MODLITEBNÍ BOUŘE

(modlitební iniciativa Jamese W. Golla)

.

  • Probuzení v církvi

Vyléčím jejich odvrácení, rád si je zamiluji, neboť můj hněv se odvrátil od Izraele. Budu pro Izrael jako rosa; pokvete jako lilie, zapustí své kořeny jako libanonský cedr. Jeho ratolesti se rozrostou, jeho nádhera bude jako nádhera olivy, jeho vůně jako vůně libanonského cedru. Obyvatelé se navrátí do jeho stínu, znovu budou pěstovat obilí, pokvetou jako réva, jejíž jméno bude slavné jako jméno libanonského vína. (Oz 14:5-8)

 

Potom se stane, že vyleji svého Ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. Také na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého Ducha. (Joel 3:1-2)

 

Když vstupoval do lodi, prosil ho ten, který byl předtím démonizovaný, aby mohl být s ním. Nedovolil mu to, ale řekl mu: „Jdi domů ke svým a oznam jim, jak veliké věci ti učinil Pán a jak se nad tebou slitoval.“ (Mk 5:18-19)

 

Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za králea za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. (1Tm 2:1-4)

 

  • Izrael

Neboť toto praví Hospodin: Volejte s radostí nad Jákobem, křičte nad předním z národů. Zvěstujte, chvalte a říkejte: Hospodin zachránil svůj lid, ostatek Izraele. (Jr 31:7)

 

  • Krizové potřeby

Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté. (Ef 6:18)

 

Leták si můžete stáhnout zde v PDF formátu k vytištění…