Seminář “Dnešní reformace církve”

Mělník 27.-30.3.2003

Mnoho z mých dětí čeká na ten čas, kdy budou moci opustit tuto zemi a jít do nebe. Ale já hledám své syny, dospívající syny a dcery, kteří chtějí přinést nebe na zem. Dnes večer na tomto místě zakoušíš něco z nebe, které přichází na zem. Naučím tě, jak se modlit: “Ať přijde tvoje království a vláda na zem tak, jak je v nebi.” Jak jsem tě učil modlit? To, co bylo svázáno na zemi, bude svázáno i v nebi. To, co ty svážeš na zemi, tak to už bylo svázáno na nebi. Řekl jsem: “Hledejte nejdříve Boží království a moji spravedlnost.”

Chci, aby ty nebeské věci byly přineseny sem mezi lid na zem. Chci, aby moje královská vláda byla ustanovena tady na zemi, říká Bůh. Vyvedl jsem tě z temnoty do mého světla a chci, abys chodil v tomto světle. Chci, abys nechal moje světlo skrze sebe zářit na zemi. Chci, abys zářil tím světlem, které vychází z mého trůnu. Řekl jsem, že Boží sláva přikryje zemi, tak jako vody přikrývají moře. Moje světlo nemá být jenom okolo trůnu. Chci však, aby moje sláva skrze tebe zářila na zemi. Dávám ti autoritu nad veškerou silou nepřítele a chci, abys ty zničil dílo ďábla. Já chci, abys ty osvobodil zemi, aby byla svobodná od zla. Chci, abys ty sám přemáhal zlo dobrem. Nechci, abys unikal z temnoty do mého světla. Chci tu temnotu rozbít skrze tebe mým světlem. Ano, ty budeš přicházet do mé přítomnosti – do mé lásky. Chci však, aby ta láska skrze tebe dobývala, aby vítězila. Chci, aby moje povolání bylo na tobě, na svatých. Chci, abys ty sám věděl, co je moje dědictví v tobě a co je sláva mého dědictví v tobě – v synu světla. Chci být v tobě víc a víc formován. Chci, abys byl naplněn plností tvého Boha. Chci, aby nebe bylo přineseno na zem, říká Bůh.
Lee LaCoss – Mělník 29.3.2003

Když se přiblížíte ke mně, já se přiblížím k vám. Když se ode mě naučíte, jak se modlit, naučím vás říkat: “Buď vůle tvá, přijď království tvé jako v nebi tak i na zemi.” Já chci, aby nebesa sestoupila na zem, říká Pán. Když mě uctíváte v duchu a pravdě, začínáte chodit v té skutečnosti, kdy sláva z nebes sestupuje a začíná naplňovat vás – mé nádoby cti, kdy sláva a nádhera sestupuje a naplňuje místnosti, kde vy jste. Kde moje přirozenost, moje osoba přímo chodí na zemi, protože vy jste mí synové a dcery a já chodím ve vás. Dal jsem vás za světlo národům, dal jsem vás jako smlouvu lidem. Chci, aby sláva i z minulosti sestoupila a chodila ve vás zde na této zemi. Je to napsáno a vy to víte. Přibližte se ke mě a já se přiblížím k vám. Chci, aby nebe bylo přineseno na zem, říká Pán. Naučte se to obzvláště, když mě uctíváte a chválíte. Pak se naučíte, jak chodit tímto způsobem den ze dne každý den. A nejenom, když zpíváte, ale přímo ve vašem životě uvidí mě. Lidé kteří se dotknou vás, dotknou se mne. Ti, kteří uvidí vás, uvidí mne. Ti, kteří zažijí mne, zažijí vás. Protože já budu žít skrze vaše životy svoje záměry. Pokračujte, aby nebesa mohla sestoupit na zem, říká Pán. Zařte, mí lidé, zařte!
Lee LaCoss – Mělník 29.3.2003

Pane, vybuduj svou církev jako Davidův stánek. Pomaž své pracovníky, aby pracovali s tebou. Aby viděli, jak ty vyzdvihuješ prorocké lidi v apoštolské církvi. Aby měli nové rozměry prorockého uctívání. Aby tvoje sláva naplnila jejich sbory. Novou míru. Aby se s tebou lidé setkali, aby se nad nimi otevřela nebesa, kdykoli se shromáždí. Aby se lidé naučili, že nebesa jsou pro ně otevřena 24 hodin denně, tak jako Asaf. Jako vedoucí a ti, kteří vedou chvály, jste žádáni, abyste zazářili. Jste povoláni, abyste přinesli obnovení, abyste způsobili, že vaše víra bude zářit. Sláva pak sestoupí v těch minutách každý den. To, oč požádají, dostanou přímo tam. Budou mít víru, že dostanou to, co řeknou svými ústy.

