Sedm kriterií pro rozsuzování proroctví

Sedm kriterií pro rozsuzování proroctví

Kenneth E. Hagin

 

  • Jaké nese ovoce?

Mluvíme o dvojím ovoci. Nejprve o tom, které vychází z života prorokujícího a za druhé o výsledcích či plodech jeho služby. Jakub říká: Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a soupeření, nechlubte se a nelžete proti pravdě. (Jk 3,13-14) Také Ježíš poukazoval na to, že falešného proroka možno poznat z ovoce jeho života. Poselství přicházející od Boha nikdy neutlačuje, neponižuje, neznečišťuje. Ani tehdy ne, když obsahuje napomenutí. Výsledkem poselství, které je od Boha, je vždy to, že vztah věřících s Bohem bude užší.

 

  • Oslavuje Ježíše Krista?

Duch svatý přišel na tuto zem proto, aby oslavil Ježíše Krista. Proto i jeho fungování a projevy slouží tomuto cíli. Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v Duchu Božím, neřekne: ‚Ježíš buď proklet,‘ a nikdo nemůže říci: ‚Pán Ježíš,‘ jedině v Duchu svatém. (1K 12,3) Ovšem prorok, který by jednal povýšeně a mluvil v mém jménu slovo, které jsem mu promluvit nepřikázal, anebo by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok zemře. (Dt 18,20)

 

  • Je poselství v souladu s Biblí?

Autorem Písem je Duch svatý. Proto poselství inspirované Duchem svatým nebude protiřečit poselství Bible. Jinak by Duch svatý sebe přetrhl.

 

  • Naplňují se prorocká poselství?

Možná si v srdci řekneš: Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil? To, co promluví prorok v Hospodinově jménu a nestane se to, jestliže se to slovo nenaplní, nepromluvil to Hospodin. Ten prorok to řekl v domýšlivosti; neměj z něj strach. (Dt 18,21-22)

 

  • Není každé proroctví od Boha, ani tehdy ne, když se naplní.

Jestliže ve tvém středu povstane prorok či ten, kdo má sen, a učiní pro tebe znamení nebo div, i kdyby se naplnilo to znamení nebo div, které ti řekl se slovy: Pojďme za jinými bohy, které jsi neznal a služme jim, neuposlechni slova toho proroka či toho, kdo má sen, protože Hospodin, váš Bůh, vás zkouší, aby poznal, jestli milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. (Dt 13,2-4)

 

  • Přináší proroctví do života lidí svobodu nebo svázanost?

Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! (Ř 8,15) Bůh nás nikdy nechce zastrašit. Jestliže proroctví uvádí věřící do strachu, tak to není od Boha, ale slouží k tomu, aby člověk svojí vůlí opanoval druhé. Snášíte, když vás někdo zotročuje, když vás někdo vyjídá, když vás někdo obírá, když se někdo vyvyšuje, když vás někdo bije do tváře. (2K 11,20) Proti takovým lidem se musí vůdcové sboru postavit. Bible zdůrazňuje jejich zodpovědnost. Pavel varuje před lidmi, kteří mluví převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. (viz Sk 20,28-31)

 

  • Každá věc stojí na dvou nebo třech svědcích.

Vy však máte pomazání od toho Svatého a víte to všichni. Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame; jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm. (1J 2,20.27) Dar prorokování je tedy na to, aby posílil svědectví, které je v nás.