Radostné manželství

Radostné manželství

Pete Game

 

ÚVOD

 

Před tím, než probereme sedm hlavních témat, která jsou k vybudování zdravého manželství potřeba, podíváme se na několik faktů, které se týkají pozadí manželství. V postoji společnosti vůči manželství a v jejím pohledu na ně došlo totiž v posledních třiceti letech k významné změně a ani církev neušla jejímu vlivu a infiltraci.

 

Když někdo před třiceti lety připravoval lidi pro manželství, jednalo se většinou o svobodného muže a svobodnou ženu, kteří se chtěli vzít, či příležitostně se brali starší lidé, kteří oba ovdověli, nebo ovdověl jeden z nich a druhý byl celý svůj život svobodný. Sňatky rozvedených lidí nebo lidí, kteří žili s někým na hromadě, byly velice řídké.

 

V současné době se jak v církvi, tak ve světě změnilo tolik věcí, že je potřeba klást si nové otázky. Jako vedoucí místního sboru musíme posoudit, zda si dnes můžeme vzít kohokoli bez ohledu na jeho minulost, nebo zda musíme každou jednotlivou situaci prozkoumat ve světle Písma.

 

Pozorování: Ze zkušeností víme, že většina lidí, kteří přijdou a žádají, abyste je oddali, netouží na prvním místě podřídit své touhy vašemu potvrzení i případnému směrování a vedení, spíše vyhledávají váš souhlas a podporu. Když s nimi souhlasit nebudete, můžete se tak jako vedoucí ocitnout v těžké a bezvýchodné situaci.

 

Na tomto místě uvádím sedm oblastí, kterým musíme věnovat pozornost, pokud toužíme po tom, aby naše manželství bylo úspěšné a přinášelo naší rodině a našim přátelům radost a potěšení.

 

1.      DUCHOVNÍ OBLAST

 

Za prvé si musíme uvědomit, že manželství je záležitostí jak fyzickou, tak i duchovní. Přečtěte si, prosím, Efezským 5:15-33. Tato pasáž poskytuje velice jasný popis toho, jaký vliv má náš duchovní stav na naše manželství. Každý z nás potřebujeme žít v moci Ducha svatého, abychom se mohli proměňovat do takového člověka, jakým máme být. V minulosti jsme mohli mít všechna možná zranění, odmítnutí a komplexy, avšak pro to, jak jednáme dnes, nejsou nijakou omluvou. My se skrze naši víru v Ježíše a moc Ducha svatého můžeme změnit a stát se takovými, jakými nás Bůh chce mít, to je přece dobrá zpráva evangelia.

 

Jako muži musíme převzít zodpovědnost za stav našich manželství a uvědomit si, že jsme neustále zapojeni do duchovní bitvy. Naučte se podřizovat se Bohu a vzpírat se ďáblu, vyhnat ho skrze modlitbu a půst z našich manželství a rodin. Choďme v lásce k našim manželkám, aby se mohly stát takovými, jakými je chce Bůh mít. To jim přinese svobodu a pomůže jim to respektovat naši autoritu v manželství. Musíme budovat, nikoli ovládat a kontrolovat.

 

Akce: Pro ty, kteří jsou již ženatí, by bylo dobré, aby přemýšleli a hovořili o jakýchkoli problémech, které jim brání, aby mohli ve svém manželství povstat. Hledejte, zda nejsou ve vaší minulosti nějaké záležitosti, které je potřeba vyřešit, aby se věci mohly změnit a ten začarovaný kruh prolomit.

 

Co se týká mužů, kteří se plánují ženit, navrhuji, abyste se posadili s vaším vedoucím sboru nebo nějakým zkušeným křesťanským poradcem a dovolili mu klást vám otázky týkající se vaší minulosti, obzvláště v případě, že už jste ženatí byli, nebo jste s někým žili na hromádce. Důvodem je to, že my všichni si neseme různé zátěže z minulosti, a je mnohem jednodušší se s nimi vypořádat před manželstvím než po svatbě. Pokud to neuděláme, je naprosto jisté, že se v našem novém manželství vynoří a způsobí problémy. (Viděl jsem to mnohokrát a je to velice bolestivé.)

 

2.      KOMUNIKACE

 

Často si spolu v manželství povídáme, avšak klíčové je, zda pouze slyšíme, nebo skutečně nasloucháme. Kdysi jsem slyšel, že rozdíl mezi komunikací mužů a žen je jako číst noviny. Na titulní a zadní straně jsou „Obrovské titulky a obrázky“, zatímco uvnitř jsou stránky plné „veřejných oznámení”. Muži jsou jako titulky na přední straně, žádné podrobnosti. Ženy jsou jako ty vnitřní stránky se spoustou informací a nejmenších podrobností.

 

Před námi jako před manželem a manželkou stojí veliký úkol, totiž naučit se tyto rozdíly překonávat. Musíme naslouchat jeden druhému a naučit se skutečně spolu komunikovat, dokázat si sdělovat, jak se cítíme a co si myslíme. Mít rozdílné názory a pohledy není špatné. Je však potřeba se naučit, jak se s našimi rozdílnostmi vyrovnat a nějak se dohodnout. Snažíme se nerozčilovat se a neobviňovat toho druhého.

