Apoštolstvo

Kto je apoštol?
Pred mnohými rokmi Boh ukázal našej miestnej cirkvi, že svätí nemôžu byť vyzbrojení a zdokonalení len s troma darmi služobnosti. Nemôžeš zdokonaľovať cirkev len s učiteľmi, evanjelistami a pastormi. Sú potrební aj apoštoli a proroci. Dôvod, prečo Boh obnovuje tieto dary späť do cirkvi je to, že chce zdokonaliť svätých, aby robili skutky Ježiša Krista. Evanjelium Lukáša 11,49 hovorí: Preto aj múdrosť Božia povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov, a oni (niektorých) z nich zavraždia … Boh povedal, že pošle apoštolov a prorokov. V gréčtine slovo poslať znie apostolois. Je to dôležité slovo, lebo slovo poslať je apoštolské slovo. Boh chce aby sme rozumeli pojmu apoštol. Slovo apoštol znamená poslaný. Každá služobnosť je poslaná Bohom. Kazateľ je poslaný Bohom. Biblia hovorí: Ako budú počuť bez toho, aby im niekto kázal, ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Ale apoštol nie je len poslaný, ale jeho meno znamená poslaný. Skutočný apoštol bude mať autoritu toho, ktorý ho poslal. Bude mať moc toho, kto ho poslal. Bude mať zjavenie od Boha. Boh chce, aby každý z nás mal apoštolského ducha, ducha ktorý je poslaný. Keď začneš prijímať apoštolského ducha, začneš jednať ako poslaný. Nie všetci sme apoštoli, ale môžeme byť apoštolskí ľudia. Keď sa pozrieme na Boha, začíname rozumieť apoštolskému duchu. Ježiš bol poslaný Otcom. V Starej zmluve Boh posiela prorokov. Keď Boh chce niečo robiť na zemi vždy posiela niekoho. Keď chcel dostať Izrael z Egypta, poslal Mojžiša. Poslal i Jána Krstiteľa. Potom poslal Ježiša. Ježiš bol poslaný, je apoštolom našej viery. Neprišiel sám za seba, ale bol poslaný Otcom. Ježiš tiež posielal ľudí. Poslal dvanásť apoštolov, potom sedemdesiatich učeníkov, lebo Ježiš verí v posielanie. Duch Svätý neprišiel sám za seba, ale bol poslaný Otcom. V Skutoch apoštolských 13. kapitole vidíme, že apoštoli boli poslaní Svätým Duchom. Svätý Duch nie je len poslaný, ale aj ten, ktorý posiela. Všetko apoštolské je v Božom charaktere. Otec posiela, Syn posiela, Duch Svätý posiela, Ježiš bol poslaný, apoštoli boli poslaní, my sme poslaní. To je veľmi dôležité, lebo ak máš robiť niečo pre Boha, musíš byť poslaný. Ak nie si poslaný, nebudeš schopný urobiť, čo si praješ urobiť. Keď apoštoli žačnú slúžiť v cirkvi, začnú uvoľňovať apoštolského ducha. Začínajú uvoľňovať Ducha, ktorý ich poslal. A to ti dáva zmysel tvojho osudu.
Ten, ktorý je poslaný, má istý stupeň autority. V Matúšovi 10,1, keď Ježiš poslal dvanástich, dal im moc vyháňať nečistých duchov a uzdravovať všetky neduhy a všetky choroby. Prvou vecou, ktorú Ježiš dáva učeníkom je moc nad nečistými duchmi. Démonskí duchovia musia rozpoznať túto autoritu. Potrebujeme obnoviť túto apoštolskú autoritu späť do cirkvi. Keď apoštolský duch začne prichádzať do cirkvi, bude väčšia autorita oproti démonickým duchom, bude väčšia schopnosť preraziť. To ovplyvní všetky oblasti tvojho života. Ovplyvní to tvoju modlitbu, dá ti to väčšiu schopnosť preraziť v modlitbe, uctievaní, kázaní. Začneš kázať ako ten, čo je poslaný. Začneš prorokovať s väčšou úrovňou autority.
