Pár slov o hudbě … aneb co posloucháš ty a tvé děti?

Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? (Iz 43,19)

V Izajáši 61,3c vidíme, co je Božím cílem: “nazvou je “stromy spravedlnosti” a “sadba Hospodinova” k jeho oslavě.” To je skutečnost, kterou uvidí na nás (církvi) lidé v našem okolí.

V souvislosti s účelem, pro který byl Ježíš pomazán, zde čteme třikrát zmínku o truchlících a o truchlení, a dále o popelu a beznaději (Iz 61,1-3). To je stav, ze kterého nás Bůh přišel osvobodit a v mnoha případech se radujeme ze svobody, která se v našem životě stala realitou. Jak Pán buduje svou církev a obnovuje Davidův stánek, uvádí nás také do nové úrovně chvály a uctívání. Obnovuje prorockou chválu a učí nás pohybovat se v řece jeho Ducha. Pán odstraňuje truchlení, smutek, pochmurnost a hanbu, a nahrazuje je radostí a chválou. Místo popela dává čelenku a pozvedá nás, abychom zářili. Přestože kolem sebe slyšíme mnoho reptání a naříkání, když chodíme v naší nové identitě, nejsme již těmito věcmi řízeni. Ale stejně jako Izrael musel dbát na to, aby se neslučoval s pohanskými národy, musíme se i my vědomě oddělovat od postojů a skutků lidí tohoto světa, abychom byli vedeni duchem Božím a ne duchem tohoto světa.

Jedna z věcí, skrze kterou jsme ovlivňováni, je také hudba, kterou posloucháme. Hodnoty proklamované v mnohých písních na nás, ať chceme či nechceme, působí. Také jste se přistihli, jak si pobrukujete nějakou chytlavou melodii přihlouplé písně? Některá hudba v nás dokáže vypůsobit pocit beznaděje nebo depresi. Takovou hudbu jsem poslouchal jako nevěřící. Náš znovuzrozený duch dokáže rozlišit, že něco není v pořádku a je pro nás varovným signálem.

Jestliže tyto věci dokážeme rozlišit my (což není žel vždy pravda), vůbec to neznamená, že to dokáží také naše děti. Nejen naše výchova, ale také informace z reklam, časopisů, filmů, hudby a názory přátel ovlivňují jejich žebříček hodnot. Jak někdo řekl: “Mnohokrát opakovaná lež se stává pravdou.” Tyto světské “pravdy” se pak stávají lživými pevnostmi v naší mysli. Naší povinností je chránit sebe a také naše děti před těmito vlivy.

Prosím, zajímejte se o to, jakou hudbu posloucháte a jakou hudbu poslouchají vaše děti, stejně jako o to, co čtou a na co se dívají v televizi. Na trhu je široká nabídka dobré křesťanské hudby, která mluví řečí našich dětí a která pro ně může být vhodným dárkem. O negativním vlivu nejen rockové hudby vyšlo několik knih, z nichž některé najdete i v naší sborové knihovně. Někteří z nás vám mohou pomoci při výběru hudby (můžeme zapůjčit na ukázku různé styly), či sdílením svých zkušeností.

Oslovuje mne jednoduchá rada Johna Maxwella (pastýře a učitele vůdcovství), která může proměnit naše životy i životy našich dětí: “Říkejte správná slova, čtěte správné knihy, poslouchejte správné nahrávky, buďte se správnými lidmi, dělejte správné věci, modlete se správné modlitby.”

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. (Ko 3,1)