Biblické verše pro rok 2012 a další období

Biblické verše pro rok 2012 a další období

James W. Goll

 

Věřím, že tento rok je rokem Božího Slova a Boha Slova! Je to doba, kdy bude v těle Kristově opět položen důraz na úřad učitele (Ef 4,11) či na Duchem svatým udílený dar vyučování (Ř 12,7). Jde o čas, kdy se uskuteční spojení Školy Ducha a Školy Slova. To je také důvod, proč jsem na počátku roku zveřejnil nejprve Program čtení Bible. Není nikdy pozdě na to začít!

 

S tímto přesvědčením ve svém srdci jsem se odebral na modlitby a požádal jsem Pána, aby mi dal verše pro rok 2012. K mému překvapení jsem vnímal, že Duch svatý položil důraz na následujících „12 Biblických veršů z Písma pro rok 2012 a další období” právě s takovými souřadnicemi, jako jsou: 20,12; 10,12; 12,12 či 12,20. Doufám, že vás osloví tento poněkud netradiční způsob čerpání užitku z Božího slova.

 

 1. Ex 20,12 – Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Potřebujeme pečovat o kulturu ÚCTY! Každý, kdo ctí druhé vyhrává a v takovéto atmosféře dochází také k úplně svobodnému plynutí Božího nadpřirozeného jednání!
 2. Př 20,12 – Ucho, které slyší, a oko, které vidí, Hospodin učinil obojí. Dočkáme se obecenství s Bohem společně s větší rozmanitostí v prorocké službě, protože dojde k nárůstu pomazání jak u tzv.vidoucích, tak i u těch, kteří Pána slyší.
 3. Ez 20,12 – Dal jsem jim také své soboty, aby se staly znamením mezi mnou a jimi, aby poznali, že já Hospodin je posvěcuji. Duch svatý v této době pokládá velký důraz na ODPOČINEK! Odpočinek bude nástrojem, díky kterému budou mnozí uzdraveni. Někteří budou povoláni do určitého období „odpočinku sabatu“, prodloužených prázdnin a slavení dne odpočinku.
 4. Job 12,12 – Mezi kmety je moudrost a dlouhý život dává rozumnost. V období, do kterého se nyní posouváme, bude při rozhodování kladen velký důraz na službu v Duchu moudrosti (Iz 11,1-3) a na dar slova poznání (1K 12,8).
 5. Za 12,10 – Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých proseb. Pohledí na mě, na toho, kterého probodli, a budou ho oplakávat, jako se kvílí nad jedináčkem, budou nad ním hořce naříkat, jako se naříká nad prvorozeným. V roce 2012 dojde po celém světě k nárůstu modliteb za Izrael tak, jako nikdy v celé historii. To vše v přípravách na regionální konflikt na Středním východě, ke kterému by mohlo dojít v roce 2013 a dalších letech.
 6. Mt 12,20 – Nalomený rákos nedolomí a doutnající knot neuhasí, dokud nepřivede právo k vítězství. Zklamaní lidé dostanou čerstvou naději a hnutí za spravedlnost vstoupí do větší zralosti a bude mít větší vliv.
 7. L 12,12 – Neboť Svatý Duch vás v té hodině naučí, co je třeba říci. Na mnohé lidi bude uvolněno spontánní vedení Ducha svatého. Závislost na čerstvém vedení Ducha svatého se stane nezbytností. Duch svatý se nám sám dá poznat jako náš Učitel.
 8. J 20,12 – Uviděla dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde leželo Ježíšovo tělo; jednoho u hlavy a druhého u nohou. Dochází k nárůstu aktivity andělů v oblasti, kterou vidoucí rozeznávají v duchu. Lidé, kteří ještě nikdy neviděli anděly, zažijí setkání s anděly.
 9. Sk 20,12 – Chlapce přivedli živého a byli velice povzbuzeni. Dojde k vytrysknutí probuzení kříšení mrtvých. Nebude omezeno pouze na „země třetího světa“, nárůst bude eskalovat po celém světě.
 10. Ř 12,12 – V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Poselstvím této hodiny je NADĚJE! Volání zní: „Nikdy se nevzdávej!“ V místních církvích se lidé navrátí do povolání přimlouvat se.
 11. 1K 12,12 – Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoli je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Toto je kapitola tohoto roku! Opět nastává čas pro službu celého těla. Tak jako jsou obnovovány dary pětinásobné služby, nyní se chopí vesla „hnutí svatých“. Nyní je čas, aby každý člen církve sloužit v darech Ducha svatého!
 12. 2K 12,12 – Znamení apoštola byla mezi vámi uskutečněna ve vší vytrvalosti znameními, divy a mocnými činy. Z tohoto verše jsem nadšený! Je to vrcholný verš ze všech těch, které mi Pán dal. Nyní jsou na scéně skuteční apoštolové, činící zázraky a divy, chodící v čistotě charakteru.

Chvála Pánu za to, že se bude v tomto roce Slova projevovat jako Bůh Slova. Kéž se v plnosti sblíží věky spolu s milostmi minulosti, kéž se přivedou v tomto čase do přítomnosti. Věřím, že těchto 12 Biblických veršů pro rok 2012 a další období pro vás bude požehnáním!

 

S velkým očekáváním! James W. Goll