Ano, ty naplníš ten pozdní dům svojí slávou. Sláva pozdějšího domu bude větší než prvního. My jsme ta církev pozdějších časů. Ty naplňuješ tento dům v posledních časech svojí slávou. Pane, děkuji ti, naplň každého z nich v jejich sborech i individuálně. Jsme znovuzrození – my jsme ta místa, kde ty přebýváš. Naplň tato shromáždění svojí slávou. Dej ať tvoje sláva, Bože, na nás zůstává. Ať jsme shromážděni a lidé se naučí, jak to přijímat. Přiblíží se k tobě a ty se přiblížíš k nim. A oni budou mít účast na tvé Božské přirozenosti a budou tě uctívat v duchu a v pravdě. Ano Pane, naučí se, jak se rychle a pravidelně dostávat do toho nejsvatějšího místa. Setkají se s Pánem slávy. Tvůj oltář bude místo, kde budou přebývat. Budou kněžími zlatého oltáře pro kadidlo. Toho oltáře před tvým trůnem, kde se modlitby svatých mísí s ohněm a vůní. Místo, kde budou přicházet blesky.

Lidé, kteří mají víru prosit o slávu, budou proklamovat, že tvá sláva pokrývá zemi, tak jako vody naplňují moře. Tvá sláva naplňuje nyní tuto místnost – tvé slavné pokrytí tohoto místa, tak jako vody naplňují moře. Hloubka slávy se zdvihá, jako když se naplňuje nějaká nádrž. Ty naplňuješ zemi svojí slávou a hloubka té slávy je hlubší a hlubší. Ano Pane, od slávy k slávě. Amen.
Michael L. Bachmeyer – Mělník 29.3.2003

Pán vám chce říci: “Tak, jako jsem nedávno obrátil proud řeky ve vaší oblasti, jak jsem způsobil, že déšť sestoupil do vašich řek, že plynuly pozpátku, tak sem přináším novou vlnu, aby přinesla lidi do nového místa v uctívání. Je čas zasévat a je čas sbírat. Obracím nyní tento trend pro vás. Je čas vytrhnout a je čas zasazovat. Vy jste se naučili mnoho věcí od různých učitelů. A často musíme dát pryč a odučit se to staré vyučování. Proto já vás požádám, abyste vytrhli s kořeny některé staré způsoby myšlení, abyste mi dovolili nově zasít do vašeho srdce. Vy jste skutečně Pánovy sazeničky. Když budete přijímat Pánovo zasazení, tak ještě více slávy přijde tady do Čech. Více moci a slávy sestoupí na vaši církev.
Jerry Mělník 30.3.2003

Před pár dny jsem byl na vaší hoře, na Řípu. Modlili jsme se nad vámi a nad vaším národem a požádal jsem Pána a ptal jsem se, co vám chce říci. Co řekl, bylo z Izajáše 61. Hodně z toho jste slyšeli celý víkend. Je to jako sklenice čerstvé vody. Dá to živiny vašemu duchu. Ještě jednou to zdůrazním.

Duch Páně je na tobě, Pán tě pomazal, abys kázal chudým, abys kázal dobré zprávy. Poslal tě, abys obvázal lidi se zlomeným srdcem. Poslal tě, abys prohlašoval svobodu vězňům. Poslal tě, abys vypustil vězně ze tmy, abys prohlašoval milost Páně. Poslal tě, abys utěšil ty, kteří jsou zarmouceni, abys zaopatřil ty, kteří jsou smutní na Sijónu. Poslal tě, abys jim dal korunu krásy místo popela. Místo smutku olej radosti a místo ducha zoufalosti roucho chvály. Pán chce, abys věděl, že jim máš dávat oblek spravedlnosti kvůli tomu, aby se ukázala jeho nádhera.

To je to, co jsem viděl na té hoře. On chce, aby se změnila a vyměnila ta roucha, abys sundal roucho deprese a dal jsi na sebe roucho chvály. Ty máš klíče! Je čas vyměnit svůj šat!