Slovo pro Českou republiku

Příbram 2.5.2004

Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. “Já Hospodin to stvořím.” Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: “Co to děláš?” a tvůj výrobek: “On nemá ruce”? Běda tomu, kdo by řekl otci: “Cos to zplodil?” Nebo ženě: “Cos to porodila?” Toto praví Hospodin, Svatý Izraele, jeho tvůrce: “Ptejte se mě na ty věci, které přijdou! Ohledně mých synů, díla mých rukou, budete mi něco přikazovat? Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Já jsem jej vzbudil ke spravedlnosti a napřímím všechny jeho cesty. On zbuduje moje město, propustí mé přesídlence bez placení, bez úplatku,” praví Hospodin zástupů. (Izajáš 45,8-13)

Čechy, Čechy, kdo vás okradl o vaši radost a spokojenost. Kdo na vás vložil to jho hořkosti a trápení. Jako jaro přináší obnovu, tak obnovím vaší radost a spokojenost. Již nebudete přinášet oběti, které nepřinášejí žádné odpovědi. Kdo se proti vám postaví, bude zničen. Ten, který vás utlačoval a oslaboval, se zlou se potáže a vy budete osvobozeni. Budete uvolněni a svobodni, abyste mohli vyjádřit plnost mého záměru s vámi. Nebesa, která byla zavřena se budou otevírat a moje spravedlnost se vylije na tuto zemi. Přijde to jako mohutný déšť. Mnoho a mnoho vydatného deště. To bude moje spravedlnost, která otevře tuto zemi. Půjde do hloubky. Země bude otevřená jako nikdy předtím a moje spravedlnost do ní pronikne. Budu blízko vašeho srdce, Čechy. Budete otevřeni jako nikdy předtím. Spasení se bude rozšiřovat a manifestovat jako nikdy předtím. Již nebude nic, co by zůstalo zavřené. Spasení a spravedlnost se bude násobit. Nebude to pocházet z lidské mysli. Nebude to zplozeno v lidské mysli. Já to říkám, říká Pán.

Přestaňte se ptát lidí, co se stane s touto zemí. Přestaňte se ohlížet na lidskou moudrost a porozumění. Mně se ptejte, říká Pán, co udělám se svými syny v Čechách. Pak dostanete slovo z mých rukou. Já jsem váš Stvořitel. Já jsem váš vlastník. Já jsem ten, který vás stvořil ve své mysli a ve svém srdci. Položím na vás svou ruku a zformuji vás. To, co bude zjeveno skrze vás, Čechy, bude zcela něco nového. Bude to nádherné a vyjímečné, protože já to říkám, říká Hospodin duchů.

Postávám v bitvě proti vašim nepřátelům. Jakýkoli nepřátelský pakt neuspěje. Co bylo postaveno mimo můj záměr, mimo moji vůli, mimo moje zjevení pro tento čas, bude zbořeno díky tomu, co já se chystám pozvednout. Protože to, co já pozvedám nemůže přicházet z lidské mysli a lidského srdce, ale pochází to z mého srdce a z mé mysli.

Poběžte ke mně, moje děti, ať vás mohu obejmout. Dovolte mi ukázat vám svoji lásku a já udělám změnu. Proměním vás. Říkám, že vůbec nezáleží na tom kolik již času uběhlo, kolik roků a století prošlo již touto zemí. Já nyní pokládám svůj prst na tuto zemi. Říkám, že toto je můj věčný prst, který přichází. Minulost, budoucnost a vše, co je dnes viditelné, se poddá mojí věčnosti. Moje věčnost vládne času a místu. To se stane, protože moje slovo se nikdy nenavrací s prázdnou.

Teď je ten čas příležitostí, říká Pán. Už jste viděli znamení, ale nerozuměli jste jim. Budu muset učinit znamení, které bude větší než ty před tím a vy ho pochopíte. Znovu, znovu se mne ptejte. Ptejte se mne na věci, které přijdou, moji synové v Čechách. Poddejte se mně a dílu mých rukou.

Pane, potvrď, prosím, toto slovo v srdcích svého lidu. Učiň jasným a zřetelným to, co přichází od tebe pro tuto zemi. Modlím se, aby tvoje zjevení a světlo přišlo a aby bylo bezpečí před temnotou, která tvoří zmatek a nevědomost. Aby ta temnota byla zlomena. Aby věci, které jsou neviditelné a přicházejí od tebe, byly zjevené. Aby přišel nový rozměr víry, která by odstartovala tvoje lidi, protože ty voláš svůj lid do války. To praví Hospodin duchů.

Můj lide, vyjdi z mentality pouště a vstupte do mentality zaslíbené země, která definitivně zlomí jakékoli otroctví a vloží do vás identitu dobyvatelů. Toto je země králů bez králů. Ať tedy králové a královny Boží povstanou, aby vládli a uvedli ve skutek svoji autoritu, abychom viděli, jak Král Ježíš vládne nad touto zemí. Amen.