Poslouchání, bdění a střežení

Poslouchání, bdění a střežení

James W. Goll

 

I. POLOŽENÍ ZÁKLADU

 

A. Základní verše a důraz

 

Přísloví 8,32-36

Nyní tedy, synové, slyšte mě: Blaze těm, kdo dbají na mé cesty. Slyšte napomenutí a buďte moudří; nevyhýbejte se tomu! Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu. Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení. Kdo hřeší proti mně, činí násilí své duši; všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt.

 

Tři klíčová slova jsou v průběhovém čase

  • poslouchá
  • bdí
  • střeží

Zaslíbení je ve verši 35

  • Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život…
  • …a došel u Hospodina zalíbení.
  • Ale jak ho nalezneme?

B. Z Jozuova života

 

Exodus 17,8-13

Áron a Chúr podpírali Mojžíšovy ruce, a když to činili, Jozue v bitvě vítězil. To nám ukazuje, jak je život válečníka provázán s mocí přímluvy a chvály, což znamenají pozvednuté ruce a paže.

 

Exodus 33,11

Zatímco se všichni ostatní vraceli zpátky do svých stanů a pokračovali s normálním každodenním životem, mladý Jozue zůstával bdít u vchodu stanu setkávání. Byl první, kdo viděl odlesk Boží slávy a Mojžíšův obličej. Naše pozice, kdy sedíme u Ježíšových nohou – toto poslouchání, bdění a střežení – pro nás vypůsobí to samé. Uvidíme Ježíšovu tvář a bude z nás vyzařovat Boží světlo.

 

C. Z Davidova života

 

Žalm 84,1-12

 

Především Žalm 84,11

Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti.

 

David znal umění bdění na prahu Božího domu. Je to umění poslouchání, bdění a střežení.

 

II. POSLOUCHÁNÍ

 

A. Hlavní verše

 

Izajáš 50,4-5

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět.

 

Modli se tyto verše nad svým vlastním životem. Požádej, aby ti bylo dáno „ucho, které slyší“.

 

Ne všichni „slyšíme” stejným způsobem.

 

B. Proměnění na hoře – Marek 9,1-8

 

Marek 9,7-8

Tu přišel oblak a zastínil je a z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného, než Ježíše samotného.

 

Tyto verše popisují žárlivou lásku Otce vůči jeho Synu. Ukazují jeho obrovskou touhu k nám promlouvat.

 

Neviděli již nikoho jiného než Ježíše. Abychom mohli slyšet Boha, musíme se naučit, jak jednat s rozptýlením. Klíč je v tom, že se tak soustředíme na něho, že všechno ostatní se ztrácí v pozadí.

 

Učedníci by se mohli zaplést do dlouhých diskuzí o Božím jednání v minulosti či současnosti (Mojžíš – zákon a Elijáš – proroci). Avšak Otec směroval jejich zrak tak, aby viděli jenom Ježíše.

 

Potřebujeme prožít zjevení jeho úžasné lásky. Toto je lepší cesta, než pouze odporovat zlu. Pokud vidíme a známe jeho lásku, pak se zastavíme a nasloucháme.

 

C. Poslouchání v chrámu – Lukáš 19,45-48

 

Lukáš 19,48

Ale nenalézali, co by mohli udělat, neboť všechen lid na něm visel a naslouchal mu (ČEP: všechen lid mu visel na rtech).

 

Kéž by se v dnešní době objevili lidé, kteří se budou každý den tlačit do jeho přítomnosti a naslouchat každému jeho slovu. Na takové lidi čeká zaslíbení jeho ochrany.

 

III. BDĚNÍ

 

A. Základní verše

 

Izajáš 30,18-21

Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají. Neboť lid bude sídlit na Sijónu, v Jeruzalémě. Nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti. Ač vám dával Panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: „To je ta cesta, jděte po ní“, ať budete chtít doprava nebo doleva.

 

On na nás čeká. Touží po nás. Má s námi slitování. Když slyší náš hlas, běží nám vstříc!

 

B. Další verše z Izajáše

 

Izajáš 64,1-4 (Kral.)

Čehož se od věků neslýchalo, a ušima nepochopilo, oko nevídalo Boha kromě tebe, aby [tak] činil tomu, kterýž naň očekává.

 

Izajáš 40,31 (Kral.)

Ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice; běží, a však neumdlévají, chodí, a neustávají.

 

Iniciativa je otázkou

V knize Skutků se nepíše o tom, že Bůh následuje člověka, ale že člověk očekává na Boha a pak usiluje držet krok s tím, co Bůh dělá.

 

C. Ze spisu Andrewa Murraye – Očekávání na Boha
Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají. (Iz 30,18)
Nesmíme přemýšlet pouze nad naším očekáváním na Boha, ale také o tom, co je mnohem úžasnější, o Bohu, který stále čeká na nás. Obraz Boha, který očekává na nás, nám dá nový podnět a inspiraci pro naše očekávání na něj. To nám dá nevyjádřitelnou jistotu, že naše očekávání na něho nebude nadarmo. Jestliže na nás očekává, pak si můžeme být jisti, že jsme vřele vítáni – že se raduje, když nalézá ty, které hledal. Pojďme ho hledat dokonce hned v této chvíli v duchu pokorného očekávání na něj, abychom pochopili, co to vlastně znamená: „Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat.” Obdržíme pak jako odezvu toto zaslíbení: „Blaze těm, kdo ho očekávají.“

 

IV. STŘEŽENÍ

 

A. Základní verše

 

Abakuk 2,1-3

Postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost. Hospodin mi odpověděl, řekl: „Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá.“

 

Správný vnitřní postoj je klíč, který odemkne naši schopnost slyšet a vidět v Duchu.

 

„Střežení” je jak dar, tak i schopnost, která se dá osvojit. Je to tedy kombinace obdarovaní a rozvoje charakteru.

 

B. Matouš 26,40-41

 

To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?

 

Ježíš zde neříká pouze „Modlete se!“ Vedle toho je řečeno „Bděte!“ Toto je velice důležitý postoj, který je třeba se naučit v našem modlitebním životě!

 

C. Ezechiel 33,6

 

Jestliže však strážce uvidí meč přicházet, ale nezaduje na polnici a lid nebude varován a meč přijde a zachvátí někoho z nich, ten bude pro svou nepravost zachvácen, ale strážného budu volat za jeho krev k odpovědnosti.

 

Jedno z největších proroctví, které mi kdy bylo dáno, je obraz, který mi poslal Paul Cain a Reed Graftke Je to obrázek člověka, který usnul v době, kdy měl držet stráž na hradbách. Nepřátelská vojska se přibližovala s úmyslem obsadit „město“, zatímco strážce spal. Tento verš z Ezechiele je vepsán do tohoto obrazu. Pro mě je stálou připomínkou, že musím být ostražitý, když jsem na stráži pro něho a s ním.

 

V. BUĎME VE STŘEHU!

 

Pojďme se učit tyto lekce nepřetržitého poslouchání, bdění a střežení. Když se plně vydáme tomuto umění, skutečně nalezneme Boha a obdržíme jeho přízeň. Buďme ve střehu a naučme se umění společenství s naším Mistrem.

 

https://www.godencounters.com/