Následovat, či vést své srdce?

Následovat, či vést své srdce?

Stephen Kendrick & Alex Kendrick

 

CO JE TO SRDCE?

 

Vaše identita. Vaše srdce je nejdůležitější částí toho, kým jste. Je to střed vaší bytosti, kde sídlí a ve kterém se zjevuje vaše „skutečné já“. „Jako voda odráží tvář jako tvář, tak srdce člověka odráží člověka“ (Př 27,19). Jak člověk přemýšlí ve svém srdci, takový opravdu také je (srov. Př 23,7).

 

Střed vaší osobnosti. Protože vaše fyzické srdce je ve středu vašeho těla a posílá odtud životodárnou krev do každé živoucí buňky, slovo „srdce“ bylo po staletí používáno k symbolickému vyjádření základního zdroje a východiska všech vašich myšlenek, názorů, hodnot, motivací a přesvědčení.

 

Vaše řídící centrála. Vaše srdce je jakýmsi „Pentagonem“, jakousi řídící centrálou všeho, co děláte. V důsledku toho je pak také každá oblast vašeho života ovlivněna tím, kam směřuje vaše srdce.

 

CO JE ŠPATNÉ NA TOM, KDYŽ NÁSLEDUJI SVÉ SRDCE?

 

Spoléhat se na své srdce je pošetilé. Svět nám říká: „Řiď se svým srdcem!“ či „Následuj své srdce!“ To je filozofie všech možných guru z oblasti New Age, svépomocných seminářů a romantické populární hudby. Protože to zní romanticky a vznešeně, pomáhá tento slogan prodávat miliony zvukových nosičů a knih. Problém zde však spočívá v tom, že v těchto kontextech „následovat srdce“ obvykle znamená vydat se za čímkoli, co se vám v ten který okamžik zdá jako správné, nezávisle na tom, zda to také skutečně správné je či není. Znamená to, že máme obezřetnost a svědomí vyhodit oknem a že se máme řídit podle svých nejposlednějších momentálních pocitů, nápadů a chvilkových tužeb, nezávisle na tom, co nám k tomu říká zdravý rozum či dobrá rada přátel. Bible říká: „Kdo spoléhá na svůj rozum (v hebr. dosl. ‚srdce‘), je hlupák, ale kdo žije moudře, unikne“ (Př 28,26).

 

Naše srdce je nespolehlivé. Lidé zapomínají, že pocity a emoce jsou mělké, nestálé a nespolehlivé. Mohou se měnit v závislosti na okolnostech. Ve snaze následovat své srdce lidé opouštějí svá zaměstnání, aby založili hudební skupinu nevalné kvality, vyhodí oknem své životní úspory ženouce se za vidinou výhry v dostihových sázkách, nebo opouštějí svého celoživotního partnera, aby si namluvili atraktivní spolupracovnici, která je sama již podruhé vdaná. V tom, co vám připadá správné nyní, když se vznášíte na výšinách sladkých pocitů, po pár letech často rozpoznáte zásadní životní chybu. Tato sobecká filozofie je také příčinou nesčetných rozvodů. Mnohé vede k tomu, že se s její pomocí vymluví ze svých dosavadních závazků ke svým celoživotním partnerům, protože „je již nemilují“.

 

Naše srdce je porušené. Pravdou je to, že naše srdce jsou v podstatě sobecká a hříšná. V bibli čteme: „Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí?“ (Jer 17,9). A Ježíš říká: „Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva“ (Mt 15,19). Pokud naše srdce nejsou hluboce proměněna Bohem, povedou nás stále k tomu, že se budeme rozhodovat pro špatné věci.

 

MĚLI BYCHOM VŽDY NÁSLEDOVAT SVÉ SRDCE?

 

Král Šalamoun řekl: „Moudrý má srdce na pravém místě, hlupák na nepravém“ (Kaz 10,2 ČEP). Stejně jako vás srdce může vést k nenávisti, žádostivosti a násilí, tak také může být vedeno láskou, pravdou a laskavostí. Když budete chodit s Bohem, bude do vašeho srdce vkládat sny, které touží ve vašem životě naplnit. Také do vašeho srdce bude vkládat schopnosti a dovednosti, které ve vás chce rozvinout pro svoji slávu (srov. Ex 35,30-35). Daruje vám do srdce touhu po štědrém dávání potřebným (srov. 2 K 9,7) a po Boží oslavě (srov. Ef 5,19). Když budete dávat Boha na první místo, ujme se vedení a bude naplňovat dobré touhy vašeho srdce. Bible říká: „Měj rozkoš z Hospodina – on naplní prosby tvého srdce“ (Ž 37,4). Následovat své srdce tedy smíte a máte jedině tehdy, když víte, že vaše srdce je rozhodnuto sloužit Bohu a činit to, co se mu líbí.

