Moc modlitby v Duchu

Moc modlitby v Duchu

James W. Goll

 

Jestliže mám ve svém osobním životě zvláštní klíč, který vkládám do dveří a každý den používám, je to moc modlitby v daru jazyků. Před lety mi Duch svatý řekl: „Když se budeš modlit v daru jazyků dvě hodiny v jednom kuse, pak ti dám Ducha zjevení.“ On dobře věděl, ke komu hovoří a po jaké návnadě tato ryba půjde. A tak jsem si vyhradil čas dvě hodiny v jednom kuse pro modlitbu v daru jazyků.

 

Ze začátku jsem toho nebyl schopen. Bylo to jako kdybych měl v sobě stopky a vypnul se po 15 minutách. Potom jsem přidal dalších 15 minut, a když den končil, vydalo to celkem dvě hodiny. Problém byl v tom, že Duch mi řekl: „V jednom kuse.“ Věděl jsem tedy, že mne čeká práce rozšíření mých omezení. Vytrvale jsem to však dělal a v důsledku toho jsem trénoval svoje duchovní svaly.

 

Když jsem k „modlitbě v duchu“ přidal „zpěv v duchu“, můj trénink se proměnil v opravdové potěšení a již to pro mne nebyl úkol, ale skutečná radost. Učinil Pán to, co slíbil, že udělá? Nu, to posuďte sami. Ale pokud se týká mne, já pokračuji v radostném úkolu a často vkládám tento zvláštní klíč do dveří. Vydejte se se mnou na cestu objevovat moc modlení se v Duchu svatém!

 

Základní verš:

 

Ef 6,18 Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté.

 

Rozšířená Amplified Bible: Modlete se každý čas (při každé příležitosti, v každé době) v Duchu, všemi způsoby modlitby a naléhavé prosby. Až do konce buďte pohotoví se silným zacílením a vytrvalostí, přimlouvejte se za všechny svaté (Boží posvěcený lid).

 

Příklady takovýchto modliteb

 

Následuje pět příkladů různých forem modlitby v Duchu.

 

 1. Pánova ruka na mne přichází jako břímě. Hebrejský výraz je „massa“ – užívá se k popisu „Pánovy paže“, která uvolňuje „Pánovo břímě“. Když na nás přijde Pánova paže, něco do nás vkládá (impartuje). Když se jeho ruka zvedne, jeho břemeno na nás zůstává.
 2.  Modlitba zjevení (Bohem inspirovaná), také známá jako prorocká přímluva. Je to tehdy, když máme od Ducha svatého naléhavé puzení modlit se za situace či okolnosti, o kterých toho víme jen velice málo. Modlíte se za modlitební předměty, které jsou v Božím srdci. Duch vás pudí modlit se, aby se mohl přimlouvat. Bůh vás povede modlit se tak, aby se jeho vůle mohla projevit na zemi, jako je tomu v nebesích.
 3. Slitovná přímluva. Objevuje se tehdy, když je srdce přímluvce pohnuto v pláči, zlomenosti, sténání a slzách nad tím, co vidí, a volá k Bohu v přímluvách za danou situaci. Často zakoušíte, co je v Božím srdci ohledně dané situace.
 4.  Modlitba duchovního průlomu. Otevírá cestu pro uskutečnění Božích záměrů. Toto se může dít skrze agónii, sténání nebo ve spojení s darem víry.
 5.  Modlitba v Duchu je často skrze dar jazyků (viz 1K 14,18).

 

Modlitba v Duchu skrze dar jazyků

 

Zatímco může být mnoho vyjádření Duchem vedených modliteb, modlitba v daru jazyků je jedním z nejrozšířenějších způsobů. Následují některé klíčové příklady tohoto druhu prorocké přímluvy.

 

1. Modlitba v Duchu znamená, že váš duch komunikuje přímo s Bohem.

 

Její hlavní využití je pro osobní potřebu ve vašem osobním modlitebním životě pro přímluvu, chválu a uctívání.

 

1K 14,28b … ať mluví k sobě a k Bohu.

 

1K 14,2 Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství.

 

2. Modlitba v Duchu je dokonalou modlitbou.

 

Vzhledem k tomu, že vždycky nevíme, jak a za co se v dané situaci modlit, můžeme své potřeby přinést před Pána tím způsobem, že se modlíme v Duchu. Duch svatý, váš pomocník, vás uschopňuje modlit se tak, jak byste měli, protože se modlí podle Pánovy vůle.

 

Modlitba v Duchu je způsob, kterým se Duch svatý přimlouvá skrze vašeho ducha. Odtud jsme převzali výraz „modlitební jazyk“.

 

Ř 8,26-28 A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení Ducha, totiž že se podle Boha přimlouvá za svaté. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí.

 

1K 14,14 Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku.

 

3. Modlitba v Duchu má přesný význam.

 

Ačkoliv nerozumíte tomu, co se modlíte, Bůh tomu rozumí. On tuto modlitbu inspiroval, a proto ji také rozumí.

