Vyjděte z vězení!

Mělník 3.5.2005

Toužím po tom, aby můj lid slyšel, viděl, svým srdcem chápal a byl uzdravován. U mne není nemožné žádné slovo. Hledám však ty, kteří mé slovo slyší, vidí a svým srdcem uchopí. Chápou mé slovo ti, kdo ho ve víře uchopí.

Jsem živý a mocný Bůh zázraků a jsem štědrý ke všem, kteří mne vzývají. Naleznu však víru na zemi při svém návratu? Ochladne i vaše láska? Stůjte tedy o lásku a horlivě si žádejte duchovní dary, aby byl můj lid budován, povzbuzován a potěšován a aby lidé, kteří přijdou mezi vás vyznali: „Skutečně mezi vámi je Bůh!“

Já jsem se nezměnil a má paže je stále plná divů, znamení a zázraků. Jsem připraven vyvádět z otroctví všechny, kteří ke mně volají. Místo otroctví zjevuji své otcovství.

Otevřel jsem dveře vězení a říkám: „Vyjděte!“ Odzbrojil jsem vašeho nepřítele a vám otevřel svoji zbrojnici a říkám: „Vezměte na sebe celou Boží zbroj!“ Porazil jsem vašeho nepřítele a říkám: „Bojujte dobrý boj víry!“

Uvedl jsem tě do svobody Božích synů a říkám: „Povstaň, setřes prach, rozraz pouta na své šíji!“ Jako jsem poslal svého Syna, tak posílám i tebe, abys ničil ďáblovy skutky.

Moje sláva skutečně naplní tuto zemi. Odstraňuji nevěru a strach. Můj lid má v sobě hojný život, neboť v něm žije Kristus. Moje láska vás vede k jednání, odvaze a důvěře.

Odkazy: Iz 6,9-10; L 1,37; Dt 4,34; 1Par 16,11-12; Sk 2,22; Sk 4,30; Ř 10,12; Lk 18,8; Mt 24,12; 1K 14,1.3.12.24.25; Mal 3,6; Ř 8,15; Iz 49,9; Ko 2,15; Jer 50,25; Ef 6,11.13; 1Tm 1,18; 6:12; Ř 8,21; Iz 52,1.2; J 20,21; 1J 3,8; Nu 14,21; Iz 6,3; Iz 44,22; Da 11,32