Znovuobjevení daru jazyků!

Znovuobjevení daru jazyků!

James W. Goll

 

S každým pohybem Ducha svatého vždy přichází i specifická obnova určitého daru nebo čerstvý důraz na jeden z nich. Na přelomu dvacátého století během velkého vylití Ducha v Topece v Kansasu a v Los Angeles v Kalifornii na Azusa Street, byl do těla Kristova mocně obnoven dar mluvení v jazycích. Stále se ještě vyhříváme v odlesku této vlny slávy, když současní letničně-charismatičtí křesťané zahrnují více než 600 milionů členů v těle Kristově po celém světě.

 

Během Hnutí znamení a zázraků ve dvacátých letech 20. století bylo obnoveno dílo zázraků. V letech probuzení 1948-1952 Duch svatý uvolňoval službu osvobození od zlých duchů a byl obnovován dar rozeznání duchů. Moc a evangelizační dary byly zdůrazněny v tomto čase ve službě T. L. Osborna, Billy Grahama, a znamení dalších darů se společně objevila na scéně. Dar proroctví začal znovu vzkvétat během vylití Hnutí pozdního deště.

 

V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století byl nesmírný dar vyučování a začal důraz na globální modlitbu. V těchto charismatických dnech byl nakažlivým dar modlitby a zpěvu v duchu. V osmdesátých letech začalo být ve větší míře uvolňováno do těla Kristova uzdravování a církevní růst. V devadesátých letech začali být vyléváni na nevěstu Kristovu proroci s dary zjevení, snů a vizí a celosvětové prorocké hnutí ve svých mnoha formách.

 

Poté na přelomu 21. století se s širší a větší jasností než kdy předtím objevil úřad apoštola, který spolu přinesl misijní strategie, hnutí zakládání sborů a vystrojení svatých mocnějším způsobem.

 

Jak jsem však vypozoroval, přenos (impartace) daru v těchto dnech zrychlování (akcelerace) má svůj příliv a odliv. Zjišťuji, že je nezbytné, abychom zachovali to, čeho jsme již dosáhli, jinak jsme odsouzeni opakovat staré cykly, nebo dokonce stavět na chybných základech.

 

Co tím říkám? Někdy s důrazem na jednu věc může dojít ke snížení důrazu na věc jinou. Jinými slovy – se všemi důrazy posledních let na dar proroctví a úřad proroka se zdá, že došlo k snížení důrazu na dar mluvení v jazycích. Shledávám dnes tisíce lidí, kteří nebyli nikdy vyučování biblickému porozumění, proč se modlit v duchu.

 

Takže – cítím, že mne Duch svatý vede, abych byl jedním z těch, kteří pomohou druhým znovuobjevit dar jazyků.

 

Definice daru jazyků:

 

Definice daru jazyků od různých autorů

 

Kenneth Hagin – zesnulý otec Hnutí slova a víry

Rozmanité druhy jazyků je nadpřirozená schopnost mluvit od Ducha svatého v jazycích, které se řečník nikdy neučil, ani jim řečník nerozumí ve své mysli, ani jim nezbytně nutně nerozumí posluchač. Mluvení v jazycích nemá vůbec co dočinění s jazykovými schopnostmi; nemá co dočinění s myslí nebo intelektem člověka. Je to hlasový zázrak.

 

Dick Iverson – apoštolský vedoucí Ministers Fellowship

Dar jazyků je Bohem dané uschopnění hovořit jazykem, který dotyčný člověk nezná. Jde o „projev Ducha“ a ne o lidskou schopnost. Nemá to vůbec co dočinění s přirozenou schopností, výmluvností řeči nebo novým posvěceným způsobem mluvení. Dar jazyků je nadpřirozený projev či vyjádření Ducha svatého skrze hlasové orgány určité osoby. Je to přímý projev nadpřirozena.

 

Derek Prince – zesnulý obdarovaný učitel a autor knih

„Dar jazyků“ je nadpřirozená schopnost daná věřícímu Duchem svatým hovořit jazykem, kterému řečník sám nerozumí. Každý věřící má potenciál hovořit jazykem, který je mu neznámý, který je pro něj nový – jiný než jazyk, který běžně používá a kterému rozumí. Když věřící hovoří neznámým jazykem, mluví k Bohu věci, kterým nerozumí a buduje tak sám sebe.

 

David Pytches – anglikánský kněz v Anglii ve výslužbě

Jde o spontánní schopnost mluvit, inspirovanou Duchem svatým, kdy jsou používány běžné hlasové orgány, ale vědomá mysl nehraje žádnou roli. Jazyky, kterými mluví, jsou hovořící osobě naprosto neznámé.

 

John Wimber – zesnulý vedoucí Hnutí znamení a Vinice

Druhy jazyků jsou Duchem inspirované, spontánní schopnosti mluvit řečí, ve které vědomá mysl nehraje žádnou roli. Jde o mluvení jazykem (ať již pozemským nebo andělským), kterému se hovořící člověk nikdy neučil ani mu nerozumí. Je to používáno osobně věřícím v souladu s jeho vůlí pro jeho vlastní budování. Jazyky jsou také často používány veřejně jako nadšená schopnost hovořit, která doprovází Boží pomazání.

