Místo požadavků na svého partnera hledej svoji proměnu!

Nikdy nezapomeň, že trvalá proměna je možná jedině skrze Kristův kříž! Praktickému významu Kristova kříže nás vyučuje apoštol Pavel v epištole Římanům v 6. kapitole. Následující místa Písma a k nim náležející otázky k zamyšlení jsou rozděleny specificky pro muže a pro ženy. Vyhledej si příslušná místa Písma a zodpověz si níže uvedené otázky. Zabývej se tím, co je tvoje zodpovědnost, a ne tím, co tvojí zodpovědností není. Realistický Bůh, který nás stvořil, velmi dobře ví, co je hlavní problematikou mužů a co žen. Proto také Boží požadavky na muže a ženy se zčásti liší. Muži a ženy jsou před Bohem rovnocenní, ale mají jiné role. Naplnění své role také nepodmiňuj jednáním svého partnera, tedy: miluj svoji manželku, i když se ti nepoddává, a cti svého manžela, i když ti neprojevuje svoji lásku.

 

Pouze pro muže:

 

Sk 20,35; L 6,38; Př 11,24.25; 30,15; J 1,16

Dáváš, nebo chceš jen brát?

Máš na svou manželku samé požadavky, nebo vidíš potřebu své proměny?

 

Ž 112,1; 1,1-3

Máš bázeň před Hospodinem a jeho Slovem?

 

Dt 6,4-9; 1Tm 2,8

Máš v srdci Boží slovo a lásku k Hospodinu?

Určuje tato láska tvé kroky a vztah k tvojí rodině?

Vštěpuješ svým dětem Boží slovo?

 

1K 11,3.7

Kdo je tvojí hlavou?

Jsi této hlavě ve všem podřízen?

Jsi obrazem a odleskem Boží slávy?

Je tvá žena odrazem tvojí slávy?

 

Ef 5,22-33

Jsi dobrou hlavou pro svoji ženu?

Miluješ svou ženu, jako Kristus miloval církev?

Vydáváš sebe samého za ni? Co to znamená v praxi?

Posvěcuješ ji svojí službou (obětující láskou) a slovy?

Jak můžeš sloužit svojí manželce, aby byla slavná bez poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhonná?

Miluješ svoji ženu jako své tělo?

Živíš ji a pečuješ o ni, jako i Kristus o církev?

Opustil jsi otce a matku a přilnul ke své ženě?

 

Ko 3,19; Mal 2,14

Jak prakticky miluješ svoji ženu?

Nejsi k ní příkrý?

 

1Pt 3,7

Jak prokazuješ své ženě úctu?

 

Př 31,11

Důvěřuješ své ženě?

 

Př 31,28-29

Chválíš svoji ženu?

 

Žd 13,4; 1K 7,2-5; Mt 5,28; 6,22-23; Jb 31,1

Udržuješ své oko a své srdce čisté od sexuálních hříchů?

Usiluješ v sexuální oblasti potěšit víc manželku než sebe?

 

Ef 4,13

Kdo je pro tebe vzorem muže?

 

Joz 1,7; 1K 14,8; Př 20,24

Jsi rozhodný a odvážný?

Vydáváš jasný hlas? Víš, co chceš a kam jdeš?

Kam chceš dovést svoji rodinu? Opravdu ji tam vedeš?

 

Ž 50,14.15; Př 25,14; 28,20

Plníš své sliby?

Stojíš za svými slovy?

Jsi zodpovědný a věrný?

 

Jk 3,2; Př 12,8; 18,4; 16,32; 25,28

Ovládáš sám sebe?

Držíš na uzdě svůj jazyk?

 

Př 15,21; 21,8

Jsi přímý?

 

1K 13,11

Zanechal jsi již dětinského chování?

 

Jk 5,9; 1Tm 2,1; Ef 6,18

Jsi vděčný za svoji manželku, nebo si naříkáš, stěžuješ a vzdycháš?

