Prorocké slovo pro tělo Kristovo v roce 2004

Springs Harvest Fellowship, 28.12.2003

Rok 2004 je rokem, ve kterém nás Bůh chce připravit na své jednání v roce 2005. Rok 2004 je rokem, kdy máme připravit své domy na obnovu. Rok 2004 je časem a obdobím, kdy Pán chce zvětšit vaši víru.

Pán říká: Přivedu vás na nová místa, kde budou rozlomeny řetězy, které vás poutaly.

Pán říká: Věř mi v roce 2004, aby ses dostal do svého povolání, vybuduj základy a uspořádej struktury ve svém životě pro Boží jednání v roce 2005.

Rok 2004 bude časem, kdy tě Pán chce znovu nasměrovat na cíl. Chce tě nově naostřit. Chce tě nově zapálit.

Pán říká v roce 2004: Chci tě zbudovat a použít ve tvé zemi. Chci vybudovat svoji smlouvu s tebou, pokud povstaneš a budeš mi důvěřovat. Nehleď na nikoho jiného. Nikdo jiný tě nedokáže probudit.

Pán říká: Hleď na mne, protože já způsobím, že povstaneš. Záleží to na tobě a na tom, kterým věcem dáš ve svém životě přednost. Toto je rok mnohých rozhodnutí. Povstaň a rozjasni se. Rozjasni se!

Rok 2004 bude časem, kdy církev zasáhne společnost (časem sociální intervence). Pokud se zacílíme na společnost, Bůh uvolní znamení. Uvolní také zázraky. Hospodin buduje svoje království.

Bude to rok naostření vašeho porozumění, že Bůh je nejvyšší autoritou.

Povstaň a znovu uchop své cíle a povolání. Povolal jsem tě, abys povstal a mluvil ke svým územím. Nepřítel se snažil na tato místa ve tvé zemi a ve tvém životě pronikat.

Pán říká: Pohleď, co se chystám učinit, protože se připravuji jednat na Středním východě nepředstavitelným způsobem. Pokud totiž tělo Kristovo povstane, uvolním bohatství Středního východu do těla Kristova.

Budete pracovat a vymaníte se ven z dluhů. V roce 2004 získáte víru dostat se ven z dluhů.

Pán říká, že pokud mu budete v roce 2004 připomínat jeho zaslíbení, on bude jednat.

Pokud budete bojovat dobrý boj v roce 2004, zakusíte v roce 2005 potěšení, zbohacení, posílení a obnovení, jaké si nedovedete představit.

Pán říká rodinám: Udělejte si jasno v tom, kým chcete, abych byl ve vaší rodině.

Slovo pro Spojené státy americké: Pán chce uvolnit houževnatost Abrahama Lincolna, který znovu a znovu prohrával, ale žádný z těchto neúspěchů ho nezastavil.

Na konci roku 2004, pokud mi budete důvěřovat a pokud se budete opravdově tlačit kupředu za velkým posláním, pak uvidíte, že učiním věci, které vás ohromí a udiví. Mějte násilnou víru.

Toto je období a rok, kdy Pán hledá reformátory, kteří mohou změnit města a národy.

Nečekejte, že se věci budou dít samy, ale způsobte to, že se stanou. Někteří lidé v roce 2004 položí základy pro bohatství, které přijde v roce 2005, protože jsou myšlenky a sny, které Pán v těle Kristově uvolní.

Pán chce v roce 2004 zlomit v církvi ducha nevěry.

Vidím pohyb mezi národy. Pán říká: Pohleď na Evropu. Některé národy budou pokořeny, protože terorismus se rozmáhá napříč Evropou. Zatřesu Evropou a připravím ji pro re-evangelizaci.

Toto je rok, kdy vedoucí, kteří se mi protivili, náhle zemřou. Při vaší přípravě na bitvu, chci přesunout a dosadit mnohem spravedlivější vedoucí.

Pán říká Spojeným státům: Chystám se zatřást Senátem. Chci jím pohnou tam, kde mám moc a vládu, ale musíte za to bojovat, protože to nepřítel chce ukrást. Pohleďte a vizte, že se chystám vyvést na světlo skryté hříchy politických vedoucích.

Pán říká: Pohleďte a uvidíte, že se chystám pomazat mladé křesťany, kteří jsou nekompromisní a kteří budou nositeli ohně v mých rukou. Dávám této generaci pomazání pro evangelizaci.

Vezměte srp, protože sklizeň je zralá. Rok 2004 je přípravou na sklizeň, ale v roce 2005 bude úroda národů větší než si můžete představit a větší, než by se vám zdálo.

Ještě jsem neskončil to, co chci dělat na Středním východě. Bude to domino efekt. Právě teď soudím národy. Otřásám národy. Bude přibývat zemětřesení, protože má ruka otřásá Středním východem a chystám se pokořit ty, kteří věřili v boha, který nemůže slyšet, který nemá uši k slyšení, ale já otevřu Moje uši pro ně a zjevím jim, že Jsem, který jsem.

Pán říká: Povolávám svůj lid v roce 2004 do nové úrovně víry a důvěry. Chci zlomit mocnost chudoby. Chci zlomit ducha dluhu a nevěry, tak abyste se dostali na novou úroveň vlastnictví na zemi, protože země je moje.

Zdroj: http://makeashorterlink.com/?A62A13407 (překlad: Renata Korčáková)