Hojnost pro každý dobrý skutek

Hojnost pro každý dobrý skutek

Dvanáct vyznání o dostatku a štědrosti

 

1.      Znám milost svého Pána Ježíše Krista: ačkoli byl bohatý, stal se kvůli mně chudým, abych já jeho chudobou zbohatnul. (2K 8:9)

 

2.      Z radostného srdce štědře rozsévám, proto budu také štědře sklízet. A Bůh je mocen rozhojnit při mně veškerou milost, abych měl vždycky ve všem úplný dostatek a měl hojnost pro každý dobrý skutek. Ten, který poskytuje zrno rozsévajícímu a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží moji setbu a dá vyrůst plodům mojí spravedlnosti. Vším způsobem budu obohacován k veškeré štědrosti, která působí vděčnost Bohu. (2K 9:6-11)

 

3.      Přináším do Božích skladů úplné desátky. Hospodin zástupů mi otevře nebeské průduchy a vyleje na mne požehnání. A bude po nedostatku. Hospodin se oboří na škůdce, aby mi nekazil plodiny země, a abych na poli neměl neplodnou vinnou révu. (Mal 3:10-12)

 

4.      Ctím Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní mé sýpky, moštem budou přetékat mé kádě. (Př 3:9-10)

 

5.      Miluji moudrost, za úsvitu ji hledám, proto ji naleznu a budu mít bohatství, čest, ustavičný dostatek i spravedlnost. Ovoce a úroda moudrosti je lepší než ryzí a čisté zlato. Budu chodit stezkou spravedlnosti a pěšinami práva. Moudrost mi dá dědictví a naplní moje pokladnice. (Př 8:17-21)

 

6.      Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší. (Př 10:22)

 

7.      Stal jsem se Boží spravedlností v Kristu Ježíši. Můj dům je rozsáhlou klenotnicí, kde je velká hojnost a dostatek. (Př 15:6; 2K 5:21)

 

8.      Jsem v Kristu Ježíši, jenž se mi stal moudrostí od Boha, proto je v mém domě žádoucí poklad a olej. (Př 21:20; 1K 1:30)

 

9.      Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život. (Př 22:4)

 

10.  Hledám moudrost a poznání, proto se buduje můj dům a komory se naplňují vším drahocenným a příjemným majetkem. (Př 24:3; Př 15:14)

 

11.  Vzácným jměním pro člověka je píle. Ruka pilných a pracovitých zbohacuje a bude vládnout. Všechno, co mám vykonat, budu činit s velkým zaujetím podle svých sil a dokončím to. Budu srdcem při práci a budu pracovat s chutí vlastníma rukama jako Pánu, proto mi bude přibývat a budu mít co dávat tomu, kdo má nedostatek. (Př 12:27; 10:4; 12:24; Kaz 9:10; 1Král 9:1.9; Neh 3,38; Př 31,13; 13:11; Ef 6:5-8; Ko 3:22-24; Ef 4,28)

 

12.  Hospodin mi dává sílu k nabytí blahobytu [schopnost vytvářet bohatství, moc k dobývání zboží], aby potvrdil svou smlouvu. Budu opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání. Hospodin mi otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal mé zemi déšť a požehná každé práci mých rukou. Budu půjčovat mnohým, ale sám si nebudu muset půjčovat. Hospodin mi dá nadbytek dobrého [prospěch] v každé práci mých rukou. Můj Bůh se nade mnou veselí k mému dobru, těší se z mého blahobytu. (Dt 8,18; 28,1.12; 30,9)