Modlení se Písma a patření na Pána

Chtěla bych tě oslovit, jako bys byl začátečníkem v Kristu, jako někoho, kdo se Ho snaží poznat. Dovol, abych ti předložila dva způsoby jak přijít k Pánu. První nazvu „modlení se Písma“; druhý nazvu „patření na Pána“ neboli „očekávání v Jeho přítomnosti“. „Modlení se Písma“ představuje jedinečný způsob práce s Písmem; zahrnuje čtení i modlitbu. Jak začít? Obrať se k Písmu; vyber si některý oddíl, který je jednoduchý a dosti praktický. Potom přijď k Pánu. Přicházej tiše a pokorně. Tam, před Ním, pročítej malý úsek Písma, který sis otevřel. Čti pečlivě. Soustředěně a tiše vnímej, co čteš. Chutnej to a zažívej. Dříve jsi snad při čtení Písma rychle přecházel z jednoho verše na druhý, dokud jsi celý oddíl nepřečetl. Snad ses snažil najít jádro daného oddílu. Avšak přicházíš-li k Pánu skrze „modlení se Písma“, nečteš rychle; čteš velmi pomalu. Nepřecházíš z jednoho oddílu na druhý, dokud jsi svými smysly neuchopil samotné jádro toho, cos četl. Pak snad budeš chtít tento oddíl Písma, který se tě dotekl, vyjádřit modlitbou. Poté, co jsi něco z tohoto oddílu uchopil a poznal, že jsi z něj vytáhl esenci a vyčerpal hlavní smysl, pak zvolna, klidně a pokojně přejdi k další části oddílu. Když tvůj čas s Pánem skončí, budeš překvapen, že jsi přečetl velmi málo, pravděpodobně ani ne půl stránky.

 

„Modlení se Písma“ se nehodnotí podle toho, kolik jsi přečetl, ale jakým způsobem jsi přečetl. Čteš-li rychle, přinese ti to malý užitek. Budeš jako včela, která se letmo dotkne okraje květu. Avšak při tomto novém způsobu čtení s modlitbou se musíš stát včelou, která proniká do hlubin květu. Vnoříš se hluboko, abys sebral jeho nejhlubší nektar. Samozřejmě, Písmo lze číst za účelem bádání a studia – nikoliv však v našem případě. Takovéto badatelské čtení ti nepomůže, jde-li o věci Boží! Abys přijal nějaký hlubší, vnitřní užitek z Písma, musíš číst tak, jak jsem popsala. Vnořit se do samotných hlubin slov, jež čteš, dokud se ti nerozbřeskne zjevení jako sladké aroma. Jsem si jista tím, že budeš-li takto postupovat, budeš postupně prožívat velmi bohatou modlitbu plynoucí z nitra tvé bytosti.

 

Přejděme nyní k druhému způsobu modlitby, o němž jsem se výše zmínila. Druhý způsob modlitby, který jsem popsala jako „patření na Pána“ neboli „očekávání na Pána“, také využívá Písma, avšak nikoli při jeho vlastní četbě. Pamatuj, obracím se ne tebe jako na nově obráceného. Nuže, předkládám ti druhý způsob jak se setkat s Kristem. A tato druhá cesta ke Kristu, i když budeš užívat Písmo, sleduje úplně jiný účel, odlišný od „modlení se Písma“. K tomuto účelu si odděl zvláštní čas, kdy budeš moci očekávat jen na Něj. Při „modlení se Písma“ hledáš Pána v tom, co čteš, v samotných slovech. Na této cestě je tudíž v ohnisku tvé pozornosti obsah Písma. Tvým cílem je vzít si z daného oddílu vše, co ti odhaluje Pána.

 

A co je cílem té druhé cesty? Při „patření na Pána“ přicházíš k Pánu úplně jinak. V tomto bodě bych ti snad měla sdělit, co ti při očekávání na Pána bude činit největší potíž. Souvisí to s tvou myslí. Tvá mysl má silný sklon těkat a vzdalovat se od Pána. Proto, když přicházíš před Pána, abys seděl v Jeho přítomnosti a patřil na Něj, užívej Písma k tomu, abys ztišil svou mysl. Cesta k tomu je vskutku velmi prostá. Nejdříve přečti oddíl Písma. Jakmile začneš vnímat Pánovu přítomnost, obsah toho, co jsi přečetl, již není důležitý. Písmo posloužilo svému účelu – ztišilo tvou mysl; přivedlo tě k Němu. Abys to snáze pochopil, dovol, abych ti popsala cestu, kterou přicházíš k Pánu prostě jen tím, že na Něj patříš a že na Něj očekáváš. Začneš tím, že si vyhradíš čas pro Pána. Když pak k Němu přicházíš, přicházej v tichosti. Obrať své srdce k přítomnému Bohu. Jak se to dělá? To je také velmi prosté. Obracíš se k Němu vírou. Vírou věříš, že jsi vstoupil do přítomnosti Boha. Pak, když jsi před Pánem, začni číst nějaký oddíl Písma. Když čteš, na chvilku se zastav.

