Šest evangelizačních stylů

KONFRONTAČNÍ STYL

 

Biblický příklad: Petr ve Skutcích 2

Tematický verš: „Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.” (2Tm 4,2)

Příklady ze současnosti: Billy Graham, Chuck Colson

 

Vlastnosti:

 • Přesvědčivý
 • Neohrožený
 • Přímý
 • Bez dlouhých řečí zacílený přímo na věc
 • Silné a přesvědčivé vyjadřování

Doporučení:

 • Za všech okolností usiluj o Boží moudrost, budeš tak přiměřeně citlivý a taktní.
 • Dovol Duchu svatému, aby tě v každé situaci vedl a pomohl ti přemoci touhu být rázný za všech okolností.
 • Vyvaruj se kritizování nebo pomlouvání druhých, kteří pracují jiným stylem.

Podněty pro využití a rozvinutí tohoto stylu:

 • Zeptej se přátel na jejich názor, zda jsi udržel nebo neudržel správný poměr mezi zásadovostí a taktností. Pamatuj na Pavlovu větu v listu Efezským 4,15: „Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.” Obojí – pravda i láska jsou základem.
 • Připrav se na situace, kdy budeš odkázán sám na sebe (čti o Petrovi ve Skutcích 2, a jiné vhodné pasáže Písma). Nevěřící, kterým zvěstuješ evangelium, jsou někdy vyvedeni z míry. Dokonce i mírní křesťané se nemusí cítit příliš dobře. To však neznamená nic špatného. Pod Božím vedením povzbuzuj lidi k důvěře a následování Krista, a Bůh tvé úsilí zhodnotí.
 • Uplatňuj princip „upřednostnění druhých”. Rozhodující je, jestli nejprve druhým nasloucháš a snažíš se je pochopit, a teprve pak jim řekneš, co považuješ za nutné.
 • Vytvoř tým s přáteli, kteří mají jiný styl. Možná, že jejich styl lépe osloví člověka, kterého sis zvolil.

 

INTELEKTUÁLNÍ STYL

 

Biblický příklad: Pavel ve Skutcích 17 (Pavlovo rozhodnutí poté: Sk 18,1; 1K 2,1-4)

Tematický verš: „Jimi (Božími zbraněmi) boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše zvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Krista.” (2K 10,5)

Příklady ze současnosti: Josh McDowell, C. S. Lewis

 

Vlastnosti:

 • Analytický
 • Logicky uvažující
 • Zvídavý
 • Rád diskutuje
 • Více se zaměřuje na myšlení lidí než na jejich pocity

Doporučení:

 • Vyvaruj se uváznutí na akademických bodech, argumentech a důkazech; ty mají pouze přivádět k hlavnímu poselství evangelia.
 • Pamatuj, že postoj je stejně důležitý jako informace. 1. Petrova 3,16 nás nabádá, abychom mluvili „s tichostí a uctivostí”.
 • Nedej se strhnout k polemikám a svárům.

Podněty pro využití a rozvinutí tohoto stylu:

 • Najdi si dostatek času na studium a přípravu. Tento styl, více než jiné, se opírá o přípravu. Poctivě se připrav na situace, o kterých mluví apoštol Petr: „Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí”. (1P 3,14-15)
 • Při svojí přípravě dbej na připomínky a potřeby lidí. Udržuj s nimi neustále kontakt. Jejich reakce ti pomohou, aby tvoje argumentace byla přiměřená. Není-li tomu tak, udělej nutné úpravy.
 • Rozvíjej s lidmi přátelské vztahy. Sdílej s nimi své každodenní záležitosti a vyslechni, co se odehrává v jejich životě.
 • Vytvoř tým s přáteli, kteří užívají jiný styl. Možná, že jejich styl lépe osloví člověka, kterého sis zvolil.

