Boží slovo není kouzelná hůlka

Boží slovo není kouzelná hůlka

Marylin Neubauer

 

Božímu slovu můžeme naprosto důvěřovat, protože je pravdivé. Na Boží slovo je možné se spolehnout. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. (J 17,17)

 

Bůh je duch a my jsme byli stvořeni k jeho obrazu. Když Boha uctíváme, potřebujeme jej uctívat v duchu a v pravdě. Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele. Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě. (J 4,23-24)

 

Když pokračujeme v četbě Janova evangelia, vidíme, že Boží slovo je také život. Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. (J 6,63)

 

Protože jsme duchovními bytostmi, musíme Pána uctívat ve svém duchu. Také je velice důležité, abychom Boží slovo promlouvali ze svého vnitřního člověka, ze svého ducha.

 

Často slýchám, jak různí lidé činí svá vyznání víry. Někdy se však podivuji nad tím, že s Božím slovem jednají, jako kdyby to byla nějaká kouzelná hůlka. Oni si to samozřejmě neuvědomují, ale Boží slovo takovou kouzelnou hůlkou není. Boží slovo je Duch a život. Životem se stává, pokud jej promlouváme ze svého ducha. K tomu, že Boží slovo přinese život, který je v něm obsažen, dojde tehdy, pokud vychází z našeho ducha skrze naše ústa, ne pouze z naší mysli a skrze ústa.

 

To, co v našem životě přináší výsledky, je Slovo, které žije – Slovo, které je mocné. Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. (Žd 4,12)

 

Vložte živé slovo do svého ducha!

 

Každý den potřebujeme trávit čas ve společenství s Bohem a jeho Duchem. To si vyžaduje naši disciplínu. Naše tělo chce být aktivní, náš duchovní člověk se však potřebuje ztišit a mít společenství s Otcem.

 

Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. (Ž 119, 105) Proč bychom měli chtít začínat náš den bez světla, které nám má svítit na cestu? Myšlenka „svítit si na cestu ve chvíli, kdy jsme na jejím konci“ je bláznivá. Den je téměř u konce. To neznamená, že bychom si Bibli neměli číst večer, ale začněme svůj den alespoň s jedním či dvěma verši. K tomuto účelu se hodí například knihy s každodenním zamyšlením z Písma. Ta bývají většinou krátká. Pán také na rozdíl od nás ví, co každý den prožijeme. Dovolte mu, aby vám pro váš den daroval světlo dříve, než do něj vykročíte. Umožněte Pánu, aby vás vedl do produktivního a úspěšného života, ve kterém bude také méně stresu.

 

Aby Boží slovo proniklo až do našeho ducha, je potřeba i během dne pokračovat v rozjímání nad tím, co jsme přečetli. Rozjímání se děje takovým způsobem, že nad tím, co jsme přečetli, přemýšlíme a potom si tato slova potichu říkáme nahlas. Ano, mluvte takto k sobě! Potom Pánu poděkujte za to, co vám ráno řekl.

 

Pokud toto děláme, Slovo se stane v každé situaci živým a mocným. To nám umožní žít úspěšný život. Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, abys zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. (Joz 1,8)

 

Potřebujeme usilovat o to, abychom byli Božím slovem opravdu naplněni. Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalozpěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. (Ko 3,16) Výraz bohatě nám jasně říká, o jakou míru máme usilovat. Pokud je v nás Boží slovo ve velké míře, můžeme očekávat bohaté výsledky. Pokud je však Boží slovo na nízké či slabé úrovni, budou i naše výsledky malé či slabé.

 

Během své služby v Africe, jsem viděla lvy, kteří ulovili svoji kořist a potom ji spořádali k obědu. A v Bibli se píše, že ďábel si počíná podobně jako lev. Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. (1P 5,8) Ďábel chce takto „spořádat k obědu“ nás. Pokud v nás však Boží slovo přebývá v bohaté míře, budeme střízliví a ostražití a ďábel nad námi nezvítězí. Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás. Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. (Jk 4,7-8)

 

Boží slovo je Pravda, Duch a Život.Naplňujte se jím bohatě a pronášejte je ze svého ducha. Není to kouzelná hůlka. Je to živé a mocné Slovo. Ať se stane živým a mocným v každé situaci, do které se dostanete. Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje skrze nás na každém místě vůni své známosti. (2K 2,14)

 

Pán vám žehnej!

 

(Tento text byl použit s laskavým svolením autorky)