Život v Králově přízni

Jiří Rauchfuss

Vládnout v životě mohu pouze tehdy, když VĚŘÍM (Ř 5;1,2 + Ř 1,17)

Věřím, že Pán Ježíš je ŽIVÝ, OBĚTOVAL SE ZA MNE A USMÍŘIL MĚ S BOHEM. Tedy mohu slyšet Boží hlas, mohu přicházet k Božímu trůnu a Ježíš mi DÁVÁ DUCHA SVATÉHO K NAPLNĚNÍ JEHO VŮLE.

Proto chci:
Mít před očima JĚŽÍŠE a věřit MU
Věnovat plnou pozornost hlasu Ducha sv., kterého Pán vylévá zdarma pro ty, kdo Ho poslouchají. (Fp 2,24 Vše dělejte bez reptání a pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí BOŽÍ DĚTI…)
Chci se VÍROU dotýkat Ježíše a přijímat (celou bytostí = činit) to, co mi dává.

Jako Ester…

1. Ester pochopila, že život její a jejího lidu ZÁVISÍ na přízni a přijetí u krále – zda král vztáhne zlaté žezlo k ní (Est 4,11 Jen ten, k němuž král vztáhne zlaté žezlo, zůstane na živu.) Králem je Bůh Otec a zlatým žezlem sám Pán Ježíš.
4M 24,17 Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele.
Ef 1,6 -7 …ve svém Nejmilejším. V Něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul…
1Pt 2,7 -10 Vám, kteří věříte, je VZÁCNÝ… nyní jste došli slitování.

Máme od Boha „zlaté žezlo“ milosti, přízně a moci vztažené k nám lidem – JEŽÍŠE KRISTA. V Něm smíme přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.

2. Ester trávila čas u krále.

Přízně, která jí byla dána, využila k tomu být s králem. Udělala pro něj hostinu, popíjela s ním víno. Měla s ním čas a ujišťovala se o jeho přízni (Est 5,4 + 7,1)

Ester přišla v královském rouchu – buď si vědom, ke komu přicházíš.

Pís 1,4 Král mě uvedl do svých komnat… Můj život je určován vůlí krále – Boha. Jsem povolán věřit MU, být s Ním a žít JEHO VŮLI (čti 1Pt 1,13-16 + 4,2)

Musím rozumět tomu, že na mém vztahu s Bohem závisí můj život. Jdu s Ním na hostinu (vychutnávat a přijímat milost), poznávat HO a naslouchat Mu. A také Mu předložit svou prosbu.
Est 7,2 Také toho druhého dne, když popíjeli víno, otázal se král Ester: „Jaká je tvá prosba, královno Ester? Bude ti splněna…“
Ž 37,3 Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše oč požádá tvé srdce

3. Ester předkládá své žádosti králi. Zakusila Jeho přízeň, trávila s ním čas a na svou žádost získává život svůj a svého národa (Est 7,3 + 8,3)

Ester též označuje nepřítele (zloducha Hamana) a král nad ním koná soud.
Král svěřuje Esteře a Mordokajovi moc k záchraně svého lidu – právo pobít jejich nepřátele a získat po nich kořist (Est 8,11).
To vše se stalo skrze ženu, která se odvážila ve víře (v Boha) přijít ke králi a dotkla se vztaženého žezla. Získala přízeň a moc k vykonání Boží vůle. To samé nám nabízí Ježíš.
Ž 110, 2 Hospodin vztáhl žezlo své moci ze Sijónu – Ježíše Krista!

Přijď k Němu, dotýkej se ho vírou a panuj uprostřed svých nepřátel.
Dostáváš právo být s Ním a moc k vykonání Jeho vúle (Iz 33,17.21; J 11,40).