Typ apoštola v Starej zmluve
Jeremiáš bol prorok. Ježiš povedal, že apoštoli a proroci majú dimenziu apoštolstva, lebo sú poslaní (Lk 11,49). Proroci sú tiež poslaní Bohom. V Starej zmluve nie je nikto, kto by bol nazvaný apoštolom, sú tu väčšinou proroci. Ale keď sa pozrieme na ich službu, vidíme, že sú typmi apoštolskej služby, lebo boli poslaní Bohom. Čo hovorí Boh Jeremiášovi v 1,7? ”Nato mi riekol Hospodin: Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem.” Aj keď Jeremiáš je prorok, je typom apoštola. Verš 10 hovorí o autorite poslaného: ”Pozri sa: Dnes som ťa ustanovil nad národmi a kráľovstvami, aby si vytŕhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil.”
Poslaní majú autoritu nad národami a kráľovstvami. Boh chce dať cirkvi na Slovensku autoritu nad touto oblasťou. Nielen nad národami, ale aj kráľovstvami. Sú tu démonické kráľovstvá, nad ktorými vám Boh chce dať autoritu, lebo ste poslaní. Potom mu hovorí: použi túto autoritu, aby si vytŕhal a rúcal, hubil a búral. Táto autorita je daná k tomu, aby sa rúcalo a plienilo to, čo ide proti Božej vôli. A potom: dávam ti autoritu, aby si staval a sadil. Apoštolské pomazanie je pomazanie ktoré buduje. Ale predtým, ako začneš niečo stavať, musíš niečo zboriť. Mnoho krát nie sme schopní stavať v určitej oblasti, lebo sme nestrhli to, čo zadržuje rast Božieho kráľovstva. Musíme zboriť čarodejníctvo, modlárstvo, diablovo kráľovstvo, ktoré bolo ustanovené na tomto teritóriu. Robíme to skrze modlitbu. Nazývam to prorocké a apoštolské orodovanie. Deje sa to skrze apoštolské a prorocké kázanie. A tiež prorokovanie. Deje sa to skrze slová. Keď sa modlíme, kážeme, prorokujeme, uvoľňujeme slová. Tie slová strhávaju tieto veci dolu. Nie je to len hovoriť slová, tvoje slová musia mať istú váhu autority v Duchu. Tvoje slová musia mať tú apoštolskú dimenziu, dimenziu poslaného. Boh povedal Jeremiášovi: posielam ťa a kladiem ti svoje slová do tvojich úst.
Boží poriadok
Apoštoli majú apoštolského ducha, kážu apoštolským duchom, nemusia sa pokúšať o to, aby boli poslaní, oni sú poslaní. A toho istého ducha vkladajú do cirkvi. A do tvojho života príde táto autorita tiež. Apoštolské cirkvi začnú ovplyvňovať svoje oblasti s autoritou poslaných. Preto potrebujeme, aby nám slúžili tí, čo sú poslaní a potrebujeme, aby spomedzi nás povstali poslaní. Prvá Korintským 12,28 hovorí: ”Niektorých totiž ustanovil Boh v cirkvi: jedných za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za učiteľov …” Poradie je dôležité. Keď hovoríme, že apoštol je prvý, znamená to, že apoštol je priekopnícke pomazanie. Je určené Bohom k tomu, aby išlo ako prvé. V tomto národe potrebujete apoštolského ducha. Sú veci, ktoré sa nestanú v národe, pokiaľ niekto nebude priekopník. On otvára cestu pre ostatných, aby ho nasledovali. Ak nemáš priekopníkov v prirodzenej aj duchovnej oblasti, nezažiješ prielom. Apoštoli majú schopnosti ísť do nových oblastí, pociťovať odpor, ale aj tak pokračovať a preraziť. Preto Boh hovorí: najprv apoštoli. Nemali by sme sa pokúšať založiť nové cirkvi bez apoštolského ducha. Ak nemáš to pomazanie, nebudeš schopný preraziť, založiť novú cirkev. Toto je Boží poriadok. My sme neposlúchali tento poriadok. Snáď pastori, evanjelisti a učitelia. Ale Boh hovorí: najprv apoštoli. Ak máte preraziť v tomto teritóriu, potrebujete apoštolského ducha.
