Prorocké slovo pro rok 2008 a dále

Toto slovo je souhrnem prorockých slov, na kterém se sjednotila Apoštolsko – prorocká rada starších (ACPE), která se tentokrát sešla už začátkem židovského roku v září 2007. Přestože se jedná o slovo pro rok 2008, je někdy obtížné zasadit slovo do konkrétních chronologických časových struktur – životy jednotlivců a jejich rozhodnutí mohou ovlivnit časování toho, co nám Bůh ukázal. Některá z těchto proroctví mohou být správně vztažena spíše na “další období” našich životů než na jednotlivý kalendářní rok.

Rok 2008 je rokem obdržení bran nepřátel

Požehnání: Jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel. (Gn 22,17)
Už vytáhl ten, kdo jim bude razit cestu. Prorazili a procházejí branou a z ní vycházejí. Jejich Král prošel před nimi, Hospodin v jejich čele! (Mi 2,13)

Tento rok nám Pán dal klíč k číslu 8. Osmička představuje nové začátky. Bůh chce, abychom prošli novými dveřmi (nebo branami) na novou úroveň všeho, co děláme. Pán nás varoval, že ačkoli mnozí chtějí okusit nové víno (t.j. nový Boží pohyb), jsou někteří, kteří chtějí “nosit svůj starý šat” anebo to, co je jim pohodlné v tomto novém časovém období. To nebude fungovat. Je rozhodující, zda jsme ochotni vzdát se starých způsobů, praktik, struktur, vlivu vztahů, které nás svazují se starými věcmi, jestliže nám nedovolují chodit v novém.

Když jsme se jako proroci setkali, byl to pravděpodobně jeden z nejplodnějších časů uvolnění, který jsme kdy měli, nejen co se týká slova od Pána, ale i duchovních instrukcí, jak se dostat do “nových věcí” a “nových bran”. Znamená to mimo jiné i zavřít staré brány a dveře, hledat Pána ohledně toho, jak vstupovat do nového tím správným způsobem a vyprošovat si pro to od Pána moudrost.

Biblické vzory pro číslo 8

Zde jsou některé důležité aspekty, které nám byly zjeveny pro příští rok ohledně čísla 8 z Písma:

 1. David byl osmým synem – novou DYNASTIÍ (královským rodem) pro Izrael. (To zahrnuje i slovo „dědictví“ jako klíčové slovo.)
 2. Obřízka se vykonává osmého dne – nový život skrze smlouvu. Hnutí nové svatosti, které bude vyžadovat osobní obřezání – odřezání hříšných záležitostí z našich životů a pak církev spatří národní hnutí svatosti.
 3. Osm duší v arše – nový začátek na zemi, nové zjevení Božího soudu a milosti.
 4. Osmá nota na stupnici začíná novou oktávu. Vzhlížejte k Bohu pro uvolnění nových zvuků a písní.
 5. Sedm barev duhy – osmou začíná další spektrum.
 6. Osmým dnem začíná nový týden.
 7. Joziáš začal kralovat v osmi letech. Uprostřed svých modlářských předchůdců přináší novou vládu. Sám pro sebe začal hledat Pána v osmdesátém roce své vlády, což se později promítlo do jeho očištění Izraele od Bálových oltářů. Vyhlížejte generaci nové reformace, která povstane, aby očistila své země od hříchu a přinesla biblickou reformaci.
 8. Šalomoun také začal s očistou Izraele od model v osmém roce své vlády.
 9. Ježíš se zjevil Tomášovi – tomu pochybujícímu – osmý den po svém zmrtvýchvstání. Mnoho pochybovačů se obrátí a prožijí Boží navštívení zvláštním a jedinečným způsobem.

Osmička nových začátků

Genesis je v Písmu knihou počátků. Zde je z ní pro nás několik prorockých důrazů pro dnešní dobu:

1. Pomazání tvořit

Kreativní a inovativní nápady. Bůh bude pro svůj lid uvolňovat mnohé myšlenky, které povedou k prosperitě jejich ducha, duše i mysli. Tato kreativita nám také pomůže “pracovat moudřeji, ne pilněji”. Prokletí plahočení se pod těžkými břemeny s momenty obrovské frustrace působí časové ztráty a vyčerpání. Doptávejte se Pána na nové způsoby, jak dělat věci, které uvolní potřebné finance, zefektivněte svůj život, nepracujte jednoduše jenom proto, abyste se protloukli ze dne na den.