 

SVĚDECKÝ STYL

 

Biblický příklad: Slepý muž z Jana 9

Tematický verš: „Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem”. (1J 1,3)

Příklady ze současnosti: Corrie ten Boom, Joni Eareckson-Tada

 

Vlastnosti:

 • Dobrý vypravěč
 • Dobrý posluchač
 • Citlivě vnímá události v osobním životě
 • Naplněný zážitkem, jak se ho Pán Bůh dotkl
 • Vidí souvislosti mezi vlastní zkušeností a zkušeností jiných lidí

Doporučení:

 • Vybírej ze svých zkušeností jen takové, které mají vztah ke zkušenostem tvého posluchače. To vyžaduje, abys nejprve dostatečně naslouchat přítelovu vyprávění, porozuměl jeho situaci, a teprve potom spojil tvoji zkušenost s jeho životem.
 • Nezůstaň pouze u vyprávění příběhu. Vyzvi své posluchače, aby přemýšleli, jak tvou zkušenost mohou zhodnotit sami.
 • Nesnižuj význam své zkušenosti, protože se ti zdá příliš obyčejná. Obyčejný příběh oslovuje obyčejné lidi!

Podněty pro využití a rozvinutí tohoto stylu:

 • Cvič se v umění vyprávět svůj příběh bez ostychu.
 • Centrem tvého příběhu učiň Ježíše Krista a poselství evangelia. Tvá zkušenost je o tom, jak on změnil tvůj život.
 • Svůj příběh oživ novými zkušenostmi z každodenního života s Ježíšem.
 • Vytvoř tým s přáteli, kteří užívají jiný styl. Možná, že jejich styl lépe osloví člověka, kterého sis zvolil.

 

MEZILIDSKÝ STYL

 

Biblický příklad: Matoušův příběh zapsaný u Lukáše 5

Tematický verš: „… Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé”. (1K 9,22)

Příklady ze současnosti: Becky Pippert, Joe Aldrich

 

Vlastnosti:

 • Sdílný
 • Soucitný
 • Citlivý
 • Přátelský
 • Zaměřený na lidi a na jejich potřeby

Doporučení:

 • Vyvaruj se nadřazení přátelství nad sdílením pravdy. Když přátelům řekneš, že jsou hříšníci, kteří potřebují Spasitele, může to být zkouškou pro vaše vztahy.
 • Nenechej se natolik pohltit navazováním přátelství, že bys zapomněl na to podstatné: přivést lidi, aby přijali Ježíšovo odpuštění a vedení.
 • Nedovol, aby tě zmalomyslňovaly různé potřeby tvých přátel. Udělej, co můžeš, a ostatní přenechej Bohu.

Podněty pro využití a rozvinutí tohoto stylu:

 • Měj dostatečnou trpělivost. Tento styl, více než jiné, vyžaduje čas a neustálou pozvolnou práci. Modli se za příležitosti, abys mohl převést rozhovor do duchovní oblasti.
 • Neustále plánuj a vytvářej možnosti kontaktu s novými lidmi na různých akcích, společenských událostech, sportovních klubech apod. To tě přivede do situací, ve kterých tvůj styl může přinášet ovoce.
 • Nauč se zvěstovat evangelium, abys byl připraven, když se naskytne příležitost.
 • Vytvoř tým s přáteli, kteří užívají jiný styl. Možná, že jejich styl lépe osloví člověka, kterého sis zvolil.

 

ZVACÍ STYL

 

Biblický příklad: Žena u studny, Jan 4

Tematický verš: „Pán řekl služebníku: ,Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.‘“ (L 14,23)

Příklad ze současnosti: Ruth Grahamová

 

Vlastnosti:

 • Pohostinnost
 • Přesvědčivost
 • Rád se seznamuje s novými lidmi
 • Oddaný myšlence, kterou zastává
 • Různé akce považuje za jedinečné příležitosti

Doporučení:

 • Nenechej druhé mluvit za sebe. Tvoji přátelé potřebují slyšet, jak právě tvůj život Pán Ježíš ovlivnil. Mají také své otázky, na které jim můžeš odpovědět, a tím poukázat na to, jak evangelium může ovlivnit i jejich život.
 • Modli se, abys dokázal rozpoznat, na jakou akci máš pozvat své přátele. Vyhledávej akce vhodné pro hledající lidi a pomáhající na cestě za Kristem.
 • Nenechej se znechutit, jestliže lidé odmítnou tvé pozvání. Jejich odmítnutí může být podnětem pro rozhovor na duchovní téma. Jejich dnešní „ne” se může změnit zítra v „ano”.

Podněty pro využití a rozvinutí tohoto stylu:

 • Když zveš lidi na nějakou akci, dej jim natištěné nebo alespoň ručně napsané podrobnější informace. Pokud to bude vhodné, nabídni jim odvoz a uspořádej setkání předtím nebo potom.
 • Průběh akce se snaž vnímat očima pozvaného. Ptej se sám sebe, jak by na tebe akce působila, kdybys byl v situaci pozvaného. O svoje postřehy se rozděl s tím, koho jsi pozval.
 • Poskytni organizátorům akce konstruktivní a konkrétní postřehy, co by bylo možné zlepšit, aby podobné akce byly pro pozvané lidi prospěšnější.
 • Vytvoř tým s přáteli, kteří užívají jiný styl. Možná, že jejich styl lépe osloví člověka, kterého sis zvolil.

 

SLOUŽÍCÍ STYL

 

Biblický příklad: Dorkas, Skutky 9

Tematický verš: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích”. (Mt 5,16)

Příklad ze současnosti: Matka Tereza, Jimmy Carter

 

Vlastnosti:

 • Trpělivý
 • Zaměřený na druhé
 • Vidí potřeby jiných a rád je naplňuje
 • Projevuje lásku spíše skutky než slovy
 • Přiznává hodnotu pokorné službě

Doporučení:

 • Právě tak jako „slova nenahradí skutky”, tak ani „skutky nenahradí slova”. V Římanům 10,14 je jasně zdůrazněno, že Krista musíme lidem přiblížit také slovy. V rámci své služby můžeš mnoha způsoby a při mnoha příležitostech ukázat, že Kristus je klíčovým motivem pro tvoji službu.
 • Nepodceňuj hodnotu své služby. Vždyť právě tvůj styl může oslovit lidi, kteří jsou jinak vůči Bohu odmítaví a uzavření. Skutkům lásky se těžko odporuje a je nesnadné proti nim argumentovat.
 • Kriticky a reálně posuď, kolik můžeš zvládnout, aby to nebylo na úkor tebe samého nebo tvé rodiny.

Podněty pro využití a rozvinutí tohoto stylu:

 • Buď vynalézavý, když lidem odhaluješ duchovní motivaci tvé služby. Můžeš to říci rovnou nebo napsat třeba na pohlednici; děkuje-li ti někdo za tvoji pomoc, řekni mu, že pro tebe také může něco udělat – jít s tebou na bohoslužby.
 • Pros Boha, abys prostřednictvím své služby přiváděl lidi ke Kristu. On ti pomůže vidět příležitosti, které bys jinak přehlédl. Spoléhej na Boží vedení, i když se ti někdy může zdát neobvyklé.
 • Nenakládej svoje povinnosti na záda druhých. Modli se o moudrost, a tak poznáš, jak usměrnit svoje úsilí, aby přineslo ovoce pro Boží království.
 • Vytvoř tým s přáteli, kteří užívají jiný styl. Možná, že jejich styl lépe osloví člověka, kterého sis zvolil.

Zpracováno podle knihy M. Mittelberg, L. Strobel, B. Hybels: Jak se stát nakažlivým křesťanem

 

Doporučujeme vyučování Aleše Mrázka: Šest evangelizačních stylů (Mělník 10.4.2016) a Test evangelizačních stylů.