Přimlouváš se a děkuješ za svoji manželku? Každý den?

Máš před očima její dobré stránky?

 

 

Pouze pro ženy:

 

Sk 20,35; L 6,38; Př 11,24.25; 30,15; J 1,16

Dáváš, nebo chceš jen brát?

Máš na svého manžela samé požadavky, nebo vidíš potřebu své proměny?

Kde je zdroj tvého života?

Jak můžeš z tohoto zdroje prakticky čerpat?

 

Gn 2,18; 1K 11,7.9; Př 12,4

Kdo je ve vašem manželství dominantní?

Jsi pomocí pro svého manžela, nebo je on pouze pomocí pro tebe?

Chceš být korunou a slávou svého manžela?

Chceš být pomocnicí manželova úspěchu?

Je tvé jednání a mluvení povzbuzením pro tvého manžela?

 

1K 11,3; Ef 5,23

Kdo je tvojí hlavou?

Co to prakticky znamená ve všedním dni?

 

Ko 3,18; Ef 5,22-33

Jak se podřizuješ svému manželovi?

Ráda? Odpočíváš pod jeho rozhodnutími?

Máš bázeň (to znamená úctu a respekt) před svým mužem?

 

1Pt 3,1-6

Co od tebe slyší a co na tobě vidí tvůj manžel?

Co v něm vzbudí zájem o Krista (pokud zatím ještě neposlouchá jeho Slovo)?

Snažíš se získat svého muže poučováním, nebo ovocem proměněného života?

 

J 15,7-8.16; Ga 5,22; Př 31,30.31

Jaké neseš ovoce?

Jak můžeš nést hojné ovoce?

Čeho se u tebe může tvůj partner najíst?

Je mu ve tvé přítomnosti dobře?

 

Př 14,1

Je tvůj dům pro tvého manžela vyhledávaný a oblíbený?

 

Př 11,22; 21,9; 27,15

Nejsi svárlivá a svéhlavá?

 

Mal 2,14

Je pro tebe manžel přítelem a druhem, nebo spíš synem?

 

1K 14,35; 1Tm 2,11.12; 1Pt 3,1

Poučuješ a peskuješ svého manžela? (To neznamená, že nemůžeš odpovědět a něco vysvětlit, když se tě manžel ptá. Jde o pyšný postoj srdce!)

 

1Tm 2,11-15

Nemanipuluješ se svým manželem?

Podřizuješ se jeho rozhodnutím?

Co to znamená „být v tichosti“ (mít tichého a pokorného ducha)?

Přijímáš svoji roli v manželství a rodině?

Vidíš své místo v Božím věčném plánu spásy?

 

1K 7,2-5

Jsi vřelá a vydaná svému muži v sexuální oblasti, nebo se mu odpíráš a vládneš nad ním svým tělem?

 

Tit 2,4-5

Máš ráda svého muže?

Odpustila jsi mu vše, čím ti ublížil a v čem tě zranil?

Nepřipomínáš si již více to zlé?

Posloucháš svého muže, nebo chceš, aby on poslouchal tebe? (Není zde myšlena poslušnost k hříchu – viz Sk 4,19; 5,29)

 

Jk 5,9; 1Tm 2,1; Ef 6,18

Jsi vděčná za svého manžela, nebo si naříkáš, stěžuješ a vzdycháš?

Přimlouváš se a děkuješ za svého manžela? Každý den?

Máš před očima jeho dobré stránky?

 

Dodatek: Tit 2,3-5: Starší ženy mají vyučovat mladší ženy v dobrém!

Proto posuď a proměň pohled na svoji minulost ve světle Písma!

Byla jsem dobrou manželkou podle Písma?

Vychovala jsem dobře své děti ve světle Písma?

Bez tohoto seberozsouzení a případného pokání nemůžeš v této oblasti účinně sloužit.

 

Tomáš Korčák, 2009