Hledání pokladu

Vodítka, která vám zjeví Duch svatý, vás dovedou ke ztraceným a potřebným

Vodítka na naší Mapě hledání pokladu nás zavedly do opravny domácích spotřebičů. Začali jsme se rozhlížet po našem „pokladu“. Na naší takzvané Mapě hledání pokladu jsme nashromáždili následující vodítka, neboli slova poznání, která nám zjevil Duch svatý. Má se jednat o člověka se zrzavými vlasy, symptomem bude bolest hlavy, problémy se zády a jméno dotyčného bude Rudolf.

 

Okamžitě jsem si všiml ženy se zrzavými vlasy. Když jsem se k ní a k jejímu manželovi přibližoval, zeptal jsem se: „Prosím vás, nebolí vás náhodou hlava?“ „Náhodou mě bolí!“, odpověděla žena.

 

Byla viditelně šokována tím, že jsem měl tuto vnitřní informaci. Poté, co jsem jí vysvětlil, že mi ji Bůh ukázal na mé Mapě hledání pokladu, souhlasila s modlitbou. Zároveň však neoblomně prohlašovala, že není křesťankou.

 

Po krátké modlitbě jí bolest ustoupila a ona začala plakat, přemožena skutečností, že Bůh ji má tak rád, že nás poslal, abychom jí pomohli. A poté přímo za pultem pozvala Ježíše do svého života. Její muž vše z povzdálí s nelibostí sledoval.

 

Vzpomněl jsem si, že jsem na své mapě měl také jméno Rudolf. Otočil jsem se k nahněvanému muži a zeptal se ho: „Nejmenujete se náhodou Rudolf?“ „Náhodou je to tak,“ odpověděl muž. Ukázal jsem mu jeho jméno na své mapě a zeptal se, jestli nemá problémy se zády. „Nemám,“ odsekl. Jeho žena však zvolala: „Nech toho, Rudolfe, vždyť víš, že se nemůžeš ani sehnout dolů, jak tě záda bolí!“ Po chvíli dalšího přesvědčování od své ženy nám neochotně dovolil, abychom se s ním pomodlili. Po krátké modlitbě jsem jej požádal, aby přezkoušel svůj zdravotní stav, zda cítí nějakou změnu. S výrazem šoku mi řekl, že v dolní části zad, kam jsem mu položil ruku, cítil teplo. Potom se stále znova shýbal dolů k zemi a šlo mu to bez jakýchkoli obtíží. Byl úplně uzdraven! A pak Rudolf s cigaretou v ústech pozval Ježíše do svého života jako Pána. Když s manželkou odcházeli, byli oba velice šťastni.

 

Toto je jeden ze stovky příkladů, kdy jsme nalezli „ztracený poklad“, kterým jsou lidé. Stalo se to poté, co jsme požádali Ducha svatého, aby nám dal svá vodítka. Těmito vodítky jsou slova poznání, která jsem si zapsal na svoji Mapu hledání pokladu.

 

Osobně tento způsob zvěstování evangelia nazývám honba za pokladem. Věřím, že Ježíš popisoval v podobenství o ztracené minci a o pokladu právě takovouto honbu za pokladem (L 15,8-10). Ananiáš se vydal na historicky první cestu za pokladem, když dostal specifické pokyny pro nalezení Saula v domě Judově v ulici jménem Přímá. Také mu bylo zjeveno, že dotyčný muž se tam bude modlit a čekat na uzdravení (Sk 9,11-12).

 

Podobně i já pátrám po neobjevených pokladech, které jsou rozptýlené v celé naší společnosti. Potom jim dokazuji Boží dobrotu a laskavost buď skrze prorocké slovo, nebo tím, že jim popíši dobrý plán, který s nimi Pán má, či je uzdravím Kristovou mocí.

 

Věřím, že my všichni jsme povoláni být lovci pokladů. Ježíš řekl: „Budete mými svědky.“ (Sk 1,8) Všimněte si, že Ježíš své pověření neomezil pouze na určité kompetentní osoby, či na osoby zvláště obdarované nebo extrovertní.

