Evropská apoštolská konference – 25.8.2001 Rinteln

Steve Boler:

Myslíte si, že nemáte mnoho chleba na rozdávání? Myslíte si, že nemáte dost Božího slova a Božího porozumění, které můžete dát? Ale moji učedníci měli pět chlebů a dvě ryby pro obrovské množství lidí. A říkali: “Nemáme peníze, abychom šli a pro všechny lidi koupili jídlo”. Ale Ježíš jim řekl: “Vy jim dejte najíst! Dejte jim chleba!” Ježíš chtěl, aby se pohnuli v oblasti víry. Tak Pán říká: “Je mnoho lidí, kteří mají hlad.” A Pán říká: “Vy jim dejte chleba.” Teď víte jak. Protože to je v Písmu. Dejte prostě to, co máte a Pán to rozmnoží. Vidím mnoho nových budov a to jsou duchovní domy pro Pána. Pán v tomto čase říká: “Bude zde mnoho nových budov, které vzniknou”.
Angela Boler:

Já jsem lev z kmene Juda. Já jsem lev z kmene Juda. Já jsem lev z kmene Juda, řvu nad vaším národem. Řvu nad vaším národem. Pozvedl jsem svoji hlavu. Pozvedl jsem svoji hlavu. Vydej zvuk. Slyš hřmot. Slyš hřmot. Slyš hřmot. Když lev zařval, mohu něco jiného, než prorokovat? Uvolňuji to v hlubší míře. Modlitbu k proklamaci. Prorocké proklamaci. Z prorockých proklamací se narodí moje záměry. Přivedu k naplnění své záměry ve vašem národě. Toto je nový den pro váš národ, říká Pán. Struktury minulosti v duchu budou otřeseny, pevnosti budou otřeseny. Pevnosti se třesou, když já řvu. Uvolňuji hlas mého lidu ve vašem národě, aby řval se mnou. Aby řval se lvem z kmene Juda. Kmeni z Judy řvi! Povolávám ctitele, proroky. Uvolňujeme to ve vašem národě. Uvolňujeme prorocký hlas k prorokování a řvaní za tento národ. A pevnosti padnou a má církev povstane. To je nový den. Uvolňujeme prorockou chválu a prorocké bojování, prorockou modlitbu. Průlom. Průlom. Povolávám svůj lid do svobody a uvolňuji ho. Dávám vám pomazání jako měl Mojžíš. Dávám vám do ruky svoji hůl k proklamaci: “Nech můj lid jít!” Dávám vám autoritu jít a proklamovat: “Nech můj lid jít!”
Prorokyně z Dánska:

Pozvednu váš národ a vyčistím ho od model. Budete ochotně stát v mém pozůstatku. Své životy jste položili k mým nohám a uvidíte, jak se budu pohybovat ve vašem městě. Uvidíte moji ruku pročišťovat vaši zemi. Tak buďte smělí, buďte smělí.

Je nový čas. Již se nebude říkat: “To je beznadějné” Již to nikdy nebude viset nad vaším národem, ani nad vašimi životy. Tyto spoutanosti budou zlomeny ve jménu Ježíše. Protože já jsem do vás vložil svou naději. Moji naději. Buďte připraveni, že ďábel se pokusí ukrást vaši naději. Stůjte spolu. Ať láska, kterou máte ke mně a jedni k druhému roste. Potřebujete naději. Moje naděje je vaše síla. A nic není beznadějné. Je to nový čas pro vás a váš národ. A já dám svůj život lidem.
Philip Mohabir:

Chci, Ježíši, proklamovat tvoje vítězství nad tím, co děláš v jejich životech. Ty jsi již určil sféry činností a aktivit, ty jsi již vyhrál bitvu, ty jsi už natáhl bitevní linie. A proto my proklamujeme ve jménu Ježíše: “Vítězství patří ukřižovanému Beránkovi!” Ve jménu Ježíše bereme autoritu nad tebou duchu čarodějnictví a každá překážka ať je stržena. Proklamujeme vítězství. My tě strháváme. Nech tento lid jít! Nech tento lid jít! Růst. Růst. Růst v jejich službě, v jejich církvích.
Bertold Becker:

Pán vás chce dnes povzbudit. Říká, že čas otroctví skončil. Přináším nový den pro váš národ. Obnovím dávné základy. A všechno zastrašení a kontrolu zlomím nad vámi. Vy povstanete a stanete se klíčovým národem v nové reformaci toho, co chci dělat v Evropě. Také se stanete národem misionářů a mnozí budou požehnáni službou z Čech. Pamatujte, co jsem dělal ve středověku ve spojení Německa a Čech. V Praze byla první německá univerzita. A Pán vám chce připomenout, že chce uzdravit spojení mezi Čechy a Němci. Bude zde velká láska a spojení, přátelství a partnerství. A budete smělí, budete znovu smělí jako lev. Budete chodit na východ i na západ, na sever i na jih. Je zde svaté partnerství a je to nový den pro vaši zemi. Haleluja. Amen. Chvalme Pána.
Lee LaCoss:

Pro mnohé a po staletí vaše země byla jako země pohádek, říká Pán. Je to země, kde ve velké míře vládnou nečistí duchové v srdcích lidí. Povolávám vás a vaši církev vytlačit ty síly z jejich pozic a ze srdcí lidí. A stane se zemí evangelia a ne pohádek, říká Pán. Stane se zemí mého Ducha, mých služebníků, mých andělů a ne zemí démonů, víl, skřítků a podobných věcí, které by se po další staletí zmocňovaly představ a srdcí dětí. Přichází čas reformace. Ne všichni moji lidé budou následovat to, co já dělám. Nebudu dávat nové víno do starých měchů. Ale já vybuduji nové měchy skrze vás a ty, s kterými se spojíte a tam budu nalévat své nové víno. Pšenici, nové víno a olej. Příjdou společně znenadání. Probuzení v hojnosti mého slova, pšenice – množství dobrého semene. Nové víno, které poteče jako řeka ze skály. Olej, který přinese uzdravení – probuzení, říká Pán. A služebnosti, které příjdou v plnosti. Je nový čas, říká Pán. Pozvednu mnohé do Kristových služebností. Tak choďte v této jednotě mého Ducha.