Nasávání Boží přítomnosti

Nasávání Boží přítomnosti

James W. Goll

.

Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké. (Mt 11,28-30)

 

Odpočinek v blízkosti Hospodinovy truhly úmluvy

 

V tomto období často slýcháme v církvi o takzvaném nasávání (anglicky „soaking“). Někteří lidé namítají, že se tento termín v Bibli nenachází. Takových pojmů však existuje mnohem více. Za všechny uvedu několik příkladů: nedělní škola, autobusová služba, hra na elektrické hudební nástroje v církvi apod.

 

Princip nasávání však nacházíme v celé Bibli. Je v téměř každé knize Bible, včetně 1. Samuelovy, kde naleznete známý příběh:

 

Chlapec Samuel sloužil Hospodinu v přítomnosti Elího. V oněch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné a vidění nebylo obvyklé. V onom čase se stalo, že Elí ležel na svém místě; jeho oči už začínaly slábnout, takže neviděl. Boží lampa ještě nezhasla a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží truhla. Tehdy Hospodin zavolal Samuela a on odpověděl: Tady jsem. Pak běžel k Élímu a řekl: Tady jsem, volal jsi mě? On však řekl: Nevolal jsem. Vrať se a lehni si. Šel a lehl si. Hospodin zavolal znovu: Samueli! Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: Tady jsem. Volal jsi mě? On však řekl: Nevolal, můj synu. Vrať se a lehni si. (1S 3,1-6)

 

Kde mladý Samuel ležel? A kde spal? Ležel v Hospodinově chrámě, tam, kde byla umístěna Boží schrána. Jeho matka Channa jej jako malého chlapce přivedla k starému knězi Elímu. Od té doby žil v chrámě, sloužil Pánu a učil se o Bohu. V noci ležel v blízkosti samotné truhly úmluvy.

 

Když se ozval Hospodinův hlas a Samuel nebyl schopen rozeznat, že jde o hlas Boží, co mu Elí řekl, ať učiní? Řekl mu, ať si jde do Boží přítomnosti lehnout znovu. Neponechal jej spát kdekoli a také jej neposlal dělat něco jiného. Elí Samuelovi v podstatě řekl, ať jde a nasává ještě více Boží přítomnost, aby dokázal rozpoznat Boží hlas vždy, když jej uslyší.

 

Toto má být pro nás poučením. Podobně jako Samuel potřebujeme i my trávit čas odpočinku v Boží přítomnosti, neustále se do ní navracet a prohlubovat láskyplný vztah s naším Pánem. Tímto způsobem můžeme být skutečně proměněni a ne se jen chvilkově nadchnout. Můžeme se vrátit k první lásce či ji nově nalézt, pokud jsme ji nezakusili již dříve. Naučíme se tak rozeznávat Pánův hlas a v důsledku toho můžeme očekávat osobní probuzení. Díky tomuto osobnímu obnovení pak můžeme hlas svého Mistra poslechnout.

 

Skrývat se a hledat

 

Pokud budete Pána hledat, naleznete jej. Zkuste si na okamžik představit, že byste mohli strávit jeden celý den s Ježíšem – jen vy dva. Pokud se vám to zdá hodně, představte si tedy, že trávíte s Ježíšem jednu hodinu, například právě teď, v této minutě. Jen vy a ten, který miluje vaši duši. Spočiňte v tom na okamžik…

 

Pojďte a nasávejte jeho přítomnost. Pokud vám to pomůže, pusťte si k tomu například potichu hudební uctívací CD, mějte v tom naprostou svobodu. Pána můžete nalézt tolika způsoby. Jeden z mých nejoblíbenějších způsobů je procházet se o samotě po cestách v okolí rodného domu v Missouri. Pána můžete nalézt také prostřednictvím milostných dopisů – na stránkách Bible, kde je pro vás napsal, abyste je mohli číst. Boží přítomnost můžete vidět v rozkvetlých květinách, ve stvoření, které kolem vás sténá. Můžete jej nalézt v Kristově těle, v církvi. Pořád se však k Hospodinu tlačte blíž a blíž. Ano, tiskněte se stále blíž k jeho milujícímu srdci.

 

Když jsem procházel svými náročnými zápasy s rakovinou, prostě jsem si pustil některé z úžasných hudebních nahrávek s biblickými verši týkajících se uzdravení, které jsou k dispozici a slouží k tomuto nasávání v duchu. Pak jsem již odpočíval v Boží přítomnosti a to přímo v mé posteli. Pokaždé jsem nebeského Otce zastihl, jak na mě již čeká.

 

Vyhraďte si čas, který strávíte o samotě s Bohem Otcem, Bohem Synem a Bohem Duchem svatým. Odpočívejte v blízkosti archy takovým způsobem, jak to činil Samuel. Oddělte si čas a dopřejte si přestávku – „Sela“ – uprostřed hektického životního běhu. Odpočívejte… očekávejte… reagujte… rozjímejte o tom, který vás miluje více než vy sami.