 

PROČ NÁSLEDOVAT SRDCE NESTAČÍ?

 

Protože naše srdce jsou tak proměnlivá a tak hluboce nespolehlivá, Písmo nám zprostředkovává mnohem mocnější poselství, než je ono „následuj své srdce“. Bible vás vede k tomu, abyste vedli své srdce. To znamená převzetí plné zodpovědnosti za jeho stav a nasměrování. Pochopte, že máte kontrolu nad tím, kde se vaše srdce nachází. Dostali jste od Boha moc k tomu, abyste byli schopni své srdce vzít z jednoho místa a postavit je jinam. Následující verše zprostředkovávají toto poselství o vedení našich srdcí.

 

Př 23,17           „Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům.“

Př 23,19           „Veď své srdce po dobré cestě.“

Př 23,26           „Můj synu, dej mi své srdce, tvé oči ať střeží moje cesty.“

1Kr 8,61           „Nechť je vaše srdce cele s Hospodinem, naším Bohem.“

J 14,27             „Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.“

Jk 4,8               „Očisťte srdce, lidé dvojí mysli.“

Jk 5,8               „Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce.“

 

JAK VÉST SVÉ SRDCE?

 

Nejprve je třeba, abyste porozuměli tomu, že vaše srdce následuje vaše investice. Kamkoli napřete svůj čas, peníze a energii, tam se také bude orientovat vaše srdce. Takto to fungovalo již před vaší svatbou. Psali jste si s vaším partnerem dopisy, kupovali dárky a trávili společný čas – a vaše srdce se více a více obracelo právě tímto směrem, směrem k vašemu partnerovi, pro kterého jste to všechno dělali. Když jste pak později přestali do vašeho vztahu tolik investovat a začali jste svůj čas, peníze a energii věnovat jiným věcem, vaše srdce vás následovalo i tam. To, že dnes již ke svému partnerovu necítíte žádnou lásku, může být tím, že jste do něj včera přestali investovat.

 

Sledujte své srdce. Jedním z klíčů k úspěšnému vedení vašeho srdce je být si trvale vědomi toho, kde se naše srdce právě nachází. Nevíte, čím je vaše srdce právě teď zaujaté, kde se právě nachází? Můžete to zjistit tak, že se podíváte, čemu jste poslední měsíc věnovali svůj čas, kam jste investovali své peníze a o čem jste převážně hovořili.

 

Střežte své srdce. Jestliže něco nezdravého pokouší vaše srdce, je vaší zodpovědností, abyste je před tímto pokušením střežili a chránili. Bible říká: „Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života“ (Př 4,23). Nedovolte svému srdci, aby dávalo přednost penězům či práci před vaším partnerem a vaší rodinou. Nedovolte svému srdci žádostivě se vztahovat k jiné ženě (srov. Př 6,25). Bible říká: „I kdyby majetku přibývalo, nepřikládejte k tomu srdce!“ (Ž 62,11).

 

Zaměřte své srdce. Apoštol Pavel říká: „Hledejte to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici“ (Ko 3,1). Je načase zjistit, kde je třeba, aby vaše srdce bylo, a pak je k těmto věcem zaměřit. Řeknete si: „Ale já vlastně už nechci investovat do svého manželství. Raději bych dělal to či ono.“ Dobře, to je možné. Ale to je pravděpodobně proto, že jste tímto směrem již dříve zaměřili své srdce a jste polapeni v mentalitě nesené heslem „následuj své srdce“. Avšak od nynějška se již nemusíte nechat řídit vlastními pocity. Žádostivost vzniká tehdy, když zaměříte srdce na něco, co je špatné a zakázané. Můžete se rozhodnout, že pozornost svého srdce odkloníte od těchto špatných věcí a zaměříte ji k tomu, co je správné.

 

Investujte své srdce. Nečekejte na to, až ucítíte, že děláte to, co je správné. S investicí do vašeho partnerského vztahu nečekejte na to, až ucítíte, že opět svého partnera začínáte milovat. Začněte již nyní nasměrovávat své síly do svého manželství a začněte investovat tam, kde předpokládáte, že by vaše srdce mělo být. Udělejte si dostatek času na svého partnera. Kupujte mu dárky. Pište dopisy. Zvěte a choďte na rande. Čím více budete tímto směrem investovat, tím více si vaše srdce bude tohoto vztahu vážit. Právě o tomto je celá Výzva lásky – čtyřicet dní vedení vašeho srdce zpět k lásce k vašemu partnerovi.

 

Toto je Příloha IV obsažená v knize Výzva lásky od Stephena & Alexe Kendricka vydal Návrat domů 2011. Tato cesta obnovy či povzbuzení manželství je mistrně popsána ve filmu V jednom ohni (Fireproof), který je možno s českým dabingem stáhnout na adrese: http://uloz.to/xenoC9N/v-jednom-ohni-czdub-2008-avi