Čtyřicetidenní dobrý boj víry proti „mouchám“

Tomáš Korčák:

Čtyřicetidenní dobrý boj víry proti „mouchám“ – chronickým problémům

 

Ať jsou osvobozeni ti, které miluješ, svou pravicí zachraňuj a odpověz nám.

(Ž 108,7 JerB)

 

Myslím, že každý z nás má nějakou oblast chronických problémů. Je to oblast, kde ještě není zjevné Pánovo vítězství. Může to být oblast nemoci, nezlomeného prokletí, neproměněných charakterových nedostatků, zlozvyků, jednoduše všeho, co není dáno do souladu s Boží vůlí a co našemu Pánu nepřináší slávu. Jestliže chceme průlomy v zázracích, uzdraveních a projevech Boží proměňující moci, potřebujeme prolomit především ve svých osobních životech.

 

Základ našeho vysvobození a všech průlomů v našich životech je v Boží lásce. Patříme nebeskému Otci, je v nás nový Kristův život a Pán nás chce vyvést svojí mocnou paží – svým Duchem – z každého otroctví. Možná budeme muset začít naším pokáním, že jsme si na neustále opakující problémy a deficity již zvykli, naučili se s nimi žít a již ani nevěříme v proměnu.

 

Ed Silvoso, zakladatel Harvest Evangelism, vyprávěl příběh o pastorovi, který se vydal na procházku po mořském pobřeží. Chtěl se pokochat krásnou krajinou, když tu ho začal obtěžovat roj much. Pán mu řekl: „Tohle ilustruje jednu duchovní skutečnost. Když porozumíš životnímu cyklu mouchy, budeš také vědět, jak se ve svém životě zbavíš negativních duchovních vlivů.“

 

Pastor bádal a zjistil, že v létě trvá životní cyklus mouchy dvacet jeden den. Několik dní larvální stádium, potom na tři až sedm dní kukla. Pravda je teď zřejmá: Pokud se můžeš zbavit much včetně jejich potomstva, je cyklus muších generací zlomen a budeš od much úplně svobodný.

 

Pán mu uložil, aby čtyřicet dnů proklamoval pravdu. Dal mu přesné pokyny: „Vyber si oblast svého života, ve které chceš být svobodný. Najdi si v Bibli k tomuto tématu čtyřicet klíčových veršů a tuto pravdu proklamuj.“

Vybij „mouchy“ čtyřicetidenní proklamací pravdy!

 

Satan je v Písmu nazván Belzebulem, což v překladu znamená pán much (viz L 11:15-19). Věříme, že 40 dní má podle Bible skutečně velký význam. V určeném období chceme ve čtyřicetidenním cyklu vybít tyto mouchy z našeho života. Mrtvé mouchy způsobí páchnutí a zakvasí mastičkářův olej. Trocha pomatenosti převáží nad moudrostí a ctí. (Kaz 10,1 KMS)

 

Věříme, že Boží slovo je živé a mocné k proměně (viz Heb 4:12). Setník, který měl jasné porozumění autoritě, poddanosti a slovu vyřčenému v autoritě, řekl Ježíši: „Pane, … řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.“ (Mt 8:8) A Pavel říká: Proměňujte se obnovou své mysli. (Ř 12,2b)

 

Kdo se chce připojit k této iniciativě, ať postupuje podle následujících podmínek:

  1. Nazvi problematickou oblast pravým jménem a rozhodni se, že s ní budeš bojovat. Nezapomeň, že tě Bůh nikdy neosvobodí od tvých přátel, ale pouze od tvých nepřátel (viz Ž 139:21-24). Např.: ekzém, alergie, obžerství, méněcennost, hněvivost, sexuální pokušení atp. Nestřílej však na mnoha frontách, nejlepší bude cíleně zlikvidovat jednu „mouchu“ a teprve poté druhou. Požádej Ducha svatého, aby ti ukázal skutečné kořeny problému – abys mohl zlikvidovat viditelnou negativní rostlinu, musíš zasáhnout kořeny (Mt 15,13; L 17:6).
  2. Požádej Pána, aby ti dal pro tuto „mouchu“ specifické slovo, které bude základem pro tvůj 40-ti denní zápas. Nezapomeň, že potřebuješ „jen“ Slovo… Např.: při zápase s nemocí při modlitbě a četbě Písma můžeš mít jistotu víry, že ti Bůh dává slovo: Jeho rány vás uzdravily. (1P 2:24)
  3. Tuto „rému“ budeš vyznávat 40 dní zápasu pokud možno 3x denně. Večer, zrána, za poledne lkám a sténám. – Vyslyšel můj hlas! (Ž 55:18; Kral: U večer, i ráno, též o poledni modliti se, a nezbedně volati budu, až i vyslyší hlas můj.)
  4. Též si v Písmu vyhledáš 40 veršů týkajících se dané problematiky a zapíšeš si je do přiložené tabulky. Každý den pak budeš rozjímat nad jedním veršem, který sis před zápasem vybral. Nezapomeň, že mnohá zaslíbení mají také určité podmínky, které potřebujeme naplnit! Např.: při zápase s nějakou chronickou nemocí si vyhledáš a vypíšeš 40 veršů týkajících se uzdravení. Pokud budeš mít nějakou speciální oblast, kde najdeš méně veršů, pak je znovu opakuj. Např.: najdeš pouze 20 veršů k dané problematice, tak je po 20 dnech znovu opakuj.
  5. Důraz je na tvé přípravě na tento zápas a pak na tvou neodbytnou práci se Slovem. Jde o to, abys slyšel Pána, protože víra může přijít pouze ze slyšení Božího slova a víra je tím, co přemáhá svět (viz Ř 10:17; 1J 5:4). Ježíš řekl: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. (J 8:31-32)
  6. Lidé, kteří se zapojí do tohoto zápasu, se budou za sebe také přimlouvat. Pokud máš určený svůj modlitební předmět, specifické slovo od Boha a 40 vypsaných veršů k danému tématu, dej vedoucímu své jméno do seznamu, který bude dán všem účastníkům. Nejméně jednomu člověku však dej název své „mouchy“ a Slovo přijaté od Boha.
  7. Doporučujeme v tomto období částečný půst (můžeš vynechat třeba sladkosti, nebo alkohol, nebo kávu, nebo maso, nebo televizi…). Záleží to zcela na tvém rozhodnutí, ve kterém ale setrvej celých 40 dní. Jde zde však především o moc Slova, které je život a Duch (viz J 6:63).

.

Doporučujeme též k přečtení článek Jentezena Franklina: Zabíjení much v Juda Info 1/2010 (https://www.juda.cz/742/zabijeni-much/).

 

Moje „moucha“, kterou nenávidím a kterou chci ze svého života odstranit:

 

 

 

 

 

Osobní Slovo z Písma, které mi dal můj nebeský Otec pro tento zápas a kterým jako mečem přemůžu „mouchu“ jako svého nepřítele:

 

 

 

 

 

40 veršů z Písma, které se týkají problematiky vybrané „mouchy“: