Pozor na „malé“ lištičky!

“Lišky nám schytejte, lištičky malé, plenící vinice, vinice naše, když kvetou!” (Pís 2,15)
Stojíme jako jednotlivci i celé společenství v plnosti Božího požehnání? Naplňujeme beze zbytku Boží záměry a Jeho povolání pro naše životy? Bůh nám dává určitá omezení, abychom se stali na sobě zdravě závislými, potřebovali jeden druhého a fungovali jako tělo. Náš Bůh je nazván Bohem míry (2 K 10:13-15; Ř 12:3; Ef 4:7.16). Naproti tomu jsou v našich životech ďábelská omezení, která nás ochromují a způsobují, že nevstupujeme v plnosti do té Boží míry pro nás určené. Tomu se máme ve víře vzpírat a volat jako Jábez: „Rozšiř moje meze!“ (1 Par 4:10). Následuje 25 malých lišek, které mohou dělat škodu na vinici našeho života nebo společenství a které musíme pochytat a radikálně odstranit. Kéž se naše životy a sbor stanou kvetoucí vinicí, která posléze přinese hojné ovoce pro našeho Pána!

Duch konkurence a srovnávání se (Mt 18,1-4)

Ovládající duch (1Pt 5,1-5; Mt 23,11)

Pyšný a sebevychvalující duch (Lk 22,24)

Stranický duch (1K 1,10)

Nedostatek komunikace

Nedostatek průhlednosti, nečestnost mezi sebou (Ef 5,8-14)

Nedostatek Boží lásky (1K 13)

Nedostatek snášenlivosti

Nedostatek odpouštějícího ducha (Ef 4,32+ Mt 18,21-22)

Nedostatek duchovní dospělosti (1K 3,1-4)

Nedostatek opravdové pokory (Mt 18,1-4; Mk 9,33-37)

Nedostatek moudrosti něco udělat správným způsobem, ve správnou dobu, na správném místě za použití správných slov (Jk 1,5-8)

Nedostatek služebného ducha (1Pt 5,3; Mk 10,42-45)

Nedostatek důvěry mezi sebou (1K 13,7)

Nedostatečná vydanost nebo falešné priority (Mt 6,33)

Nedostatek organizovanosti; nekoordinované úsilí

Lhostejnost k potřebám druhých (Mt 23)

Nedostatek poznání (Oz 4,6; Iz 5,13)

Nedostatečný vzájemný respekt (Ef 5,29-30)

Nedostatek připravenosti pomáhat a spolupracovat

Nedostatek vzájemného uznání, jeden druhého považuje za samozřejmost

Chybějící vize (Př 29,18)

Neúčast srdce při práci (Ag 1,4)

Nedostatek čistých motivů (Ž 139,23-24)

Nedostatek poučitelného ducha; všechno ví a zná lépe (Jk 3,17)

(Zpracováno podle materiálu ze společenství Zoe v Zürichu)