2. Pomazání pro opanování

Toto je pomazání potřebné k naplnění biblického mandátu, který nacházíme v Gn 1,28: “Ploďte se a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad ní” Hledejte Pána, jak být plodní v evangelizaci a naplňte svá města učením o Kristu (Sk 5,28). Nová evangelizační tažení naplní naše města spolu s Božím navštívením mladých probuzenců. Mladí lidé budou znovu studovat životy lidí, kteří měli srdce zapálená pro získávání duší, jako například Leonarda Ravenhilla a E.M. Boundse.

Každý sektor společnosti začne zažívat dotyky Boží moci novým občerstvujícím způsobem: vláda, vzdělávání, zdravotnictví, sdělovací prostředky, umění, a další. Církev už nadále nebude žehrat na to, co se kolem děje, ale bude si klást otázku: “Co s tím uděláme?” a “Co je můj úkol, jaká je moje role v tom, aby se to uskutečnilo ?”

3. Pomazání pro stvořitelské zázraky

Četnost zázraků se zvýší; obzvláště neobvyklých zázraků, při kterých bude stvořeno něco úplně nového. V tomto období uvidíme nejen církve naplněné zázraky, ale celá města. Lékaři budou hovořit o “zónách prostých rakoviny”, protože některé sbory a města budou tak často svědky uzdravení rakoviny, že to upoutá pozornost mnohých včetně sekulárních zpravodajství.

Přenos bohatství

Přestože mnozí věřili, že dojde k přenosu bohatství, někteří, kteří “věřili, ale zatím neviděli”, propadli zklamání. Když jsme hledali u Pána ohledně tohoto odpovědi, přišlo jedno zjevení. Totiž, že proti Tělu Kristovu byl vyslán démonický “duch zdržení” a obzvláště proti těm, kteří se pohybují ve sféře obchodu. ”Chronos” může také znamenat zpoždění (podle Strongovy definice č. 5550).

Proto je důležité porozumět tomu, že když Bůh chce uvolnit bohatství, satan uvádí do pohybu svoje strategie, aby udržel “zamčené” bohatství, které se my snažíme “odemknout”. Bůh chce v roce 2008 otevírat zamčené brány. Abychom dobyli bránu bohatství, kterou máme (mimo jiné) získat proto, abychom mohli rozvíjet plány na vymícení veškeré chudoby, potřebujeme vyvinout nové struktury přímluvy, abychom mohli vstoupit do duchovního boje nutného pro přenos bohatství.

Zde jsou, mimo jiné, některé formy nové přímluvy:

 1. Nová modlitební hnutí se zaměřením na přímluvu za obchod.
 2. Více podnikatelů a firem si zjedná přímluvce, kteří se budou přimlouvat za jejich obchodní aktivity.
 3. Zacílená přímluva a výcvik pro konkrétní sektory bohatství a podnikání.

Přímluvci potřebují být vycvičeni, aby rozuměli podnikání a mohli se modlit s porozuměním.

Nový a větší důraz na přímluvu

Bůh bude vylévat nové víno na přímluvce a vytvářet nové modlitební struktury po celé zeměkouli. Mnohá modlitební hnutí 24/7 povstanou na vysokých školách. Křesťané budou žádat o modlitební místnosti v práci. Nastal čas, abychom “vyšli z pokojíka”. Nechť jsou naše hlasy a modlitby zřetelně slyšitelné ve společnosti. Učení o modlitbě a přímluvě, která byla vyučována v 80. a 90. letech potřebují být znovu zpracována z nového úhlu pohledu a vyučována v církvi.

Kýrovo pomazání

Bůh mocně pomaže některé ze svých dětí pomazáním krále Kýra, aby naplnili slova Žalmu 107,16: “rozrazil železná vrata a železné závory zlomil.”

Duchovní starší

Bůh pomaže vedoucí, kteří se budou ucházet o veřejné funkce, stanou se prezidenty korporací, řediteli škol apod. Ti budou sedět v branách, kde mají společenský vliv, jako Bóaz v biblických dobách.

Otevřete průduchy

Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. (Mal 3,10)

Je čas obsadit průduchy, které otevřou dveře do přízně a vlivu a financí. Pokud jsme poslušni povolání snášet desátky, Bůh nás zahrne hojností v několika oblastech, které nám pomohou otevřít tyto dveře. Doptávejte se Pána, jak aplikovat slovo Páně pro rok 2008, abyste mohli otevřít své osobní propustě požehnání a vlivu.

Zde jsou pro vás některá klíčová slova:

Zjevení. Bůh chce vylít nové zjevení ohledně toho, jak máte fungovat v tomto novém životním období. Buďte v tomto okamžiku svého života flexibilní, aby mohlo dojít k Božím změnám a novým přizpůsobením ve vašem režimu a ve způsobu, jakým děláte věci.

