Poznámky k apoštolské službě

1.Základ apoštolů a proroků
 • Musíme budovat církve na základě apoštolů a proroků. Nemáme žádnou možnost volby – je to nezbytnost! (Ef 2,20-22; 1K 3,6-11; 1K 12,28)
2.Apoštolům a prorokům je zjeveno tajemství Kristovo (Ef 3,1-11)

 1. Kristus v nás, naděje slávy (Ko 1,25-2,4)
  • Apoštolové rozumí Boží milosti a spolupracují s ní (Ga 2,19-21; 1K 15,9-10)
 2. Stvoření jednoho nového člověka (Ef 2,13-22)
 3. Uspořádání všech věcí pod jednu hlavu v Kristu (Ef 1,9-10)
  • Apoštolské poslání je k poslušnosti víry mezi všemi národy (Ř 1,5-6; Ř 15,18-19; Ř 16,25-27; 2K 10,3-6; 2K 2,9; 2K 7,12-16)
3.Apoštolové jsou otcové

 • Apoštolové plodí, rodí a vychovávají syny a celé sbory; multiplikují se skrze učedníky (Ga 4,19; 1K 4,14-17; Fp 2,19-22; 2Tm 2,2)
 • Otcovská vroucnost (2Tm 1,2-4; Fp 1,6-8; Fp 4,1; 1Te 2,7-12; 1Te 2,17-20; 1K 16,24; 2K 1,24; 2K 2,4; 2K 4,10-12; 2K 6,11-13; 2K 7,2-4; 2K 11,2-6; 2K 12,14-15)
 • Apoštolové touží spatřit svaté, aby do nich mohli vložit nějaký duchovní dar k posile a doplnit nedostatky jejich víry (1Te 3,7-11; Ř 1,11; Ř 15,29)
 • Chlouba apoštolů – místní církve a chlouba svatých – apoštolové (Fp 1,25-26; Fp 2,16; 2Te 1,3-4; 2Te 2,13; 2K 1,12-15; 2K 12,11)
 • Pečeť apoštolství – založené místní církve (1K 9,1-2; 2K 3,1-3)
 • Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě (2J 1,1-4; 3J 1,1-4; Ga 4,16)
 • Apoštolové jsou příkladem hodným následování (1K 11,1-2; Ga 4,12; Fp 3,17; Fp 4,9; 1Te 4,1-2; 2Te 2,15; 2Te 3,6-9; 2Tm 2,15; Tt 2,7-8; Tt 3,14)
 • I když jsem tělem nepřítomen, přece jsem duchem s vámi (Ko 2,5; 1K 5,1-5)
4.Apoštolové uspořádávají církev

 • Apoštolové uspořádávají církev podle Božího řádu zvláště skrze ustanovení starších (Tt 1,4-9; Sk 14,23; 1Tm 3,14-15)
 • Apoštolové s ostatními služebnostmi dokonale připravují svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova do dospělosti (Ef 4,7-16)
 • Apoštolové zápasí za čistotu učení. Přináší dobré učení a zacpávají ústa nepoddajným svůdcům (1Tm 1,3-5; 2Tm 2,14; 2Tm 2,23; Tt 1,10-14; Tt 2,15; 1K 4,18-21; 2K 13,2-3; 2K 13,10)
5.Skrze apoštolskou službu je uvolňovaná moc evangelia (Ř 15,15-23; 1K 2,1-5; Ga 3,1-5; 2Pt 1,16)

 • Znamení apoštola (2K 12,12; 1K 12,28)
6.Apoštolové jsou vyzkoušeni a osvědčeni (1Te 2,3-6; 2K 2,17; 2K 4,1-2; 2K 4,5; 2K 5,11-12; 2K 10,8-18; 2K 12,19; 2K 13,6)
7.Důvěra v osvědčené apoštoly

 • Přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše (Ga 4,14; 2K 8,5; 2K 8,23; 1Te 2,13)
 • Potřebujeme vyměnit skepsi, rebelii a nedůvěru za důvěru ve služebnosti (2Pa 20,20)
 • Tvoje důvěra a přijetí daru v druhých určí míru požehnání, kterou přijmeš (Mt 10,40-42; J 13,20; L 10,16)
8.Apoštolové se přimlouvají za svaté

 • 28 apoštolských modliteb za svaté v epištolách (Ř 15,5-6; Ř 15,13; 1K 15,57; 2K 1,3-4; 2K 2,14; 2K 13,7; 2K 13,9; 2K 13,13; Ga 4,19; Ef 1,3-4; Ef 1,17-23; Ef 3,14-21; Fp 1,9-11; Ko 1,9-14; Ko 2,2-3; Ko 4,12; 1Te 3,12-13; 1Te 5,23-24; 2Te 1,11-12; 2Te 2,13; 2Te 2,16-17; 2Te 3,3; 2Te 3,5; 2Te 3,16; Filem 6; Žd 13,20-21; 1Pt 5,10-11; Ju 24-25)
 • Očekávání a důvěra v Pánu apoštolských přímluv (Ga 5,10; Ef 1,4; Fp 1,6-8; 1Te 1,4; 2Te 2,13; 2Te 3,3-4; 2Tm 2,7; Fm 1,21; Žd 6,9)
9.Apoštolové jsou smetím tohoto světa (1K 4,8-13)

 • Soužení pro Krista v apoštolské službě (L 11,49; 2K 11,23-33)
10.Falešní apoštolové podle 2. Korintským

 • Hlásají jiného Ježíše, přinášejí jiného ducha nebo jiné evangelium (2K 11,4)
 • Kupčí s Božím slovem (2K 2,17)
 • Nerespektují Boží míry. Jsou to “nadmíru” apoštolové (2K 10,13-16; 2K 11,5; 2K 12,11)
 • Doporučují sami sebe, měří se sami sebou a přirovnávají se k sobě samým (2K 10,12; 2K 10,17-18)
 • Chválí se navenek (2K 5,12)
 • Jsou to falešní apoštolové, lstiví pracovníci, kteří se přestrojují za apoštoly Kristovy (2K 11,13)
 • Jsou to Satanovi služebníci, kteří se přestrojují za služebníky spravedlnosti; jejich konec bude podle jejich skutků (2K 11,14-15)
 • Zotročují, vyjídají, obírají, vyvyšují se, bijí do tváře (2K 11,20)
 • Máme vyzkoušet ty, kteří se nazývají apoštoly (Zj 2,2)