 

Udělej si kratinkou přestávku. Zastavil ses, abys upřel mysl na Ducha. Vnitřně jsi svou mysl upřel na Krista. Měl bys mít stále na paměti, že tak nečiníš proto, abys z přečteného cosi pochopil; nýbrž čteš, abys odvrátil svou mysl od vnějších věcí k hlubinám své bytosti. Nejsi tu, aby ses tu učil nebo četl, ale jsi tu, abys zakoušel přítomnost svého Pána! Když jsi před Pánem, zdržuj své srdce v Jeho přítomnosti. Jak? I toto čiň vírou. Ano, vírou můžeš držet své srdce v přítomnosti Pána. Nyní, čekaje před Ním, obrať celou svou pozornost ke svému duchu. Nedovol své mysli bloudit. Začne-li tvá mysl bloudit, pouze obrať svou pozornost zpět do nitra své bytosti. Nebudeš bloudit, nebudeš těkat – budeš tu svoboden – svoboden od jakéhokoli vnějšího rozptylování, a přiblížíš se Bohu. (Pána můžeš nalézt jen ve svém duchu, v záhybech své bytosti, ve svatyni svatých; tam přebývá. Jednou Pán slíbil, že přijde a učiní si v tobě příbytek – Jan 14,23. Slíbil, že tam se bude setkávat s těmi, kteří Ho uctívají a činí Jeho vůli. Pán se s tebou setká v tvém duchu. Svatý Augustin jednou řekl, že na počátku své křesťanské zkušenosti ztratil mnoho času tím, že se snažil nalézt Pána zvnějšku, a nikoli obrácením se dovnitř.)

 

Jakmile se tvé srdce vnitřně obrátí k Pánu, budeš vnímat Jeho přítomnost. Budeš schopen zaznamenat Jeho přítomnost mnohem ostřeji, protože tvé vnější smysly se nyní velmi zklidnily a ztišily. Tvou pozornost již nepoutají vnější věci ani povrchní myšlenky; místo toho se tvá mysl začíná sladce a tiše plnit tím, co jsi četl, tímto dotekem Jeho přítomnosti. Ó nikoli, o tom, co jsi četl, nebudeš přemýšlet, nýbrž se tím sytit. Z lásky k Pánu užíváš své vůle k tomu, abys udržel svou mysl v tichosti před Ním. Když ses dostal až sem, musíš dopřát své mysli odpočinek.

 

Jak popsat co dál? V tomto velmi pokojném stavu vše, čehos okusil, pozři. Nejprve se ti to může zdát těžké, ale snad se mi podaří ti ukázat, jak je to prosté. Cožpak ses nikdy nepotěšil vůní chutného pokrmu? Avšak dokud jsi nebyl ochoten pokrm pozřít, nepřijals žádnou výživu. Nejinak je tomu s tvou duší. V tomto tichém, pokojném stavu prostě přijmi, co je tu výživného. Tak jednoduché!

 

A co věci, které nás rozptylují? Dejme tomu, že tvá mysl začíná těkat. Jakmile se tě hluboce dotekl Duch Páně a nyní jsi rozptylován, dbej na to, aby se tvá roztěkaná mysl vrátila k Pánu. To je ta nejsnadnější cesta, jak to, co nás zvnějšku rozptyluje, překonat. Když tvá mysl zbloudila, nesnaž se s tím vyrovnat tím, že upoutáš svou mysl na něco jiného. Chápeš, jestliže věnuješ pozornost svým myšlenkám, svou mysl jen rozjitříš a ještě více podráždíš. Místo toho se od své mysli odvrať! Vždy se obracej k Pánově přítomnosti v sobě. Tak čině, vyhraješ válku nad svou těkavou myslí, aniž by ses kdy přímo zapojil do boje! Dříve než tuto kapitolu ukončíme, chci upozornit na jeden nebo dva další body.

 

Promluvme o Božím zjevení. Dříve jsme při četbě měli ve zvyku přecházet od jednoho tématu k druhému. Avšak nejlepším způsobem jak porozumět tajemstvím skrytým ve zjevení Božím a jak se z nich plně radovat je dovolit, aby se nám hluboce vtiskly do srdce. Jak? Můžeš tak učinit tím, že budeš v tomto zjevení přebývat právě tak dlouho, dokud vnímáš Pána. Nepřecházej rychle z jedné myšlenky na druhou. Zůstávej u toho, co ti zjevil Pán; zůstávej tam právě tak dlouho, dokud vnímáš, že je tam i Pán. Ovšem když se pustíš do toho odvážného podniku, zjistíš, že uvést mysl pod kontrolu je obtížné. Proč je tomu tak? Protože za mnohá léta si tvá mysl navykla bloudit po celém světě, jak se jí zachtělo; takže nyní zde mluvím o tom, že sloužit znamená ukázňovat mysl.

 

Buď si jist tím, že jak si tvá duše bude stále a více zvykat upínat se k vnitřním věcem, bude tento proces daleko snazší. Shledáš, že poddání tvé mysli Pánu bude pokaždé snazší ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že po mnohé praxi si tvá mysl vytvoří nový návyk obracet se hluboko dovnitř. Druhým důvodem je, že máš milostivého Pána! Pánova největší touha je, aby ti zjevil sebe sama, a k tomu ti dává hojnou milost. Dává ti zkušenost radosti ze své přítomnosti. Dotýká se tě a Jeho dotek je tak rozkošný, že více než kdy předtím jsi v nitru tažen k Němu.

 

Jeanne Guyon (1648-1717), 2. kapitola z knihy: Krátký a velmi snadný způsob modlitby, který může každý velmi snadno používat a s jeho pomocí dosáhnout v krátké době vysokého stupně dokonalosti; Celou knihu v novém překladu naleznete zde…