Skúšky v období Božieho povýšenia

Skúšky nášho duchovného života sa podstatne líšia od toho typu skúšok, ktoré sme obyčajne zakúsili v našom živote. Vieme ako nás skúšali v škole: učiteľ nám podáva hárok papiera, hovorí nám, aby sme si vybrali ceruzku č. 2 a dáva nám určitý čas na vypracovanie testu. Hrozíme sa ho, ale vieme kedy ho práve robíme.

Ale Božie metódy skúšania sú úplne odlišné. V páľave Božej skúšky, nám Pán zriedkakedy povie: “Mimochodom, je to test!” Zvyčajne nás neinformuje predčasne o tom, v čom vás chce preskúšať. On to proste urobí.

“Hospodin, ktorý je v chráme svojej svätosti…”, hovorí Biblia v Žalme 11:4. “Hospodin, ktorý má svoj trón na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho viečka skúšajú synov človeka.” Alebo ako Al Pacino povedal v Regrútovi: “Všetko je test!”

Príchuť skúšky

V roku 2004 (a platí to jistě i pro rok 2005) mnohí z nás budú prechádzať skúškami, ktoré sú oveľa dôležitejšie než si uvedomujeme. Apoštol Peter nazval tieto testy “ohnivé skúšky” a úpenlivo nás prosí, aby sme zostali pevní, keď im budeme čeliť.

“Milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše skúsenie, ako čo by sa vám diala čudná vec. Ale nakoľko máte účasť na utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci.” napísal v 1 Petra 4:12-13.

“…Hospodin je silný Boh vševediaci a má skutky odvážené.” dodáva Písmo v 1 Samuela 2:3.

Sme povolaní stáť pevne, keď zakúšame Božie skúšky. V Židom 12:1-2 sme pobádaní bežať beh viery o preteky:

“Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod hľadiac ta na Veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho.”

Zabíjanie osobných predátorov pred zabíjaním obrov

Obdobie Božieho povýšenia je na nás. Boh pozdvihuje ľudí v určitej duchovnej postupnosti, dávajúc im príležitosť, aby mu slúžili na vyššej úrovni než predtým. Takéto povýšenie nesie so sebou testovanie: Boh sa chce uistiť, že Jeho dieťa zvládne zodpovednosti, ktoré nám On zamýšľa dať. Osobné víťazstvá sú základom, ktorý nám dovoľuje stáť pod váhou verejných víťazstiev.

Predtým než Dávid mohol zabiť Goliáša pred celou izraelskou armádou musel sám (osobne) zabiť dravcov. “I leva i medveďa zabil tvoj služobník a ten neobrezaný Filištín bude ako jeden z nich, pretože hanobil vojská živého Boha,” povedal Dávid v 1 Samuelovej 17:36. Dávidove osobné víťazstvá ho tak naplnili vierou, že bol presvedčený, že s Bohom je možné čokoľvek.

Týmito ohňovými skúškami budeme prechádzať, keď budeme verne bežať beh o závod. Nesmieme prijať neprimeranú česť, slávu, zlato alebo prestíž, ale zostať pokorní. Ak budeme riskovať, čo Boh od nás chce, aby sme riskovali, a uprene hľadieť len na neho, dokončíme preteky dobre.

Hlbšie duchovné úrovne

Tento rok si daj každý deň čas, aby si sa modlil a pýtal sa Pána nech ti zjaví tie oblasti, ktoré ťa môžu diskvalifikovať z kráčania do plnosti tvojho predurčenia. Je to životne dôležité pre tvoje duchovné zdravie. Boh privádza Cirkev do obdobia navštívenia a tí s čistými rukami a čistým srdcom ho uvidia, ako to Ježiš sľúbil v ” Kázni na hore”.

Tento rok môžeš vstúpiť do hlbšej duchovnej úrovne, než akú si predtým kedykoľvek zažil. Potrebuješ len držať svoje oči plne upriamené na Majstra, pokorne sa poddávajúc všetkému, čo On vyžaduje od teba. Nedovoľ ničomu, aby ťa zastavilo v plnení tvojho duchovného predurčenia tento rok. Možno “malá” vec, ktorú sme sa snažili ignorovať vo svojom živote, sa stane dverami, čo otvoria cestu nášmu “osudu”.
Prevzaté z www.horiaciker.sk (resp. www.elijahlist.com)