Pýcha versus pokora

Pýcha versus pokora

Neil T. Anderson

 

Pýcha předchází pád, ale pokorným dává Bůh milost (viz Jk 4,6; 1Pt 5,1-10). Pokora znamená, že vložíme patřičnou důvěru v Boha. Bible nás učí, abychom „nevkládali důvěru v tělo“ (Fp 3,3). Máme „svou sílu hledat u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10). Přísloví 3,5-7 nás vybízí, abychom důvěřovali Hospodinu celým srdcem a na svoji rozumnost nespoléhali.

 

Projdi si s modlitbou následující seznam a pak v modlitbě vyznej všechny hříchy spojené s pýchou, které ti Pán přivede na mysl:

 

 • Víc toužím činit svoji vůli než Boží.
 • Víc se opírám o vlastní porozumění a zkušenosti, než abych skrze modlitbu a Boží slovo hledal Boží vedení.
 • Spoléhám na vlastní síly a prostředky, místo abych byl závislý na moci Ducha svatého.
 • Víc se starám o to, jak bych ovládal druhé, než abych rozvíjel sebeovládání.
 • Víc mě zaměstnává konání na pohled důležitých a sobeckých věcí než hledání a činění Boží vůle.
 • Mám sklon si myslet, že nic nepotřebuji.
 • Když udělám chybu, je mi zatěžko to přiznat.
 • Starám se víc o to, jak se líbit lidem, než jak se líbit Bohu.
 • Přespříliš mě zajímá, jak získat úctu, kterou si podle svého mínění zasloužím.
 • Myslím, že jsem pokornější, duchovnější, zbožnější nebo věrnější než druzí.
 • Cítím nutkání dosahovat uznání tím, že získávám hodnosti, tituly a postavení.
 • Často mám pocit, že moje potřeby jsou důležitější než potřeby jiného člověka.
 • Díky svým akademickým, uměleckým nebo sportovním schopnostem a úspěchům se pokládám za lepšího, než jsou druzí.
 • Trpím pocity méněcennosti, které budí dojem falešné skromnosti.
 • Nečekám na Boha.
 • Jiné situace, kdy jsem si o sobě myslel víc, než bych měl.

U každé oblasti, která o tvém životě platí, se nahlas modli: Pane Ježíši, souhlasím, že jsem byl pyšný, když jsem (jmenuj každou situaci, kterou sis předtím poznačil). Děkuji ti za tvoje odpuštění. Chci se před tebou i před druhými pokořit. Rozhodl jsem se vložit všechnu svoji důvěru v tebe, a nevkládat důvěru ve svoje tělo. Modlím se o to v Ježíšově jménu. Amen.

 

(Z knihy Neila T. Andersona: Kroky, které vedou ke svobodě v Kristu, Návrat domů, Praha 2006)