Posun vzorů ve 21. století

Posun vzorů ve 21. století

James W. Goll

 

V čase, kdy jsme překročili pomyslný práh nového období s Bohem, bude docházet jak v církvi, tak i ve světě k mnohým otřesům. Jedná se o období, kdy budou dokončeny započaté úkoly a o čas pročišťování. Jedná se také o čas přípravy na „duchovní otřesy v církvi“, kdy dojde k její proměně, aby se mohla stát podle některých prorockých hlasů tzv. „církví třetího dne“. Dovolte mi, abych vám s tímto pohledem v mysli představil některé body, týkající se posunu vzorů ve 21. století.

 

 • Dochází k uvolnění apoštolského mandátu založeném na vztazích – ten zdůrazňuje „sítě vztahů“ oproti vertikálním strukturám autority. Tento čerstvý důraz na vzájemně se oplodňující vztahy nahradí většinu usedlých církevních sdružení, kde často dochází k vlivu ducha soutěžení a kontroly.
 • Když jsem Pána osobně uctíval, dostal jsem následující slova: „V období, kdy se apoštolská služba stane osobní, bude v prorocké službě uvolněna veliká autorita. Pán v těchto centrech, kde dochází k obnově vztahů, zesílí svůj hlas a Duch svatý si je přidá na svoji mapu.“
 • Dojde ke konfrontaci s „duchem politikaření“. Tak jako „prorocké hnutí“ odhalilo a konfrontovalo v církvi „náboženského ducha“, tak také „apoštolské hnutí milosti a pravdy“ historicky odhalí a položí sekeru na kořen „ducha politikaření“ v církvi.
 • Dojde k mohutnému rozmachu v obnovení Davidova stánku, jak je porokován u Amose 9,12 a ve Skutcích 15,16-18. Výsledkem budou autentická centra, 24 hodin modliteb, chvály, uctívání a přímluvy, která vytrysknou ve všech národech. Objeví se nové tvořivé písně a zvuky tak, jak tomu bylo v radikální službě Williama a Katherine Boothových v kapelách Armády spásy. Chvála opět nebude omezena pouze „čtyřmi stěnami“ ale vylije se do světa.
 • V církevním světě bude pokračovat posun v teologii od falešné teorie, že duchovní dary pominuly s ukončením kánonu či s druhou generací apoštolů prvotní církve. Jinými slovy tato falešná teorie o ukončení bude končit!
 • Na vzestupu je nové hnutí znamení a zázraků. V mnoha městech budou zřizována místa uzdravení či centra, ve kterých budou probíhat modlitby za nemocné a vyhánění zlých duchů (L 10). Tak jako ve dnech, kdy žil John G. Lake v letech 1920, se znovu objeví zástupy lidí uzdravených z různých nemocí.
 • Tento Boží pohyb bude tak mocný, že se církev bude k uctívání scházet na stadionech – a to ať již jde o společnou církev v daných regionech, či o místní společenství. Ta se totiž natolik rozrostou co do počtu, že při svých shromážděních slavností uctívání naplní tyto stadiony.
 • Dojde k velkému pohybu Ducha svatého mezi ženami. Mnoho žen bude uvolněno do pětinásobné služby a budou jako nástroje použity v celosvětovém probuzení a přicházející reformaci. Tato záležitost nebude doktrinální – bude to jedna z nezbytností, vzhledem k objemu potřeby služebníků pro poslední žeň. Toto přicházející období by mohlo také snadno získat název „období žen kazatelek“.
 • Když věřící v Krista objeví význam takzvaného „skrytého místa“ a Nejvyšší se stane skutečně jejich příbytkem (Ž 91), dojde k obnovení Kvietistického hnutí. Dojde k čerstvému zjevení důvěrného vztahu s Bohem, obecenství s jejich milencem, manželem a Pánem. Povstane duchovní generace Marie z  Bethanie, která s radostí „vyplýtvá svůj život“ pro Pána!
 • V církvi po celém světě vytryskne čerstvě hnutí svatosti. Jeho důrazem bude Otcova milost a nefalšovaný duch usvědčení ze hříchu (J 16), který přivede mnohé k pokání a jejich znečištěná roucha budou vyčištěna mocí krve Pána Ježíše Krista.
 • Církev se jakožto tělo Kristovo probudí ke svému povolání a zodpovědnosti zasáhnout a pozvednout chudé a utlačené, jak se o tom píše u Izajáše 58,7-12. Když se církev probudí ze svého sobeckého životního stylu zahleděnosti do sebe, budou odhaleny řetězy postojů sirotka a bude obnoveno veselé a radostné dávání.
 • Skrze službu „apoštolů a proroků komerční sféry“ budeme svědky nesmírně velkého přesunu bohatství do Božího království. Ti, kteří mají pomazání pro obchodování, administrativní činnost a tvořivost, budou v církvi požehnáni a nebudou již prožívat omezení. Padne hradba mezi duchovními a laiky, mezi sekulárním trhem a duchovní službou.
 • Do Kristova těla přichází extravagantní hnutí mládeže, které „zasáhne národy“. Veřejná shromáždění povedou mladí lidé, kteří se budou modlit a postit za probuzení, jež se rychle rozšíří do národů. Půjde o „mezigenerační pomazání“, kdy se srdce otců obrátí k dětem a srdce dětí se obrátí k Otci (Mal 4,5-6).
 • Ostatek církve tvořené věřícími z pohanů bude zasažen vlnou „zástupného pokání“. To způsobí, že církev učiní pokání z historických křivd, kterých se dopustila vůči Židům. V důsledku toho bude od trůnu milosti uvolněno zjevení týkajícího se „odpočinku sabbatu“. Nebude však probíhat skrze striktní zachovávání předpisů a bude mít za následek uzdravení mnohých.
 • Strategií ďábla je vyvolat další typ holocaustu – Bůh však dá povstat těm, kteří zatroubí na trumpety podobně, jako tomu bylo u Mordokaje. Ten pro takový čas, jako je tento připraví společnou Ester (církev). Radikální modlitba pomůže pro Židy vybudovat ochranný val podobný štítům země, které náleží Hospodinu.
 • Přichází čas sbližování. Pomazání ohně Letničních, velká tažení s uzdravováním a osvobozováním, přítomnost hnutí Pozdního deště, břemeno evangelikálů pro ztracené, charismatické dary, vášeň hnutí Jesus People, důvěryhodnost hnutí Třetí vlny, zjevení Prorockého hnutí a sítě vztahů Apoštolské reformace – všechny tyto proudy splynou dohromady v jednu přílivovou vlnu, která bude mít větší vliv, než „reformace před 500 lety“. Vše nakonec vyústí v něco, co by mohlo být nazváno Velká revoluce v církvi.
 • Radikální činy zástupného pokání, skutky milosrdenství vůči chudým a utlačovaným, setkání plná Boží moci pro službu nemocným a démonizovaným, bojovná chvála a přímluva přijde jako revoluce na celé Kristovo tělo a vypůsobí velké společenské probuzení! Pokud by o období, které leží před námi, měly být napsány historické knihy, mohly by nést název „dny jeho slavné přítomnosti“.

(Poznámka: Tento text jsem napsal před 12 lety a byl publikován v mé knize Přicházející prorocká revoluce. Znovu jsem si tato prohlášení prohlédl, trochu jsem je upravil a řekl si, že by bylo dobré vám je opět poslat.)

 

Požehnání!

James W. Goll

June 6th, 2012

https://godencounters.com/paradigm-shifts-21st-century/