Moudrost. Bůh vám nedá moudrost tohoto světa, ale svou nebeskou moudrost, když ho budete hledat celým svým srdcem. Moudrost pro posunutí se dál, pro nové způsoby a cesty, jak splnit nové úkoly, a jak toto zjevení aplikovat, abyste se mohli ve svém životě povznést do vyšších úrovní.

————————————————————————————-

Další důležitá slova Páně pro rok 2008

Je to období, kdy se věci v našich životech mají “uzavřít do kruhu”. Věci, které ve vašem životě zatím zůstávají nedokončené, se dokončí. Rozbité vztahy budou obnoveny. Rozbité sny budou znovu uzdraveny a zase oživnou. Je čas znovu začít snít! Vraťte se zpátky a znovu se zabývejte prorockými slovy, která vám Bůh dal v poslední době i v minulých letech a která se nenaplnila, a odmítněte je pustit, dokud nedojdou naplnění. Bojujte za ta slova a věřte jim (1Tm 1,18; 2Par 20,20).

Výzva k modlitbám za přikrytí

Bůh nám dal specifické slovo, že satan se bude snažit způsobit Tělu Kristovu předčasnou smrt. Prosím, přikrývejte modlitbou sami sebe, svou rodinu, pastory, a lidi postavené na místech vlivu na váš život.

Dobročinnost

Nová generace dobročinných povstane v Těle Kristově. Středem jejího zájmu budou chudí a potřební. Bude také kladen velký důraz na využití bohatství k získání vlivu na společnost v oblasti zastání se spravedlnosti. To povede k tomu, že na křesťany a křesťanství jako takové bude pohlíženo v novém světle těmi, kteří si mysleli, že Bůh a církev jsou bez soucitu a že se o bezpráví nezajímají.

Nový důraz na dar vyučování

Dar vyučování bude znovu postaven na přední pozici, protože Pán bude klást důraz na znalost základů biblických pravd. Sníží se tak možnost odchýlení se Těla Kristova od správného směru či zabřednutí do falešného učení.

Hnutí svatosti

Svatost se znovu vrátí do církve. Zároveň s tím bude často docházet k situacím, kdy hřích bude zveřejněn z kazatelny. Pán nás varoval, že mnozí se v druhé polovině roku ´07 a v ´08 dostanou pod státní dohled, a že musíme sami sebe zkušovat, abychom byli čistí v každé oblasti služby, finančně i duchovně.

Nové hnutí za občanská práva

V národě povstane nová generace vůdců bojujících za občanská práva, která bude hlasem spravedlnosti. Jejich pomazání bude tak silné, že překoná staré názory, bude silnější a vlivnější než názory těch, kteří jsou nespravedliví a zastávají nebiblické postoje. Budou mluvit proti vlivu nesvaté stránky hip-hopu a mezi Afroameričany povstanou nová modlitební hnutí.

Královská vláda Boha

Boží vláda se stane novým vinným měchem pro budoucí Boží pohyb (viz Matouš 6,10). Reformace podle původního obrazu z Genesis bude středem zájmu a Boží tvořivé pomazání bude spočívat na těch, kteří se vydají tímto směrem.

Specifické zaměření na národy

Existuje pět mezinárodních oblastí, o kterých jsme cítili, že nás na ně v nadcházející hodině Bůh zaměřuje:

 1. Čína
 2. Národy kolem Tichého oceánu (Pacific Rim nations)
 3. Indie
 4. Izrael a Střední Východ
 5. Jižní Amerika a Venezuela

Cítili jsme, že dojde k tvrdému střetu mezi světlem a temnotou s obdobím zvýšeného pronásledování věřících. Na druhou stranu dojde také k velké žni a postupu Božího království. Je potřeba, abychom se všichni specificky zaměřili na tyto regiony.

Jménem prorockého kulatého stolu nazývaného ACPE věřím, že toto slovo pro rok 2008 a dále vás vzdělá a pomůže vás připravit na dny, ve kterých žijeme. Nechť vás sám Duch pravdy uvede do vší pravdy v úžasném jménu Pána Ježíše. Žehnám každému z vás pro rok 2008 a dále! S očekáváním J. W. Goll

Upozorňujeme, že toto proroctví je zvláště v některých specifikách určeno především pro Spojené státy americké. (Proroctví týkající se amerického prezidenta nebylo přeloženo.) Věříme však též, že Bůh jedná i globálně s celým Tělem Kristovým, proto mnohé může být prorockým povzbuzením a napomenutím i pro nás zde v České republice. Modlete se a rozsuzujte, co vám Bůh chce říci skrze toto proroctví do vašeho osobního života. Překlad: Bára Denková, zdroj: http://www.ministrytothenations.org/