Slovo pro dnešní generaci – Přísloví 30

Tomáš Korčák, Mělník 29.5.2011, záznam vyučování zde…

 

O Davidovi čteme, že posloužil vlastnímu pokolení Boží vůlí (Sk 13:36). Žalmista se modlí: Bože, vyučoval jsi mě od mého mládí, doposud zvěstuji tvé divy. Bože, neopouštěj mě ani ve stáří, v šedinách, dokud neoznámím tvou moc své generaci a tvé mocné činy všem, kteří přijdou. (Ž 71:17-18)

 

Třicátá kapitola knihy Přísloví velmi přesně prorocky popisuje stav generace dnešní západní společnosti a naproti tomu Boží vůli, kterou chce na křesťanech a skrze křesťany zjevit. Skrze přijetí a vládu Krista v našich životech chce proměnit toto pokolení.

 

Pokolení, které je zlomené před Bohem a má plné vědomí toho, čím je v Kristu, dobude tento svět. Ne silou, ani mocí, ale Hospodinovým Duchem. Skrze pokorné královské syny a dcery bude Bůh šířit své Království. Identita Božích synů je přímo úměrná zlomenosti před Bohem. Jenom pokorní chodí v pravdě – v tom, co s nimi Bůh učinil v Kristu na Golgotě. Pyšní si potřebují honit své sebevědomí svými sebeospravedlňujícími skutky, které činí v nezávislosti na Bohu. Žijí ve lži a marnosti své mysli.

 

Jde tedy o to, abychom žili v Kristu. Nejde o to, jaký vytváříme vnější dojem, ale o to, kým jsme. Bůh chce skrze nás zjevit svoji moc a slávu. Harvey Boyd řekl: „Nejde při modlitbách za nemocné o to, jak dlouho se modlíme a jaké používáme formulace, ale o to kým jsme.“

 

Naše víra a smělost úzce souvisí s naší pokorou a zlomeností, jak i ukazuje následující vidění zformované armády: „Jednotka sjednocených lidí vojensky uspořádaných s ochotným duchem směle kráčí vpřed. Tato armáda zabírá nová území – skrze víru dobývá království (Heb 11,32 -34). Je na nich duch víry – prozkoušené víry, která je Pánu velice drahá (1Pt 1,6-9) a které se nepřítel děsí. Mají též zlomeného a pokorného ducha. Bůh pokorným dává milost.“

 

Zlomenost před Bohem

 

1  Slova Agúra, syna Jákeova z Massy. Výrok toho muže k Ítielovi, k Ítielovi a Ukalovi. [var (kterou uvádějí mnohé překlady): Unavil jsem se, Bože, unavil jsem se, Bože a jsem na konci; nebo také dle aram: Nejsem žádný bůh (Bůh), nejsem žádný bůh, abych zvítězil;]

2  Vždyť jsem tupější nežli kterýkoliv člověk, nemám lidskou rozumnost,

3  nenaučil jsem se moudrosti ani nemám poznání Svatého.

4  Kdo vystoupil na nebesa a sestoupil? Kdo sebral vítr do svých hrstí? Kdo svázal vodu do pláště? Kdo ustanovil všechny končiny země? Jaké je jeho jméno a jaké je jméno jeho syna, jestlipak víš?

 

Důvěra v Boha a jeho Slovo

 

5  Každá Boží řeč je přečištěná, on je štítem těm, kteří v něm mají útočiště.

6  Nepřidávej k jeho slovům, jinak tě pokárá a budeš shledán lhářem.

 

Závislost na Bohu

 

7  Dvojí od tebe žádám; neodpírej mi to, dříve nežli zemřu (B21: dokud nezemřu):

8  Vzdal ode mě klam (KP: marnost) a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství, zaopatřuj mě pokrmem určeným pro mě (ČEP: opatřuj mě chlebem podle mé potřeby).

9  Jinak bych se mohl přesytit, zapřít tě a říct: Kdo je Hospodin? Anebo bych mohl zchudnout, krást a zneuctít jméno svého Boha.

 

Získej, co můžeš – ušetři, co můžeš – rozdej, co můžeš! (John Wesley)

 

Nepomlouvej

 

10  Nepomlouvej otroka před jeho pánem, jinak tě prokleje a poneseš vinu.

 

…vždyť všechny věci slouží ti. (Ž 119:91 B21)

 

Padlé a obrácené pokolení 1

 

11  Je pokolení, které proklíná svého otce a své matce nežehná;

12  pokolení, které je čisté ve svých očích, ale od své nečistoty není obmyto;

13  je pokolení, jehož oči jsou povýšené a jeho víčka povznesená; (ČEP: zvysoka hledí a přezíravě zvedá víčka; JB: povýšených pohledů a zpupných víček)

14  je pokolení s meči místo zubů, s noži místo řezáků, k požírání chudých v zemi a chudáků mezi lidmi.

