Prorocké slovo pro rok 2003 od Chucka Pierce

Drazí průlomoví věřící. Jsme ve válce! Musíme pochopit, jak svrhnout určité struktury, které nám brání ve vítězství v našich životech, rodinách, oblastech a národech. Faraón musí zmizet, abychom mohli uctívat novým způsobem a vstoupit do plnosti našeho dědictví. Následuje prorocké slovo, které je velmi důležité pro tento rok.

Aby byl tento rok rokem důslednosti, hledám důslednost a pevnost mezi svým lidem. Hledám důslednost na místech, na která jsem vás postavil. Hledám pevnost v tom, že se se mnou setkáte v místě a čase, které jsem určil. Hledám důslednost ve vašem předstupování přede mne. Mnozí tento rok napadnou význam smluv v mém lidu, ale pevní lidé překonají léčky nepřítele. Učte se tento rok se mnou disciplíně. Jestliže v tomto setrváte prvních 90 dní tohoto roku, budete pevní, až vás nepřítel, řvoucí lev, obviní. Buďte pevní a až se vás lev pokusí zavléct do svého doupěte, zaujměte pevný postoj. Budete sedět před svým nepřítelem s velkou smělostí. Pro vaši víru vám pošlu na pomoc anděly. Učte se se mnou disciplíně. Bděte přede mnou a sledujte, jak vás osvobozuji od vašeho nepřítele. Neboť můj lid bude pronásledován, ale pošlu pomoc, aby přemohl nepřátele. Toto bude rok, kdy můj lid zatne svaly a ukáže svou sílu (viz Daniel 11:32). Přestože nepřítel číhá, pomažu vás na každém místě, kde jsem vám určil průlom. Pomažu vás svým pomazáním. Budete-li mě hledat, budete znát svou další průlomovou strategii dříve, než nepřítel vybuduje další překážku. Choďte se mnou v pomazání a jakýkoli nepřítel, který vám bude stát v cestě, bude svržen.

Řeka letos znovu stoupne, neboť mám řeku slávy, která pramení z mého trůnu. I když neznáte proud této slávy, vstupte do řeky. Sláva z té řeky vás zahalí do pláště a tento plášť otevře mnohé dveře, které byly poslední dobou uzavřeny. Má sláva byla silou, která v minulosti rozdělila mou církev. Má sláva se staví na odpor ovládání. Má sláva je tou určující silou mezi náboženstvím a realitou. Nebojte se mé slávy! Nebojte se mé přítomnosti! Nebojte se přijít přede mne a pohlédnout mi do tváře. Umožňuji vám vstoupit. Můžete získat přístup k tomu, co vám v minulosti chybělo. Nebojte se vody, která vás obtéká a mění vaše životy. Plujete snadněji, než si uvědomujete. Budete-li letos naslouchat mým slovům, učiním, že budete plynout po hladině. Nebudete kráčet ve strachu, že se potopíte. Toto je rok zlata! Tak jako cena zlata bude na vzestupu v přirozeném světě, řeka mé slávy bude stoupat ve světě duchovním. Vstupte tedy do řeky a dovolte mi, abych na vás vložil zlato. Dovolte mé slávě odpočinout na vás. Mnozí se drželi zpátky, místo aby vstoupili. Vstupte, odhoďte všechny zábrany a dívejte se, jak měním věci, které jste se snažili změnit sami.

Do té řeky zaveďte také ostatní. Mnozí z vás touží vidět projevy u těch, za které se modlili. Vezměte ty, jež chcete vidět osvobozené a vírou je zaveďte do řeky. Zaveďte je do vody slávy, která proudí skrze vás a dívejte se, jak jsou osvobozováni. Zvěstujte, že špína, ve které plavali, je smyta daleko ode mne. Mnozí z vás nevidí osvobození u těch, za které se modlíte, protože se bojíte, že se utopí, když vstoupí do mé řeky. Snažili jste se udržet je nad hladinou vlastní silou. Přesto, zaveďte je do řeky. Přestaňte je pevně svírat a dívejte se, jak je dostávám tam, kam jste se je snažili dostat vy. Obklopím je, ale neutopím.