 

Ne, toto pověření vydávat svědectví se vztahuje na každou osobu, jakýkoli temperament či kombinaci darů bez ohledu na míru znalostí a dovedností. Ananiáše Pán povolal k tomu, aby šel a svědčil Saulovi i přesto, že se velmi bál a možná se k tomu cítil neschopný. Stejně tak i Timoteus dostal životní úkol konat dílo evangelisty, přestože byl pastýřem a učitelem (2Te 4,5).

 

Bůh stále miluje svět a chce si nás používat k tomu, abychom nalézali ztracené poklady, lidi čekající na to, až budou uzdraveni, osvobozeni, vyproštěni ze svých pout. Pokud nepůjdeme my, tak kdo tedy? Nyní je období hledání pokladu.

 

 

MAPA HLEDÁNÍ POKLADU

 1. Každá osoba si napíše slova poznání do následujících kolonek možných kategorií.
 • Místo (např.: dopravní značka STOP, lavička, hodiny, kavárna, nákupní centrum – Tesco, Kaufland…)
 • Jméno osoby
 • Vzhled dotyčného (např.: barva či nějaká podrobnost na jeho oblečení, barva vlasů atd.)
 • Možné předměty modliteb (např.: bolest kolena, hůl – uzdravit nohy, ledviny, nádor, levý kotník, manželství atd.)
 • Něco neobvyklého (např.: lízátko, větrný mlýn, zelené dveře, delfíni J atd.)
 1. Vytvořte skupinky po třech či čtyřech lidech.
 • Navzájem si porovnejte slova poznání ve vaší skupině a vytvořte si vaši mapu hledání pokladu.
  • Poznámka: Každý člen se přidrží svého vlastního seznamu – nekombinujte seznamy na dalším samostatném papíře.
 1. Zvolte si místo, kde začnete (během cesty na první místo porovnejte vzájemně další vodítka).
 2. Začněte hledat poklad.
 3. Když objevíte cokoli z vaší mapy hledání pokladu (podle jednotlivých map ve skupině).
 • Přistupte k dotyčnému člověku.
 • Řekněte mu třeba toto: „Možná vám to bude připadat trochu zvláštní, ale právě hledáme poklad a zdá se, že vás máme na naší mapě.“
 • Ukažte mu svůj seznam (může se jednat o jednu, dvě věci z každého seznamu či pouze o jednu věc z jednoho seznamu).
 • Navažte vztah (buďte přátelští – zeptejte se ho na něco, abyste se více seznámili).
 • Řekněte mu, že vám na něj Bůh ukázal a chce mu požehnat.
 • Pozorně sledujte, s čím byste mu mohli pomoci a zeptejte se, zda se za něj můžete pomodlit.
 1. Pokud řekne „Ne“…
 • Navažte ještě více vztah (přátelství na běžné úrovni).
 • Zeptejte se Ducha svatého, na co chce ukázat v životě tohoto člověka.
 • Řekněte mu něco povzbuzujícího (proroctví) a nechovejte se nábožensky.
 1. Ještě jednou se zeptejte, zda se za něj můžete pomodlit.
 • Pokud řekne „Ne“ – požehnejte mu a jděte k dalšímu pokladu (osobě).
 • Pokud řekne „Ano“ (zvláště kvůli uzdravení).
  • Požádejte Pána, aby přišel se svojí přítomností (uvolněte na něj Pánovu přítomnost).
  • Přikažte bolesti, ať odejde, kostem, ať se srovnají, páteři, ať se narovná, nádoru, ať se scvrkne a zmizí atd.
  • Požádejte ho, aby vyzkoušel, zda nastala změna: „Udělejte něco, co jste předtím, než jsme se modlili, nemohl udělat.“
  • Pokud je to potřeba, zopakujte to.
 1. Pokud je uzdraven a/nebo pokud jste mu požehnali skrze prorocká slova…
 • Vysvětlete, co se právě stalo (Bůh zjevil svoji dobrotu – zná vás a zajímá se o vás atd.).
 • Zeptejte se, zda by chtěli Ježíše osobně poznat (mít s ním vztah).
 • Pomozte mu pozvat Ježíše do svého života.
 1. Vydejte se na další nadpřirozené setkání podle své mapy pokladu!