 

Padlé pokolení

 • Proklíná rodiče
 • Je sebespravedlivé
 • Je pyšné
 • Je bezohledné

 

Obrácené pokolení

 • Ctí rodiče
 • Přijímá dar spravedlnosti
 • Je pokorné
 • Má soucit s posledními

 

Mentalita pijavice nebo dávání

(vděčnost a spokojenost s tím, co mám a dávající služba)

 

15  Pijavice má dvě dcery: Dej! Dej! Jsou tři věci, které se nenasytí, čtyři neřeknou: Dost!:

16  Podsvětí, neplodné lůno, země, která se nenasytí vodou, a oheň, jenž neřekne: Dost! (B21: nezavlažená země a nezkrotitelný oheň)

 

Z úcty k rodičům vyrůstá jasné vidění Božích plánů

 

17  Oko, které se posmívá otci a pohrdá poslušností matce, vyklovou havrani z údolí, zhltnou ho orlí mláďata.

 

Stále budou věci, kterým nebudeš rozumět a které nebudeš chápat

 

18  Jsou tři věci, které jsou pro mě nepochopitelné (h.: příliš úžasné), a čtyři, kterým nerozumím:

19  Cestě orla na nebesích, cestě hada na skále, cestě lodi uprostřed moře a cestě mládence s dívkou. (B21: cesta muže s pannou)

 

Také je nepochopitelné sebejisté jednání převrácenců v sebeklamu

 

20  Taková je cesta cizoložnice. Nají se, utře si ústa a řekne: Neudělala jsem nic zlého.

 

Padlé a obrácené pokolení 2

 

21  Pod třemi věcmi se země třese, čtyři není schopna snést.

22  Otroka, který kraluje, blázna, který se přesytí pokrmem (ČEP: chlebem),

Hladové sytí dobrými věcmi, bohaté posílá pryč s prázdnou. (L 1:53)

Nasycená duše pošlape i med z plástve, ale hladové duši je všechno hořké sladkým. (Př 27:7)

23  tu, která je nemilována a vdá se, a služku, která vypudí svou paní.

(h.: nenáviděna; JB: protivnou dívku, když se provdá; KP: Pod omrzalou, když se vdá, a děvkou; B21: když se nepříjemná žena vdá; ČEP:  vdanou ženu, která není milována)

 

Padlé pokolení

 • Vykonává autoritu s mentalitou otroka
 • Pohrdá chlebem – je přesycené základními věcmi života
 • Je odmítnuté
 • Je vzpurné

 

Obrácené pokolení

 • Vykonává autoritu s mentalitou syna
 • Je vděčné
 • Je přijaté ve svém Bohu
 • Je poddané

 

Moudrost pokorných

 

24  Jsou čtyři, kteří jsou malí na zemi, ale jsou nesmírně moudří:

25  Mravenci nejsou národ příliš silný, ale připravují si v létě pokrm;

26  damani nejsou národ příliš mocný, ale stavějí si své obydlí ve skalách;

27  kobylky nemají krále, a přece vytáhnou všechny sešikovány (ČEP: válečně seřazeny);

28  ještěrku chytíš rukama, a přece je v královských palácích.

 

 • Prozíraví a pilní mravenci
 • Na skále založení damani
 • Kobylky společně vedené neviditelnou silou
 • Ještěrky s mentalitou králů

 

Církev mravenců, damanů, kobylek a ještěrek (Př 30,24-28):

 1. a.       Církev mravenců – Děláš vše s pílí a ochotou jako pro Pána?
 2. b.      Církev damanů – Bydlíš na skále věků?
 3. c.       Církev kobylek – Maříš pod vedením Ducha svatého spolu se svými sourozenci ďáblovy skutky?
 4. d.      Církev ještěrek – Přebýváš v královském domě svého Otce?

 

Krok a chůze s mentalitou králů

 

29  Jsou tři, kteří si hezky vykračují (h.: mají dobrý krok), čtyři, kteří si hezky jdou (h.: mají dobrou chůzi):

30  Lev, hrdina mezi zvířaty, před nikým neustoupí; (JB: jenž necouvne před ničím; KP: neustupuje před žádným; B21:  nikoho se neleká)

31  naparující se kohout (n.: kůň přepásaný na bedrech; ČEP:  oř silných beder; B21  osedlaný kůň) či kozel a král, když je s ním jeho vojsko (n.: když kráčí před svým lidem).

 

 • Lev, co neustoupí
 • Kůň, který slouží
 • Kozel
 • Král se svým vojskem

 

Varování před povyšováním (nebudit pouze dojem)

 

32  Jestliže jsi jednal bláznivě tím, že ses vyvyšoval, nebo jestliže jsi zamýšlel zlo, dej si ruku na ústa! (ČEP: Jsi bloud, vynášíš-li se; máš-li nějaký záměr, ruku na ústa! – Př 21:5 ČEP Plány jsou pilnému k užitku. // B21  Pokud ses bláhově chvástal, pokud sis vymýšlel – ruku na ústa!)

 

Střež si své srdce, ovládej emoce, buduj charakter

 

33  Tlak na mléko působí máslo, tlak na nos působí krev a tlak hněvu působí hádku. (ČEP: Stloukáním smetany vznikne máslo, tlak na nos přivodí krvácení, tlak hněvu vyvolá spor.)

 

Poznámky si můžete stáhnout zde v PDF formátu k vytištění jako brožuru…