Hojnost pro každý dobrý skutek

Dvanáct vyznání o dostatku a štědrosti

 1. Znám milost svého Pána Ježíše Krista: ačkoli byl bohatý, stal se kvůli mně chudým, abych já jeho chudobou zbohatnul. (2K 8,9)
 2. Z radostného srdce štědře rozsévám, proto budu také štědře sklízet. A Bůh je mocen rozhojnit při mně veškerou milost, abych měl vždycky ve všem úplný dostatek a měl hojnost pro každý dobrý skutek. Ten, který poskytuje zrno rozsévajícímu a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží moji setbu a dá vyrůst plodům mojí spravedlnosti. Vším způsobem budu obohacován k veškeré štědrosti, která působí vděčnost Bohu. (2K 9,6-11)
 3. Přináším do Božích skladů úplné desátky. Hospodin zástupů mi otevře nebeské průduchy a vyleje na mne požehnání. A bude po nedostatku. Hospodin se oboří na škůdce, aby mi nekazil plodiny země, a abych na poli neměl neplodnou vinnou révu. (Mal 3,10-12)
 4. Ctím Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní mé sýpky, moštem budou přetékat mé kádě. (Př 3,9-10)
 5. Miluji moudrost, za úsvitu ji hledám, proto ji naleznu a budu mít bohatství, čest, ustavičný dostatek i spravedlnost. Ovoce a úroda moudrosti je lepší než ryzí a čisté zlato. Budu chodit stezkou spravedlnosti a pěšinami práva. Moudrost mi dá dědictví a naplní moje pokladnice. (Př 8,17-21)
 6. Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší. (Př 10,22)
 7. Stal jsem se Boží spravedlností v Kristu Ježíši. Můj dům je rozsáhlou klenotnicí, kde je velká hojnost a dostatek. (Př 15,6; 2K 5,21)
 8. Jsem v Kristu Ježíši, jenž se mi stal moudrostí od Boha, proto je v mém domě žádoucí poklad a olej. (Př 21,20; 1K 1,30)
 9. Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život. (Př 22,4)
 10. Hledám moudrost a poznání, proto se buduje můj dům a komory se naplňují vším drahocenným a příjemným majetkem. (Př 24,3-4)
 11. Vzácným jměním pro člověka je píle. Ruka pilných a pracovitých zbohacuje a bude vládnout. Všechno, co mám vykonat, budu činit s velkým zaujetím podle svých sil a dokončím to. Budu srdcem při práci a budu pracovat s chutí vlastníma rukama jako Pánu, proto mi bude přibývat a budu mít co dávat tomu, kdo má nedostatek. (Př 12,27; 10,4; 12,24; Kaz 9,10; 1Kr 9,1.9; Neh 3,38; Př 31,13; 13,11; Ef 6,5-8; Ko 3,22-24; Ef 4,28)
 12. Hospodin mi dává sílu a schopnost vytvářet bohatství, aby potvrdil svou smlouvu. Budu opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání. Hospodin mi otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal mé zemi déšť a požehná každé práci mých rukou. Budu půjčovat mnohým, ale sám si nebudu muset půjčovat. Hospodin mi dá nadbytek dobrého a prospěch v každé práci mých rukou. Můj Bůh se nade mnou veselí k mému dobru, těší se z mého blahobytu. (Dt 8,18; 28,1.12; 30,9)

Leták v PDF formátu si můžete stáhnout zde…

tk 2004