Odstraním nevěru jako mračno

Mělník 1.10.2004

Nebojte se, jenom věřte. Povolal jsem vás, abyste byli místem uzdravení. Povolal jsem vás zvěstovat evangelium s mocí, divy, zázraky a znameními. Uzdravovat nemocné – to je váš úkol. Je to součást mé dobré zprávy. Povolal jsem vás do svého království – hlásejte tedy mé kralování.

Půjdete proti nevěře, neporozumění a odporu, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Nad tímto světem budete vítězit skrze víru. Ztvrdlá srdce změknou, když začnete důvěřovat mému slovu. Viditelných změn dosáhnete skrze vytrvalou víru. Jak jsem vám zaslíbil: “Odstraním nevěru jako mračno,” ale nejprve začnu u vás. Vy budete lidmi víry, kteří necouvají k záhubě. Vy jste lidmi, kteří skrze víru vybojovávají království a zahánějí na útěk vojska nepřítele. Vás jsem si vybral a povolal, abyste prolomili a připravili cestu pro další generaci.

Změny vycházejí z mého srdce a já volám ke svému lidu: Probuď se ze sna, povstaň, oblékni se v královská roucha, setřes prach, usídli se a rozlom každé jho na své šíji. Buď uspořádán v mém řádu. Stojím za svým slovem a ne za lidskými výmysly.

Můj lid, který staví na skále, činí mé slovo. Nastávají změny podle mého slova. Otřásají se lidské stavby z lidských výmyslů. Povstává lid, který miluje toho, jenž má jméno: Slovo Boží. To jsou ti, kterým otevřu oči, aby viděli neviditelné. To jsou ti, kteří beze strachu pevně stojí, neboť vidí Neviditelného. To jsou smělí služebníci poslední hodiny – služebníci žně, kteří spolupracují s Nebesy a skrze to jsou posilováni ve slabostech a dosahují zaslíbení. Uprostřed temnoty chodí v mé veliké slávě a jako věrní a dobří budou poctěni.

Proto vám říkám: Nebojte se, jenom věřte. Posvěcujte své životy a milujte mne první láskou!

Tomáš Korčák – Mělník 12.2.2000

Touhou mého srdce je uzdravovat, neboť jsem Bůh milosrdný a slitovný. Chci ve vás vzbudit skrze své Slovo víru v mé Slovo. Chci, abyste věděli, že chci uzdravovat. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova (Př 1,23).