 

HLAVNÍ PŘÍKLADY Z PÍSMA

 

Juda 20-21

Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém, zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k životu věčnému.

 

Římanům 8,26-27

A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení Ducha, totiž že se podle Boha přimlouvá za svaté.

 

Izajáš 28,11-13

Ano, žvatlavou řečí a cizím jazykem bude mluvit k tomuto lidu. Ten, který jim řekl: Toto je místo odpočinku, dejte odpočinek vyčerpanému, toto je místo odpočinutí; ale nechtěli poslechnout. I bude pro ně Hospodinovo slovo pokyn na pokyn, pokyn na pokyn, míru k míře, míru k míře, trochu sem, trochu tam, a tak půjdou, upadnou dozadu, polámou se, budou chyceni a zajati.

(1K 14,21-22 V Zákoně je napsáno: ‚Jinými jazyky a rty cizinců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat,’ praví Pán. Jazyky nejsou tedy znamením pro věřící.)

 

Dar jazyků měl přinést unaveným odpočinek, pokoj a občerstvení a měl být znamením pro nevěřící, jak čteme v 1K 14,21-22. Povzbuzuji vás dát si „jazykovou přestávku“ namísto přestávky na kávu. Přinese to nesmírné občerstvení vaší duši a natankujete Boží energii pro zbytek dne!

 

Některá další použití v Písmu:

 

Použití pro osobní společenství

 

 1. Izajáš 28,11-13 – Odpočinek a občerstvení.

 

 1. Juda 20 – Budování v lásce a víře.

 

 1. 1. Korintským 14,1-4 – Mluvíte tajemství Bohu, k osobnímu budování.

 

 1. 1. Korintským 14,14.15 – Když se modlíte v jazycích, modlí se váš duch.

 

 1. Modlitba v jazycích je klíčem k přijetí zjevení od Otce.

 

Různé druhy jazyků

 

 1. Jazyky chvály a uctívání – romantické obecenství a důvěrný vztah s Bohem.

 

 1. Válečné jazyky – K osvobozování, bojové strategii a lámání okovů, zaměření na mocnosti temnoty nad jednotlivci, rodinami a městy atd.

 

 1. Dar jazyků a výklad – 1K 14,5.12-13. Jdou-li společně, tyto dary poskytují posluchači zjevení.

 

Osobní zjevení pro můj vlastní život

 

 1. Duch svatý ke mně mluvil ve snu a řekl mi: „Pokud se budeš pravidelně modlit delší čas v Duchu, dám ti Ducha zjevení!“

 

 1. Mějme cíl jako apoštol Pavel mluvit a modlit se v jazycích ve všech situacích a obdobích.

Zareagujeme na tuto výzvu?

1K 14,18 Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni.

 

ZPŮSOBY JAKÝMI NÁM DUCH POMÁHÁ!

 

Pojďme prozkoumat množství způsobů, kterými nám Duch pomáhá, abychom v modlitbě vítězili.

 

 1. Duch vás naplní tak, že On se stane Pánem vašich modliteb.

 

 1. Duch vás učiní duchovně zdravými. Kristus se stane vaším skutečným životem (Ř 8,2; Ko 3,4). Andrew Murray napsal: „Spojení mezi modlitebním životem a duchovním životem je těsné a nerozlučitelné.“

 

 1. Duch vás táhne k modlitbě, vždy se uchází o vaši přízeň a přitahuje vás k sobě.

 

 1. Duch poskytuje zvláštní přístup k Pánu (Ef 2,18; 3,12). Duch svatý je ten, který nás uvádí do Otcovy přítomnosti.

 

 1. Duch svatý nás učí modlit se. Způsobuje, že vdechujeme atmosféru Ducha a vydechujeme ducha modlitby. Duch je paraklétos, rádce a učitel (J 14,26), který vám pomáhá ve vašich naléhavých prosbách. Jak řekl Charles Finney: „On vám dá takové množství ducha modlitby, jaké bude moci vaše tělo unést.”

 

 1. Duch vám dává břemena k modlitbám. Duch svatý s vámi touží sdílet jeho břemeno, slitování a agónii duše tak, abyste se s ním ztotožnili ve zlomenosti nad světem a nesli a promodlovali to, co je v Božím srdci.

 

 1. Duch vás zmocňuje k modlitbám (Ž 62,11-12).

 

 1. Duch násobí vaši víru. Duch svatý posiluje a násobí vaši víru v těch oblastech, kde se modlíte v souladu s Boží vůlí. Násobí vaší víru tím, že vám dává nové zjevení velikosti Boží moci. Dává vám vizi toho, jak Bůh touží jednat ve váš prospěch, zdůrazňuje vám zaslíbení z Božího slova.

 

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

 

Pane Ježíši, přicházím dnes k tobě a prosím, abys ve mně a skrze mne probudil dar jazyků. Ať z mého nitra vytrysknou řeky živé vody a vylévají se k tobě ve chvále a uctívání v novém jazyku. Zvu tě, Duchu svatý, abys mne čerstvě pokřtil, zaplavil, přemohl a prodchnul svojí láskou. Ať to, Pane, zaktivuje tvé dary v mém životě. Díky Pane. Amen.

 

 (VisionCast May 2007, www.encountersnetwork.com)