Slova pro vedoucí

Mělník 12.1. 2002

Povolal jsem vás jako vůdce svého lidu. Povolal jsem vás, abyste vedli můj lid a vydávali jasný zvuk, abyste byli vpředu mého lidu, abyste vedli můj lid jako armádu a rodinu, která se sešikovala k boji. Povolal jsem vás k tomu, abyste byli vytrvalí, abyste se nezastavovali, ale šli za mnou. Povolal jsem vás, abyste následovali toho velitele nebeského vojska – Ježíše, Syna Božího, abyste ho následovali v jeho sebevydání druhým, abyste ho následovali v jeho smrti i vzkříšení. Povolal jsem vás k tomu, abyste nesli na každý den svůj kříž, zapírali sami sebe a následovali Ježíše ve smrti i vzkříšení. Někdy se na první pohled bude zdát, že prohráváte, ale to je to ztotožnění s Kristovou smrtí a Pán vám dá průlom vzkříšení. Stejně jako Abraham obětoval Izáka a vypadalo to, že všechno se hroutí a končí. Tak Pán dal povstat, dal vzkříšení, dal nový začátek. A kdybychom procházeli těmito údobími a ztotožnovali se tak s Kristovou smrtí, vy vstoupíte do Kristova vzkříšení a uvidíte ovoce své služby. Uvidíte ovoce toho, co jste rozsévali. Uvidíte, že vám bude dána do rukou odměna za vaši práci, vytrvalou práci. Budte vytrvalí. Posvěcujte Pána ve svých srdcích. Buďte upřimní, vytrvalí a jděte za Pánem.
Ann LaCoss, Mělník 11.4. 2002

Buďte velice ostražití před duchem bezzákonnosti, protože to je bratr humanismu. Ve skutečnosti se schovává za humanismus. Znamená to, že lidé, kteří jsou vedeni duchem bezzákonnosti, vyžadují dělat to, co chtějí dělat. Myslí si, že mají právo dělat to, co chtějí. Vy s tím budete jednat. Každý z vás s každým ve své skupině. Protože celý svět byl pod nadvládou ducha bezzákonnosti. Já věřím tomu, že je to velice silné v této zemi, v této oblasti. Buďte ostražití a nenechte, aby vás to přemohlo a aby to přemohlo vaše rozhodování. Nedovolte tomu, aby vám to přineslo pochybnosti, abyste pochybovali kvůli tomu duchu bezzákonnosti. Nedovolte, abyste se vy sami dostali pod ducha bezzákonnosti, protože vy jste služebníci Ježíše Krista, vy jste služebníci vašich lidí. Vy nemáte žádná práva. Máte i nemáte. Máte všechna práva spravedlnosti.

Já nevím proč, ale chci vám říci, abyste byli ostražití. Ale vy víte. Chci, abyste měli radost z toho být pastýřem. Chci, abyste měli pomazání pastýře. To, co máte vykonat, je opravdu těžká práce, ale každý den se do toho tlačte a hledejte radost z toho, protože radost je tady, láska k ovcím je tady a protože Ježíš je v tobě. On miluje svou církev, miluje svoje lidi. Tahle láska je v tobě a On se raduje nad svým lidem, takže se z Něj raduj. Raduj se z jeho lidu a miluj sebe a ty lidi.
Pavel Faul, Mělník 10.4. 2002

Pán chce obnovovat svou církev. Vnímal jsem jednotlivé příběhy ze Skutků apoštolů a cítil jsem, že do některých z vás to Pán teď vkládá. Vkládá do vás touhu, aby to bylo jako za dnů apoštolů, jako za dnů první církve.

Já k vám budu mluvit v těchto dnech a povedu vás dál. Já vám dám rozpoznat, co znamená moje církev, co znamená moje sláva. Já vás navrátím tam, kde byla moje první církev, kde byli první učedníci. Já vám dám do srdce obnovu, kterou budu dělat v těchto letech, které vás čekají, protože to je můj program, obnova mého těla. Já to dám někerým z vás do srdce a vy se budete modlit. Vy budete plakat za obnovu. Vy probdíte noci pro to, abych obnovil svou církev. Já volám přímluvce, kteří ponesou moji vizi, kteří ponesou moji touhu, aby byla obnovena moje církev, kteří vezmou břemeno, kteří budou plakat před mou tváří, kteří půjdou a uvidí obnovu církve. Já vám říkám, vezměte, co do vás vkládám a jděte dopředu, čiňte mě učedníky, protože já jsem vás k tomu povolal. Tak mě hledejte na kolenou ve dne v noci, protože já chci obnovit svoji církev a já do vás vkládám své touhy.

Čtěte knihu apoštolů a já k vám budu mluvit a můj Duch bude na vás sestupovat. Ta touha bude stále silnější a láska k mé církvi vás stráví, láska k mému tělu. Už je dost toho, že vládl člověk v mém těle, v mé církvi. Já chci vládnout, říká Pán. Já chci být opravdu hlavou. Já chci obnovit svou církev, Já po ní nesmírně toužím. Já chci, abyste byli částí toho, co dělám. Nastražte své uši, protože k vám budu mluvit v těchto dnech. Moje obnova se vás bude dotýkat. Já jsem Pán. Já vás vedu dál. Já vám dávám touhu do srdce. Tak přijmi moji touhu. Jsou mnozí, kteří nepřijali a kteří hledají svoje ambice. Já na tebe čekám. Já na tebe volám. Já říkám: jdi dál! Já chci vylít svého Ducha, já chci dát oheň, který spaluje, ale musí být obnoven můj lid, moje církev. Přijímejte to, co dělám. Nesnažte se předběhnout, nesnažte se dělat něco jiného. Já vám dám touhu do srdce pro můj lid, pro moje tělo. Dávám vám také můj smutek, který je v mém srdci, pro to, co se děje. Už je konec vlády člověka. Já chci znovu vládnout. Já chci znovu vést svůj lid.