Je kouření hříchem?

V životě se setkáváme s různými činnostmi, o kterých se v Písmu přímo nehovoří jako o hříchu (anebo vůbec nejsou zmiňovány), a přesto jsou většinou obrácených křesťanů považovány za hříšná jednání. Liberální křesťané, kteří nevěří, že Písmo je Božím slovem, si s tím většinou problém nedělají. Avšak i jejich vlastní spasení je jejich nevěrou zpochybněno, nehledě na to, že dobrý strom se pozná po svém dobrém ovoci. Občas však i někteří evangelikální křesťané přijdou s argumentem: „To přece není hřích, vždyť se o tom v Písmu nikde nepíše!“ Jednou z těchto činností je i kouření.

 

I když Písmo o takovýchto věcech nemluví, dává nám však určitá principiální kriteria, podle kterých můžeme každou činnost posoudit. Předkládám vám šest kriterií, podle kterých poznáte, zda je ta konkrétní činnost od Boha (nebo podporovaná Bohem), nebo není:

 

Je to činnost v Ježíšově jménu? Dělal by to Ježíš na mém místě také?

Písmo nám říká: A všechno, cokoli činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. (Ko 3,17) Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. (1J 2,6) Všechno máme činit ve jménu Ježíše – to znamená v jeho zastoupení či na jeho místě. Milujeme Pána a vše děláme z lásky k němu a pro něj.

 

Oslavuji tímto svým jednáním svého Pána?

Dále je psáno: Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte ke slávě Boží. (1K 10,31) Všechna naše slova i skutky mají oslavovat Boha. Můžu při každé činnosti upřímně Boha chválit?

 

To, co dělám, Ducha svatého zarmucuje, nebo mu přináší radost?

Rozjímejme nad následujícími výroky Písma: A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. (Ef 4,30) O lásce je řečeno: Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. (1K 13,6) Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal. (1J 3,24) S Duchem svatým máme mít společenství a potřebujeme se stát citlivými na jeho hlas a vedení.

 

Neničím touto činností zdravotní stav svého těla, které patří Bohu a je příbytkem Ducha svatého?

Je psáno: Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní Svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha. (1K 6,19-20) Naše tělo bylo vykoupeno drahou Kristovou krví, nepatří již nám, ale Bohu, a je nyní chrámem Ducha svatého. Když mi mé tělo nepatří, jak ho také mohu hyzdit tetováním, piercingem…? Anebo mé tělo Kristu nepatří? Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. (Ř 12,1-2)

 

Jsem touto činností zotročen? Jsem na ní závislý? Jak se budu chovat, když několik dní (týden, měsíc…) nebudu tuto činnost dělat?

Apoštol Pavel říká: Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné; všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout (ČEP: ničím se nedám zotročit). (1K 6,12) Vyzkoušej si svoji „nezávislost“ v delším postu od této činnosti. Pamatuj, že mnoho závislých a zotročených lidí žije v sebeklamu o své sebekontrole. Jestliže jsi spoután nějakou závislostí, můžeš být v Kristu osvobozen. Démoni závislostí můžou být v Ježíšově jménu vyhnáni a tvoje žádostivá stará padlá přirozenost (která otevřela dveře nutkavým duchům) je ukřižována. Věz však, že tě Bůh neosvobodí od tvých přátel, ale pouze nepřátel. Je tedy vše, co tě spoutává, tvým nepřítelem?

 

Chci, aby mne v této činnosti následovali moji bližní a konkrétně moje (budoucí) děti a moji vnuci?

Písmo říká: Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží, stejně jako i já se chci všem ve všech věcech líbit a nehledám svůj prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli zachráněni. Napodobujte mě, jako i já napodobuji Krista. (1K 10,32-11,1) Jsi příkladem v dobrém pro své okolí? Potvrzuje tvůj osobní život evangelium, které hlásáš? Je tvůj život dobrou „reklamou na Krista“?

 

A nyní si můžete odpovědět sami: Je kouření hříchem? …