Duchovní boj a sborový růst

Duchovní boj a sborový růst

David Yonggi Cho

 

Prostřednictvím modlitby je dána křesťanům veškerá moc nad satanem. Satan byl poražen na kříži krví Ježíše Krista, ale nám (Božím dětem) je dána autorita, abychom ho vyháněli ve jménu Ježíše Krista.

 

Někteří lidé říkají, že ďábel silně působil v Ježíšově době, ale ne dnes. Avšak v těchto dnech svazuji a vyháním démony více než kdykoli předtím ve svém životě. Když Ježíš Kristus kázal „čiňte pokání, neboť Království nebeské se přiblížilo“, také vyháněl démony. Řekl nám, abychom dělali to samé. Jedno z jeho posledních přikázání, které nám – svým dětem – dal, bylo, abychom vyháněli démony: „Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a ti se budou mít dobře.” Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. (Mk 16,17-19)

 

Ďábel je nepřítel Božího království. On přichází, aby zabíjel, kradl a ničil. Musíme se očistit ode všech démonických vlivů v našich životech. Musíme svázat tyto zlé duchy ve jménu Ježíše Krista a uvolnit Ducha svatého v jeho jménu.

 

Služebník, který nevyhání démony předtím, než slouží, bude mít překážky v díle služby. Já vždy předtím, než jdu za kazatelnu, svážu ve své kanceláři duchy, kteří překáží a zabraňují. Bez Boží moci démonští duchové neodejdou, ale prostřednictvím modlitby jsou démonští duchové vyháněni.

 

V Japonsku je něco kolem 8 milionů démonských božstev. Musíte vědět, jak svazovat zlé duchy v Japonsku nebo nebudete moci mít sborový růst. To je důvod, proč průměrné sbory v Japonsku mají pouze okolo 50 členů. Náš sbor vyslal ženu do Japonska, aby založila sbor. Ženy – pastoři v Japonsku se setkávají s opovržením. Tato korejská žena se vyučila v Yoido sboru plného evangelia jak svazovat a vyhánět démony. Nyní má v Japonsku během tří let sbor s 500 členy a dalších 20 nových členů za měsíc přibývá.

 

Před lety jsem se naučil jedinečnou lekci o moci modlitby. Byl jsem sklíčen, ale myslel jsem si, že jsem jenom unavený. Začal jsem si přát, abych nebyl služebníkem. Přemýšlel jsem o tom, jak těžká je moje práce, když jsem přímo po svém nedělním kázání musel ihned připravovat další poselství pro příští neděli. Modlitba byla velmi namáhavá a obtížná.

 

Jednou jsem přišel domů pozdě v noci a moje žena spala v posteli a chrápala. Nemohl jsem spát a přemýšlel o tom, „jak nehezky vypadá“. Šel jsem do jiného pokoje a naříkal jsem si Bohu na svoji situaci. Velmi jsem toužil po pomoci. Usilovně jsem se modlil a vzýval krev Ježíše Krista. Najednou přišel zvuk vichřice a já byl ihned osvobozen od démonského ducha, který mne utlačoval po tak dlouhou dobu. Řekl jsem si: „Jsem tak rád, že jsem služebník.“ Považte, jaký je to kontrast. Jakou radost jsem cítil. Chválil jsem Boha. Šel jsem do svého pokoje a podíval jsem se na svou ženu. Jak krásně vypadala. Pomyslel jsem si: „Jaké štěstí, že mám takovou pěknou ženu.“

 

Skutečně jsem zakusil rozdíl, když byli démoni, kteří mě utlačovali svázáni a vyhnáni. V současnosti, předtím než jdu domů, se očišťuji od jakýchkoli démonických duchů. Přijal jsem od Pána velkou pomoc svazováním a vyháněním démonů a rozvazováním moci Ducha svatého do svého života a služby. Kdybych se nemodlil, démoni by zůstali a odčerpali moji duchovní sílu. Když jsem se modlil, démonský vliv zmizel.

 

A tak musíte svazovat a vyhánět démony ze svého osobního života a služby každý den, abyste měli sborový růst. Mám přes 1000 starších a přes 80000 diakonů a diakonek, a vždy svazuji jakéhokoli narušujícího ducha, který by mohl přijít na setkání našeho výboru. Máme nádhernou jednotu, protože v našem sboru svazujeme každého zabraňujícího ducha. Mám tuto velikou církev, protože se modlím a vyháním pryč démony ve jménu Pána Ježíše Krista.

 

Modlím se, protože Bůh odpovídá na modlitby. Jestliže se nemodlíš, potom on nebude odpovídat. V těch oblastech, které jsem nepromodlil, on neodpověděl a nedělá své mocné dílo. Pouze skutky, za které jsem se modlil, byly projeveny mocí Ducha svatého.

 

Modlitba je jako bombardování určité oblasti mocí Ducha svatého. Můžeme vidět, že mnohé války jsou vyhrány pomocí vzdušné síly. Stejně tak je to i se sborovým růstem. Sborový růst je jednoduchý, když se modlíme „s vyhlížením Pána“ – modlitby plné víry, zaměřené na srdce Pánovo pro jeho lid a jeho dílo. Tak to je, když přichází do hry slavná moc Boží a přináší ohromné vítězství do tvého života a služby.