 

Pamatujte se, že některé věci se nedají probírat před dětmi a že budeme muset vypnout televizi, počítače a telefony a věnovat si plnou pozornost. Také se budeme muset naučit pomáhat svému partnerovi vyjádřit své pocity tím, že se ho budeme citlivě ptát. Špatná komunikace většinou vede k tomu, že problémy mezi manžely spíše narostou, než aby se umenšovaly.

 

3.      ODPUŠTĚNÍ

 

Skrze naše postoje, slova a činy snadno může docházet mezi manžely k různým nedorozuměním a zraněním. Stejně snadné je zamést je pod koberec. Takovéto věci však později, když se stane něco dalšího, vyplavou na povrch a vytvoří další problémy. Písmo nás učí, že manželé se mají navzájem milovat. Muž má být ve vedení a milovat svou ženu jako Kristus miluje církev (viz Efezským 5:18-31).

Lásku vyjadřujeme našimi postoji, slovy a skutky. Jedním z aspektů lásky je, že vždycky odpouští. Odpuštění je volba, kterou můžeme učinit bez ohledu na to, zda ta druhá osoba uzná, že udělala chybu. Pocitům návrat do normálu většinou trvá déle.

 

Odpuštění má čtyři aspekty:

  1. Od Boha, když činíme pokání ze špatných postojů, slov nebo skutků.
  2. Od ostatních lidí, když jsme jim ublížili a požádáme je o odpuštění.
  3. Můžeme se rozhodnout, že odpustíme druhým, kteří nám ublížili, a požehnáme jim, přestože oni svou chybu neuznají, ani nás nepožádají o odpuštění.
  4. Na základě výše uvedených bodů musíme také odpustit sami sobě a požádat Boha, aby nás uzdravil ze všech zranění a odmítnutí a obnovil naši duši (mysl, vůli a emoce).

 

Varování: Při vstupu do manželství i kdykoli potom musíme zajistit, abychom si nenesli jakékoli neodpuštění vůči komukoli (současné ani minulé), jinak to bude mít vliv na naše vztahy a zablokuje to odpovědi na naše modlitby.

 

Citát: „Neodpuštění je luxus, který si nemůžu dovolit.“

 

4.      RODINA

 

Tuto oblast probereme jen stručně, neboť dnes je vše mnohem komplikovanější, než to bylo před třiceti lety.

 

Bible nás učí, že když se dva lidé vezmou, opustí své rodiče a začínají nový život. Musíme své rodiče ctít, avšak musíme se od nich i oddělit a začít náš vlastní život. Rodiče by měli podporovat a pomáhat, nikoli však ovládat a kontrolovat. Velice snadno se můžeme stát na svých rodičích příliš závislými.

 

Další věcí jsou děti. Než se vezmete, musíte si spolu pohovořit o tom, jak si svou budoucí rodinu představujete, a sjednotit se na nějakém plánu. Děti jsou darem od Boha, naším úkolem je tudíž milovat je a vychovávat je tak, aby samy mohly poznat Boha. V některých kulturách vládnou v rodinách děti více než rodiče. Jako manželé se musíte sjednotit na tom, jak budete své děti vychovávat.

 

V dnešní době však musíme zvažovat ještě další věci. Lidé přicházejí k Ježíši, jsou spasení a chtějí se oženit či vdát; někteří spolu žili už předtím a mají děti. Jiní mají děti s různými partnery a nyní si berou někoho, kdo má také své děti. Tady bude potřeba hodně úsilí a péče, protože takové děti se budou cítit nejistě, odstrčeně a možná zmateně, zvláště když se stýkají i s druhým biologickým rodičem.

 

Když se berou starší lidé, kteří se předtím rozvedli nebo ovdověli, budou muset řešit další komplikace, jako například jak se chovat k dospělým dětem svého partnera. Jako manželé se budou muset dohodnout, kolik času a úsilí budou věnovat svým rozšířeným rodinám, protože vstoupili do nového manželství a spoustu věcí se změnilo. Děti by měly vědět, že váš nový manžel (vaše nová manželka) je vaší naprostou prioritou. Pro každého to bude veliká změna, která může vyvolat potenciální napětí. Proto je potřeba ji řešit tak, že si o každé situaci spolu pohovoříte a dohodnete se na nějakém závěru.

 

5.      PRÁCE, CÍRKEV, VOLNÝ ČAS

 

Tyto tři oblasti jsou všechny pro život velmi důležité, pokud však nebudou v rovnováze, mohou vyvolat napětí a stres, a dokonce způsobit i rozdělení. Mnozí lidé jsou ovládáni potřebou vydělávat peníze, a jejich manželství a rodina tak trpí jejich nepřítomností. Ježíš nám dal jasný pokyn, abychom nejprve hledali Boží království (dejte Boha ve všem na první místo), a On se postará, abychom měli vše, co potřebujeme.