 

Jak používat mapu hledání pokladu

 1. Přeložte svoji mapu v polovině stránky tak, abyste měli před očima pouze svá sepsaná vodítka (pokud je vytištěna pouze na jedné straně listu).
 2. Mapu znovu přehněte tak, že polovina vašich vodítek je po přeložení na jedné straně a druhá polovina na straně druhé. To učiní vaši mapu hledání pokladu méně nápadnou, zatímco všechna vaše vodítka jsou stále dobře viditelná, protože takto se dá mapou snadno v jakési vzniklé ose otáčet ze strany na stranu. Možná se vám to bude zdát poněkud přehnané, ale zjistil jsem, že tento, co možná nejdiskrétnější způsob, je daleko efektivnější než přitahovat na skupinu hledačů pokladu zbytečně pozornost. Zvláště pak jste-li v obchodě či v nákupním centru.
 3. Ujistěte se, že každý z hledačů pokladu má svoji mapu při ruce a volně přístupnou ostatním členům týmu. Mnohá vodítka naleznete, pokud se podíváte na mapu některého z dalších členů vašeho týmu.
 4. Svoji mapu neukládejte do kapsy, do batohu ani do peněženky. Jistě znáte přísloví: „Sejde z očí, sejde z mysli.“ Lidé, kterým se nepodaří jejich poklad nalézt, bývají většinou ti, kteří mapu nepoužívají průběžně.
 5. Mapa hledání pokladu je jako hádanka, vyžaduje jak soustředění, tak tvořivost.
 6. Můžete oslovit i osobu, ke které se na vaší mapě vztahuje pouze jedno vodítko. Poté, co s dotyčným navážete vztah, a položíte mu několik klíčových otázek, zjistíte, že se ho týkají i ostatní vodítka.
 7. Zapojte svoji tvořivost a představivost. Například: „pošta“ může znamenat poštovní schránku, poštovního doručovatele, obchod s poštovními potřebami, poštovní úřad nebo dokonce dopis, který má někdo poslat. Jméno osoby může označovat přítele, příbuzného, známého, který potřebuje modlitbu, smíření, či je významné z nějakého jiného důvodu. Jistě se může také jednat o osobu, ke které přistupujete.
 8. Když jste nalezli svá vodítka, dotyčnému je určitě ukažte. Pamatujte na to, že většina lidí „věří, protože vidí.“
 9. Přistupujte k lidem ve dvou, nejvýše ve třech lidech. Větší skupina by mohla druhé zastrašit. Pro osobu, ke které přistupujete, je také příjemnější, pokud jsou mezi vámi členové různého pohlaví. Obvykle nerad hledám poklad ve skupině větší než pět lidí, protože jen tak se snadno vejdou do jednoho auta. Do své skupiny si také vybírám dvě osoby jednoho a tři druhého pohlaví.
 10. Děti jsou při hledání pokladu skvělé. Nemívají strach a jsou mnohem vynalézavější a tvořivější při hledání a nalézání vodítek.
 11. Ve vaší skupině pěti osob se nerozdělujte častěji než na jedno setkání. Pracujte spolu jako tým a neustále se držte svého úkolu. Kontrolujte svá vodítka a střídejte osoby, jež přistupují a oslovují druhého – váš potenciální poklad.
 12. Pokyny pro vedení takového nadpřirozeného setkání jsou napsány na spodní (či druhé) straně vaší mapy. Nechte každého účastníka, ať si tyto pokyny před cestou přečte.
 13. Po takovémto nadpřirozeném setkání si o něm napište svědectví (s přiloženou mapou). Uchovejte je pro pozdější povzbuzení v tom, co skrze vás Pán učinil a opět učiní.
 14. Mapa hledání pokladu je ke stažení v pdf formátu na: buď varianta jednostranná (formát A4), nebo oboustranná (která se dá vytisknout na formát A5).

 Bethel Church Redding