Vybírejte své bitvy moudře! Vybírejte své bitvy moudře! Vyberte svou bitvu moudře a vyčkejte, až vám řeknu: “Otočte se a bojujte.” Nenechte se vyvést z dráhy odrážením falešných míčů hozených nepřítelem. Ať vás neodvádějí nepodstatné věci! Nestavte hory z pouhé hromádky smetí! Nebojte se tváře nepřítele. Postavte se nepříteli v mém čase. Pouštěli jste se do bojů ještě před mým načasováním a proto jste ztratili pevnou půdu pod nohama a dali se s obavami na ústup. Čekejte na můj povel k útoku. To znamená činit pokání a změnit své smýšlení. Pokoušeli jste se porazit vaše nepřátele svými prostředky a chápáním. Ve svém těle nejste tak bystří jako váš nepřítel. Počkejte, dokud nesjednotíte svou mysl s mou, takže až zavelím k boji, budete mít strategii, jak porazit nepřítele. Mlčte a vězte, že já jsem Bůh. Já vládnu národům. Vy jste jeden z mých národů, které připravuji na vítězství, které budete mít. Vyčkejte na můj povel: “Obraťte se a čelte nepříteli.” Jsem nakloněn národům sjednoceným s mojí smlouvou.

Zvuk předchází bitvu. Zní zvuk války, která se blíží na zemi. Tento zvuk války je zvuk vykoupení. Naslouchejte válečnému pokřiku země. Naslouchejte, jak země vydává křik po obnovení. Naslouchejte, jak země křičí, aby byla občerstvena radostí! Nebesa dávají povel. Země odpovídá! Sjednoťte se a slaďte s tímto novým zvukem nebe a země a budete chodit v harmonii s mými záměry! Uctívejte mne tak, jak ten zvuk přichází.

Využijte zdroje, jak nejlépe to lze. Uspořádejte se pro zdar uprostřed války. Toto je rok, kdy pochopíte mou plnost. Smýšlejte optimisticky o mých záměrech. Vězte, že já mohu porazit vaše nepřátele. Do každé z vašich rukou jsem vložil zdroj. Toto je ten správný rok tyto zdroje znásobit. Zdroj je již zde. Stejně však musíte vzít, co vám bylo dáno a proměnit a rozmnožit to do různých forem, abyste uspokojili potřeby, které vás na vaší cestě čekají. Toto je začátek využití zdrojů. Ti, kteří využívají zdroje, berou současné zdroje a přetvářejí je v nové. Uspořádejte se tím, že mi dovolíte určit, kdy pro vás nastal vhodný čas. Můžu vás zefektivnit. Nebojte se války, která vás ještě čeká. Využiji prostředí války, abych vás zefektivnil zde ve fyzickém světě. Dovolte mi přeorganizovat váš život. Dovolte mi popostrčit vás, abyste mohli vstoupit na nová území prosperity. Nebuďte umínění a nebraňte mi, abych byl v čele. Dovolte mi zavést vás do mé řeky slávy a budete mít zdar.

Rok 2003 je rokem “vidění”. Zvedněte hlavu a pohleďte na řeku slávy, která vytéká z mého trůnu. Mnozí z vás nic nezískali, protože jste nebyli schopni vidět. Roztrhněte svůj starý oděv, který nosíte. Vaše zranění, rány a nezdary v minulosti vytvořily jakýsi závoj, který vám brání vidět budoucnost. Tento závoj vám zastírá pohled na to, co jsem připravil, aby vytékalo z mého trůnu. Tento závoj vám brání vidět a přijímat požehnání, která mám a která na vás čekají. Roztrhněte ten závoj a vezměte nový oděv. Neboť toto je rok pláště a zázraku. Moje sláva ve vás vypůsobí novou autoritu. Tato autorita vás povzbudí směle říkat, co říkám já. Otevřete doširoka svá ústa. Dovolte mi je naplnit. Říkejte to, co říkám já, a sledujte, jak se dějí zázraky. Pohleďte na mou podobu v nebesích. Mluvte na zemi a hleďte, jak se znovu utvoří podoba nebes. Nyní mě žádejte o novou míru víry. Pohnu s tím, co máte a zvýším a rozšířím vaši schopnost přijímat. Dovolte mi nyní, abych vás rozšířil. Otevřete oči a hleďte, jak v tomto roce jednám ve váš prospěch.