 

1K 14,10 Vždyť na světě je tolik druhů jazyků a žádný není bez významu.

 

4. Modlitba v Duchu buduje osobu, která se modlí.

 

Pokud tento modlitební jazyk důsledně používáte, budete zbudováni, posilněni a povzbuzeni. Potom máte čerstvou schopnost pokračovat ve svých přímluvných a válečných úkolech.

 

1K 14,4a Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe…

 

Ju 1,20 Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém.

 

5. Modlitba v Duchu má za sebou samotnou autoritu Nebes!

 

Neexistuje způsob, jak byste mohli vědět, kdy satan a jeho démonické mocnosti zahájí útok. Duch svatý vás však pobídne ve strategický, příhodný čas.

 

1K 14,15 Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí; budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí.

 

Podobně jako Pavel se můžete modlit v Duchu a chválit a uctívat Ježíše. Když toto budete dělat, získáte nazpět území, které v životech těch, za něž se přimlouváte, okupovalo démonické království. Tato dokonalá zbraň modlitby a uctívání je mocná a vždy zaměřená na cíl. Chvála a modlitba v jazycích je Boží tajná protibalistická střela!

 

Jaké jsou druhy jazyků?

 

1. Zvláštní dar služby!

 

Vzpomínám si na to, jak jsem byl během služby na Světovém kongresu o evangelizaci v Guatemala City uschopněn Duchem svatým mluvit v rodném jazyce indiánského kmenu Quiche! Nevěděl jsem, co jsem přirozeně říkal, ale hovořil jsem jejich známým dialektem! Desítky lidí z tohoto kmene přiběhly dopředu, když jsem v jejich řeči říkal: „Oznam mým lidem, že pro ně nastal čas, kdy mají vstoupit do mé přítomnosti.“ Když přišli dopředu, sestoupila na ně Boží moc a byli naprosto přemoženi velikostí jeho přítomnosti.

 

Nejde pouze o osobní užitek mluvení v jazycích, ale je tu také dar jazyků, který můžeme využít pro službu druhým jako například předchozí zkušenost.

 

1K 12,1; 4-7; 27-28 Co se týká duchovních projevů, bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti. … Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch; jsou rozdíly v službách, ale tentýž Pán; a jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu. … Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků.

 

2. Existují rozličné typy jazyků.

 

Je více než jeden druh jazyků. V 1K 12,28 (viz výše) slovo překládané „druhy“ je řecký výraz genos, což znamená „příbuzenstvo“ nebo „potomstvo“. Tento výraz je používán, pokud hovoříme o nějakém množství či sbírce různých věcí, které patří stejné skupině nebo rodině. Jinými slovy, druhy jazyků jsou nebeskou schopností mluvit, a i když jsou jeden od druhého odlišné, přesto jsou všechny příbuzné v jednom Duchu.

 

3. Příklady druhů jazyků

 

 • Jazyky při naplnění Duchem svatým (Sk 2,1-4; 10,44-46; Mk 16,17)

 

 • Jazyky pro výklad (1K 12,7-10; Iz 28,11)

 

 • Jazyky pro budování (Ju 20; 1K 14,4)

 

 • Jazyky jako znamení pro nevěřící (1K 14,22)

 

 • Jazyky pro přímluvu (Ř 8,26)

Výraz „sténání“ v tomto verši může být přeložen jako „neartikulovaná řeč“. To poukazuje na řeč, která nemá svůj původ v intelektu nebo porozumění. Je to řeč, která nemá vztah k žádné národnostní rase. Neartikulovaná řeč zahrnuje jiné jazyky, ale není jimi omezena.

 

 • Bojovné jazyky

Existuje místo, ve kterém Duch svatý přechází do ofenzívy. On bojuje skrze nás. Někdy nastane spojení daru víry a jazyku. V našem nitru se objeví tlak či naléhavost postavit se proti démonickým silám. Někdy je to jako svatba mezi darem rozeznání duchů a jazyky. Zápasíte nebo útočíte proti temné síle a přikazujete jí, aby odešla. V těchto situacích používáte takzvaný „válečný jazyk“ nebo „bojování darem jazyků“. Modlíte-li se tímto typem jazyka, útočíte proti mocnostem temnoty. Přebíráte autoritu nad mocí satana. Skrze moc Ducha svatého, který ve vás přebývá, káráte nepřítele a odmítáte jeho plány pro váš život. Je to jazyk přímluvy v kontextu války. Skrze moc bojovných jazyků může přijít osvobození, uzdravení a svoboda.

 

Přidejte se ke mně v uvolnění tajné zbraně modlitby v Duchu! Vaše modlitby získají nový rozměr a budete vyneseni na novou úroveň v Bohu! Buďte požehnáni!

 

(VisionCast May 2007, www.encountersnetwork.com)