 

Uctívejte, naslouchejte, reagujte

 

  • Ztište se před Hospodinem, abyste s ním mohli mít společenství. (Ž 46,11; 2S 7,18; Zj 3,20; Abk 2,20)
  • Nechte se přitáhnout k milujícímu otcovskému srdci. (Jk 4,8; Ž 42,2-3; Iz 55,1-3.6; Ž 65,5; Ž 73,28; Ž 84,1-4.10; He 10,22)
  • Hledejte jeho tvář. Hledejte Pána kvůli jemu samému. K tomu, abyste se stali efektivními přímluvci, se potřebujete zabývat vztahem s Pánem. Potom se budete schopni také účinně modlit. (Mt 7,7-8; Ž 27,4.8; Ž 63,1-8; He 11,6; Jr 29,11-14)
  • Naučte se jednoduše trávit čas v jeho přítomnosti a staňte se na ní závislými tak, jako tomu bylo u Mojžíše v Ex 33. (Ex 33,14-15; Ž 16,11; Ž 89,16; Iz 29,13; Iz 63,9; Pl 2,19; Ju 24.25)

 

Mějte dostatečné množství oleje

 

Tento olej má být neustále doplňován. Vaše lampy ať jsou dobře udržované a dosažitelné. Poznávejte Boha. Oslovujte jej jedním z jeho mnoha jmen. V Božím slově jich najdete více než stovku. Občas se vašeho srdce dotkne některé z nich. Zastavte se tedy s tímto jménem například po zbytek dne.

 

Pamatuji si, jak mě jednou zaujalo Pánovo jméno „Přítel hříšných“. Duch svatý mi je vtiskl do srdce a dal mi je poznat. Když Pána oslovujete jeho různými jmény a poznáváte Pánův charakter z jeho slova, můžete se s Hospodinem seznámit a poté zprostředkovat jeho přítomnost druhým (viz Mt 11,29; Jr 9,23-24; Fp 3,8 a 10).

 

Pokud pokládáte všechno za ztrátu ve srovnání s poznáním Pána, jedná se o získávání oleje do vaší lampy (Fp 3,7, 8; 1Pa 21,22; 2S 24,24). To je také nesmírně velký zisk!

 

Nechte se přemoci setkáním s podivuhodnou Osobou, se kterou hovoříte. Má jít o váš rozhovor s Hospodinem, nejen o váš monolog. Bůh vám také odpovídá. Není to úžasné? Bůh, který stvořil celý vesmír, touží slyšet váš hlas! (Ř 5,5; Ž 143,8.10; Iz 54,10; Pl 3,22-25; J 17,23b; Ř 8,35-39)

 

Načerpejte sílu v oku vichřice

 

Pokud budete stále pěstovat a prohlubovat své soukromé časy „očekávání a vyhlížení“ Pána, stanete se také mnohem efektivnějšími v přímluvě. Lampu ve svých rukách již dávno máte, Pán vám ji dal, když jste přijali spásu. Nyní je třeba shromáždit olej a udržovat jej čerstvý.

 

Je to jako nacházet se v oku hurikánu, kde je možné získat znovu svoji sílu a obnovit zdroje pro další prudký nápor. Vaše síla je v něm. Seďte, odpočívejte a spěte přímo u jeho nohou. Načerpejte sílu z času tráveného v Boží přítomnosti.

 

Olej Pánovy přítomnosti zacelí vaše rány a vyléčí bolavé svaly. Občerství vaše klouby a rozehřeje vaše myšlenkové procesy.

 

Hledejte Pána, nasávejte jeho přítomnost. Dovolte mu připravit vás na to, co je před vámi.

 

Závěrečná modlitba

 

Otče, přicházím před tebe v mocném jménu Ježíš. Přicházím jako přímluvce, avšak tentokrát toužím zakusit více tvé přítomnosti. Ať jsou ti příjemná slova, která říkám. Prosím, probuď mého ducha a duši, abych slyšel tvůj hlas. Miluji tě a toužím tě více slyšet.

 

Toužím být jako Samuel a učit se odpočívat v blízkosti archy. Toužím nasávat tvoji přítomnost. Táhni mě blíž k sobě. Toužím slyšet tlukot tvého srdce. Zahraj, prosím, na nejniternější struny mého srdce. Toužím slyšet tvůj hlas a zrcadlit tvé cesty. Volím tvé cesty a ne moje.

 

Přidej mi prosím olej do mé lampy a milost, abych byl v těchto dnech tvým rozvážným následovníkem. Přicházím k tobě s očekáváním a s radostí. Amen

 

(Tento článek je výňatkem ze šesté kapitoly knihy Prayer Storm. Další materiály, které vám pomohou porozumět tomuto tématu naleznete v knize s původním názvem The Lost Art of Practicing His Presence a ve studijním průvodci s názvem Consecrated, Contemplative Prayer.)