Kristova obřízka

1.       Obřízka a naše důvěra

 • Abrahamova obřízka byla znamením smlouvy mezi Bohem a jeho izraelským lidem. Abraham znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry. (Gn 17:9-14; Sk 7:8; Ř 3:30; 4:11)
 • Předkožka chrání nejcitlivější místo pohlavního orgánu (což je po oku nejcitlivější orgán). Její odstranění bylo v Izraeli symbolem odstranění přirozené ochrany a rozhodnutí se pro ochranu Boží. Jestli chceme žít plodný život plný ovoce, potřebujeme porozumět duchovnímu významu obřízky. Projevem neobřezaného srdce je strach a nevěra. Projevem obřezaného srdce je pokoj, odpočinek, víra a citlivost na vedení Božího ducha.
 • Již Abrahamova obřízka měla být vykonávána ve víře a měla mít vliv především na srdce člověka a naslouchající uši. Pokud nemáme obřezané srdce a uši, roste v nás trní. Máme odstranit předkožky svého srdce, což je naše vlastní ochrana a důvěra ve vnější a viditelné věci místo v Hospodina. V srdci obřezaný člověk je pokorný a poddaný Duchu svatému. (Jr 4:3-4; Oz 10:12; Jr 6:10; Jr 9:24-25; Dt 10:16-17; Sk 7:51)
 • Druhým závažným hříchem krále Davida (vedle jeho cizoložství) bylo jeho sečtení lidu, což bylo „neobřezané jednání nevěry“. Spoléhal více na počty svých bojovníků než na ochranu a moc Boží. (2S 24:1-15; 1Pa 21:1-14) Skrze nevěru vždy něco ztrácíme a skrze důvěru vždy něco získáváme.
 • Hlavním znakem obřezaného srdce je láska, víra a poslušnost. (Dt 30:6)
 • Neobřezaný nebude jíst z velikonoční oběti, která je naplněna v Kristu. Tedy potřebujeme mít obřezané srdce a uši, abychom mohli plně užívat dědictví Kristova kříže. (Ex 12:48)
 • Aby Izraelci mohli jíst velikonočního beránka a vstoupit do svého dědictví (do nových věcí), museli být nejprve obřezáni. Tím byla od nich odvalena egyptská potupa. Stejně i dnes od Božího lidu bude odvalena potupa tohoto světa, když bude chodit ve víře a poslušnosti s obřezaným srdcem a ušima. (Joz 5:7-9)
 • Člověk neobřezaného a nečistého srdce nemůže vstoupit do Boží přítomnosti a centra Božího jednání – svatyně a města. (Iz 52:1; Ez 44:6-9)

2. Obřízka a naše chlubení

 • Člověk s obřezaným srdcem zná Boha a chlubí se v něm. (Jr 9:22-25)
 • Chizkijášovi se dařilo při všem jeho díle. Bůh mu dal velmi mnoho majetku. Jeho srdce se však povýšilo a on vyslancům babylonských knížat v pyšném chlubení ukazuje všechny své poklady. Bůh ho tak vyzkoušel a poznal vše, co bylo v jeho srdci. (2Kr 20:12-19; Iz 39:1-8; 2Pa 32:24-31)
 • Náš život není zajištěn tím, co vlastníme. Buďme bohatí v Bohu a nepečujme úzkostlivě o svůj život. Nechlubme se a nespoléhejme na bohatství tohoto světa. (L 12:15-34)
 • Obřezané srdce je pokorné a naproti tomu neobřezané srdce je pyšné. (Lv 26:40-42)
 • Na co spoléhal Goliáš a na co David? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha? (1S 17:26.36)
 • Neobřezaní budou poraženi a budou se stydět za své siláctví, proto všechno naše siláctví musí být odstraněno. (Ez 32:28-30)
 • Pyšné chlubení odstraňuje obřízka srdce skrze Kristova Ducha. Neboť pravý Žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle; ale pravý Žid je ten, kdo je Židem uvnitř, a pravá obřízka je obřízka srdce Duchem, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha. (Ř 2:28-29) Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v Duchu Božím, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe (na vnější věci, doslova: v těle). (Fp 3:3)

3. Obřízka Kristova a naše svlečení těla hříchů

 • Abrahamova obřízka byla předobrazem obřízky Kristovy a je v ní zcela naplněna. Skrze víru jsme svlékli starého člověka s jeho skutky (tělo hříchů) a oblékli nového. V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil. (Ko 2:11-13) Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Potom tu už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. (Ko 3:9-11)
 • Pravá obřízka je obřízka srdce Duchem. (Ř 2:25-29; Fp 3:3; Ef 2:11-22)
 • Vnější obřízka nic neznamená, ale v srdci obřezané nové stvoření skrze víru. Jde o:
  • zachovávání Božích přikázání (1K 7:19)
  • víru působící skrze lásku (Ga 5:6)
  • nové stvoření (Ga 6:15)
 • Dnes nejde o vnější formu, ale o skutečnost víry skrze Krista. Dáváte-li se obřezávat, Kristus vám nic neprospěje. (Ga 5:2; Sk 15:5)

4. Obřezané rodiny

 • Mojžíš před vstupem do vedoucí pozice a služby Božímu lidu musel dát nejprve do pořádku svoji rodinu – potřebovala být obřezána. (Ex 4:24-26)
 • Modleme se následující zaslíbení za naše rodiny: Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce a srdce tvého potomstva, abys miloval Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a byl živ. (Dt 30:6)

Tomáš Korčák 2012

Studii si můžete stáhnout v PDF formátu k vytištění zde…