Dal jsem vám brány vašich nepřátel!

Říp 11.4.2002

Je napsáno: Bůh vládne, ať se lid zachvěje. On sedí na trůnu nad cherubíny, a se země zatřese. Bůh je veliký na Sijónu – což je církev. On je vyvýšený nade všemi lidmi a národy. Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se před podnožím jeho nohou – je svaté.

V Duchu zde již bylo na tomto území dosaženo vítězství. Bůh chce, aby církev byla více odvážná a zabrala to. Bůh říká: “Já jsem vám dal brány vašich nepřátel! Vy jste símě Abrahamovo, protože kdo je v Kristu, je semenem Abrahamovým. Jsou oblasti podle smlouvy zaslíbení. Vy jste v Kristu a proto jste potomci Abrahama. Já jsem řekl Abrahamovi, že jeho potomci obdrží brány nepřátel. Vy jste ti potomci a proto vezměte ty brány nepřátel.

Tak, jak jsem mluvil v Korintu, tak jsem řekl, že mám mnoho lidí v tomto městě. Mám v těchto městech a vesnicích mnoho lidí. Tak jděte a zaberte tuto zemi. Nebojte se a nebuďte ustrašení. Budu vás doprovázet zázraky a uzdraveními ve Slovu království, které budete kázat. Uzdravujte nemocné a vyhánějte démony. Dám vám všechnu autoritu nad mocí nepřítele. Řekněte jim, že Boží království je mezi nimi. Řekněte jim, že král je na trůnu. Ukažte jim, že žiji ve vašich životech. Oblékám vás mocí. Oblečte si tento oblek moci a slávy. Až půjdete v mé pokoře, budete zářit. Temnota bude zničena. Démoni se budou třást. A tak jako řekli: “Ježíše známe a Pavla také známe”, tak budete mít také takovou pověst v říši temnoty. Oni se vás budou bát, ale vy se nebojte moci temnoty. Vy jste byli přeneseni do království Božího milovaného Syna. Zaujměte to místo v nebesích vedle mě. Až budou vaše nohy chodit po nepříteli, tak to zaberte. Nechoďte po zemi, jako kdybyste tam nepatřili, protože království této země budou dány svatým našeho Boha. Běžte nyní v moci.

Já vám ukážu lidi, ke kterým budete mluvit a které osvobodíte. Musíte připravit mnohem více pastýřů, kteří budou vést a krmit ovce. Moji lidé se budou scházet po domech tak, jako v prvotní církvi. Budou se též shromažďovat ve velkém na veřejnosti. A já budu ve vašem středu. Vy svážete na zemi to, co již bylo svázáno na nebi. Je tolik lidí, kteří potřebují být osvobozeni. Já vám ukážu ty, kteří potřebují být osvobozeni a vy je osvobodíte zde na zemi.

Máte otevřená nebesa. Máte otevřená nebesa. Vám byla dána spravedlnost jako dar. Nebesa jsou otevřená pro ty, kteří jsou spravedliví před Bohem. Dávám vám ten zvláštní poklad, když je otevřené nebe. Tak přijďte a požádejte mne bez jakýchkoli pochybností. Nebojte se tváří a slov lidí, protože pravda ničí lež tak jako světlo ničí temnotu. Jděte dopředu v moci mého jména a v síle mé moci a osvoboďte lidi.”

Vy jste církev a já jsem dal svůj život za vás. Já už jsem to udělal a moje práce byla dokončena. Tak zaberte a vládněte tomu, co je pod vašima nohama. Podívejte se na mne tváří v tvář. Vy jste moje tělo. Tak se vesel v tom, co jsem ti dal. Není to jen pro budoucnost, ale i pro přítomnost. Raduj se a buď tím, kdo jsi. Církvi, já tě miluji! Já jsem s tebou. My jdeme spolu ruku v ruce a srdcem k srdci ve vítězství. Já jsem to již udělal. Tak se veselte a radujte v zemi, kterou jsem vám již dal. Radujte se jeden z druhého. Veselte se se mnou!

Tomáš Korčák, Liběchov 24.5.1999

“Jsem Bůh veliký, mocný, budící bázeň. Jsem Bůh, který přemáhá a má převahu. Z vás vzejdou ti, kteří skrze víru budou vybojovávat království. Z vás vzejdou ti, kteří vyhlásí evangelium v těchto městech a vesnicích. Z vás vzejdou ti, kdo budou zakládat a upevňovat církve. Hledám prázdné nádoby vydané na můj oltář. Hledám pokorné a věrné muže a ženy, kteří půjdou. Uslyší můj hlas a vyjdou v jednotě. Roznítím ve vás lásku k mému jménu, neboť toto je zcela moje dílo. Proste, aby byly uvolněny moje zdroje.”