Potom hovorí: za druhé proroci. Apoštoli idú prví, ale to otvára cestu aby prišli proroci. Apoštoli majú schopnosť otvoriť ducha ľudí, aby mohli prijímať. Srdcia ľudí v niektorých národoch sú uzavreté, boja sa nových vecí, učili nás nedôverovať novým veciam. Dokonca aj o tejto konferencii ľuďom hovorili: ”Nechoďte tam, nedôverujte tomu.” Je ťažké zasiahnuť národy, ak ich ľudia nie sú otvorení. To neznamená to, že by si mal prijať všetko a čokoľvek. Ak veci nie sú od Boha, netreba ich prijímať. Ale mnohokrát je to tak, že Boh ti chce priniesť nové veci, ale ty musíš mať otvorené srdce. Apoštoli majú pomazanie otvoriť srdcia ľudí, aby cez kázanie mohli prijať to prorocké slovo. Preto najprv apoštoli a potom proroci. Božie slovo nemôže prísť k národu, keď tam nie je otvorenie. Niekto musí mať milosť otvoriť to. Niekto musí mať schopnosti otvoriť nebesia. Mnoho rokov bolo nebo zatvorené nad mnohými národmi. Akoby žiadne požehnanie z neba nemohlo prísť dole. Ale poslaní priekopníci majú schopnosť otvoriť nebesia. To je tá autorita nad tými, čo sú poslaní. Koľkí chcete vidieť otvorené nebo nad touto krajinou? Potrebujeme autoritu otvoriť nebesia. Naše slová majú autoritu otvoriť národy. Nie každý má tento druh autority, ale apoštoli ju majú. Ak chcete vidieť svoj národ otvorený, musia to urobiť apoštoli. A nejde o to, že apoštol je lepší než ostatné dary, ale ide len o to, že majú milosť od Boha otvoriť to. V Kristovi sme všetci rovnakí. Ale máme rôzne funkcie. Apoštol má milosť od Boha.
Falošné prestavy
Roky sme si mysleli, že apoštol musí chodiť po vode. No tak dnes nemôžu byť žiadni apoštoli. Lebo tí dvanásti boli tí svätí. Svätý Peter, svätý Pavel, svätý Ján. A modlili sme sa k nim. Mnoho cirkví má sochy sv. Petra. Má okolo hlavy svätožiaru. Ale keď ja čítam Bibliu, vidím veci, s ktorými musel Boh u Petra jednať. Peter bol apoštol poslaný Ježišom, jeden z 12tich, nazvaný apoštol, ale aj tak zaprel Ježiša. Ale bol nazvaný apoštol. Apoštoli neboli dokonalí ľudia. Ale boli apoštolmi Božou milosťou. Apoštoli mali nezhody. Pavol a Barnabáš sa rozišli, lebo mali nezhody medzi sebou. Pavol raz musel pokarhať Petra. Nerobte z apoštolov dar, ktorý je až niekde v nebi. Je to jeden z päť darov služobnosti. Má len inú milosť. Potrebujeme byť oslobodení z toho konceptu, že bolo len dvanásť apoštolov, a všetci boli svätí a všetci chodili po vode. Môžeme ich postaviť tak vysoko, že nikto v dnešnej dobe by nemohol byť apoštol.
Ľudia majú neporozumenie, čo tento dar znamená. Myslia si, že je to človek, čo nemôže urobiť chybu. Bol apoštol, ktorý odišiel z apoštolskej služby, Judáš Iškariotský. Bol apoštol Ježiša Krista. Môžeš byť nazvaný apoštolom a napriek tomu stratiť svoju službu. Sú to dary Božej milosti. Nemá to nič spoločné s tým jednotlivcom. Musíme sa zbaviť týchto náboženských konceptov. Musíme sa zbaviť toho, že apoštol je ten, kto má päťdesiat či sesťdesiat rokov. Možno po päťdesiatich rokoch sa staneš apoštolom. Ale Ježiš mal len tridsať rokov, keď slúžil. A ostatní apoštoli boli možno v jeho veku alebo mladší. Nemali dlhé brady až po zem. Máme takéto obrazy, keď nejaký náboženský človek namaľoval nejaké náboženské obrazy. Je možné, že apoštol Ján bol iba teenager. V týchto dňoch uvidíme, že Boh pozdvihne ľudí, ktorí budú veľmi mladí. Nehovorím, že dnes si spasený a za týždeň sa staneš apoštolom. Trvá to čas, Ježiš trénoval učeníkov tri roky.
Upravený a skrátený prepis kázania z Apoštolskej a prorockej konferencii v Bratislave, Zdroj: www.horiaciker.sk