 

Musíme být přesvědčeni o tom, že Bůh nám může dát práci, kterou budeme mít rádi a která zajistí naplnění našich potřeb, zároveň při ní budeme mít dostatek času na naši rodinu a na službu ve sboru, a ještě zbude čas na odpočinek. Úplně stejně snadno může naše manželství i rodina trpět tím, že trávíme příliš mnoho času v církvi nebo na volnočasových aktivitách. Rovnováha je naprosto zásadní věcí a my ji musíme v našem manželství vybudovat.

 

6.      FINANCE

 

Před třemi lety jsem četl jakýsi průzkum rozvodovosti v USA. Hlavním důvodem rozvodů byly uvedeny „peníze“. V dnešní době má na celém světě mnoho lidí finanční problémy, jejichž důvodem jsou nezaměstnanost, inflace a život nad poměry. Mnoho rodin je pod tlakem zabezpečovat své děti tak, aby měly to, co mají ostatní, a necítily se odstrkované a opomíjené.

 

A je zde i další tlak, kterému se musíme naučit odolávat. Zastaralé hodnoty typu: „Když na to nemáme, nemusíme to mít“ jsou dávno zapomenuty. Reklama nás učí, jak snadné je pro nás platit nízké měsíční splátky, přičemž už nám nevysvětlí, kolik za ty roky zaplatíme na úrocích. Půjčit si peníze není hřích, avšak musíme být opatrní, k jak vysokým částkám se zavážeme. Pamatujte si, peníze jsou dobrým služebníkem, ale strašlivým pánem.

 

Než se vezmete, bude užitečné otevřeně prodiskutovat vaši finanční situaci, jako příjmy, výdaje, pravidelné závazky i jakákoli vaše případná zadlužení. Z Bible se můžeme o financích mnoho naučit a vy se budete muset shodnout i na tom, jak budete svými penězi ctít Boha.

 

Ti z vás, kdo ovdověli, rozvedli se či vstoupili do manželství po tom, co žili s někým jiným, budou muset věnovat čas vyřešení věcí ohledně financí a majetku včetně hypoték, půjček, důchodů a nemovitostí (nezapomeňte na dluhy a kreditní karty). Další věcí je prohovořit budoucí dědictví, které zanecháte jeden druhému a vašim dětem „Kde není závěť, tam jsou příbuzní“!!!

 

7.      SEXUÁLNÍ VZTAH

 

Žádné vyučování o manželství by nebylo úplné bez sebemenší zmínky o sexuálním vztahu. Jako křesťané bychom měli zachovávat sexuální vztah pouze a jenom v rámci našeho manželství. Hodnoty dnešního světa se změnily a vše je přijatelné. My však nesmíme dovolit, aby nám tento svět diktoval, jak se máme chovat.

 

Pro mnohá manželství byl a je sex zdrojem velikého potěšení a naplnění, ruku v ruce s požehnáním v podobě dětí. Jiní mají krásný sexuální vztah, avšak z různých důvodu děti nemají. Jsou však i tací, kteří kvůli různých problémům (emocionálním, duchovním nebo fyzickým) radost z krásného sexuálního vztahu nikdy nezakusili. V takových případech vzniká pak obrovské napětí mezi oběma manžely. (Chtěl bych vás opravdu povzbudit, abyste se s tímto problémem nesmířili a vyhledali pomoc, předně u vašich vedoucích. Nepospíchejte hned do světa.)

 

Sexuální vztah je jak fyzický, tak duchovní, proto musíme prozkoumat svou minulost. Bible říká, že jestliže máme s někým sexuální styk, jsme s ním spojeni (stáváme se jedním tělem), to znamená, že to má na nás oba duchovní vliv. Z toho důvodu se musíme modlit a prosit Boha, aby nás osvobodil z vlivu všech našich minulých sexuálních vztahů. (Pokud se jednalo o styk mimo manželství, musí být součástí modlitby i pokání z tohoto skutku.)

 

Pokud máte ve vašem manželství problémy se sexem, promluvte si o tom spolu a dohodněte se, co byste mohli podniknout, aby se situace změnila. Pokud se hodláte brát (na věku nezáleží), bude třeba, abyste si pověděli, jaká máte očekávání, a také jaký způsob antikoncepce budete používat.

 

My manželé se musíme snažit zajistit, aby naše manželky byly šťastné a naplněné, a to nejen sexuálně, ale ve všech oblastech života. Manželství je partnerství navržené v nebi, avšak má být realizováno na zemi v moci Ducha svatého.

 

Statistiky nám říkají, že více než 40% manželství končí rozvodem, u druhých manželství je procento ještě vyšší. Být křesťanem není žádnou zárukou, avšak skrze modlitbu a společné úsilí můžeme v manželství zakoušet takovou radost, jakou Bůh pro nás zamýšlel. Když to bude potřeba, proste o pomoc.

 

Produced by Pete Game Share Christian Fellowship www.sharecf.org (Poznámky založené na proslovu v Jeseníku, Česká republika)