Posun v roce 2006

– služebnosti budou přeuspořádány, stejně tak i církve, obchod, jednotlivci i rodiny

Služebnosti budou přeuspořádány, církve budou přeuspořádány, obchod bude přeuspořádán, jednotlivci budou přeuspořádáni, a rodiny budou přeuspořádány.

Bude to rok největších změn, jaké církev v naší generaci kdy zakusila. Když jsem se připravoval pátého ledna na službu v Dallasu, slyšel jsem, jak Duch svatý velmi jasně říká: „Řekni jim …“ Rychle jsem popadl tužku a napsal jsem to, co mi bylo dáno.
1. „Tento rok přichází největší posun do apoštolského období. Tento rok bude vidět hojné ovoce, které vystupuje do popředí.“

Všechno, až do této doby, bylo v první řadě obnovou apoštolského a prorockého – přípravou na to, co budu činit. Ovoce toho, že Bůh ustanoví plnost svých služebných darů a své vlády na zemi, mu umožní uvolnit nebývalou moc, autoritu, přízeň, zjevení, soudy a spravedlnost.
2. „Tento rok také vzroste opozice proti apoštolské a prorocké službě.“

Pán přichází obnažit vinné měchy (nové i staré) a odhalit náboženské duchy, aby odstranil masky těch, kdo brání Jeho pohybu. Ti, kdo se odmítají pohybovat v současné pravdě, začnou otevřeně kritizovat vedoucí Těla Kristova, kteří se pohybují v apoštolském a prorockém proudu. Někteří to už dělali velice jemným a nenápadným způsobem, ale tento rok se to stane zjevným. Když to budou dělat, Bůh je bude soudit.
3. „Musím přinést další změny vzorů (paradigmatů), nejenom u těch, kdo se nepohybují v proudu mého Ducha, ale i u těch, kdo se v tomto proudu pohybují“. Slyšel jsem Ho říkat: „Přeuspořádat, přeuspořádat, přeuspořádat.“

Služebnosti budou přeuspořádány, církve budou přeuspořádány, obchod bude přeuspořádán, jednotlivci budou přeuspořádáni (způsob, kterým věci dělají – jejich čas – způsob, jakým přemýšlejí – způsob, jakým jednají), také rodiny budou přeuspořádány.

Učení o Božím Království přinese velké změny vzorů (paradigmatů) a povede nás zpátky k původnímu mandátu na počátku z knihy Genesis. Toto učení uslyšíte znovu a znovu po celý tento rok. Teologie Království zaujme opět přední místo.
4. „Očekávám na ty, kdo vyplní Moje misijní poslání.“ (Lk 4,18-19; Iz 61)

Kažte evangelium chudým
Hlásejte osvobození zajatcům
Uzdravení zraku slepých
Propuštění utiskovaných na svobodu
Vyhlašujte příznivý rok Pána.

Slyšel jsem Ho, jak řekl: „Jestliže v mé církvi začnete dělat toto misijní poslání, dám vám naplnění každého z nich“. Pak pokračoval: „V tom je radikální pomazání pro osvobozování, které právě přichází do církve. Někdy bude až násilné a lidé budou v okamžiku radikálně osvobozeni.

Příznivý rok Pána ukazuje na milostivé léto. Zajatci budou osvobozeni a dědictví bude obnovováno.
5. „Je to rok přízně – a nepřízně.“

O co ses modlil, na čem jsi namáhavě pracoval, co jsi zasíval, po čem jsi toužil, o co jsi křičel, co jsi viděl, ale nebyl jsi schopen to vzít, za co ses postil a plakal – tento rok je rokem přízně. Jeho přízeň bude vidět na tvé rodině, obchodu, financích a těle.

Je to rok, ve kterém Bůh už nedovolí lidem sedět na plotě. Nakreslí v písku čáru a přinutí je rozhodnout se – kdo jsou, a za co se stavějí. Politické hry v církvi budou souzeny. Ty, kdo se odmítnou pohybovat v současném zjevení a budou mu klást odpor – uvidíš, jak se dostanou do nepřízně. Tento rok ztratí některé služebnosti a církve přízeň, kterou měly. Vyrostou jiné a bude jim dán větší vliv. Je to rok demontáže toho, co bylo postaveno, ale nepřineslo Mu slávu, a rok velkého budování pro jiné.

Tento rok bude změněn terén církve.
6. „Tento rok hledám ty, kteří budou více zaměřeni svou myslí na věci nebeské, než na věci pozemské.“

Pán hledá ty, kdo si oblíbí to, co je nahoře, Jeho Království a to, co On chce. Těm, kteří to učiní, Pán dá vhled z nebe. To jim umožní přinést nebe na zemi, místo toho, aby se pouze modlili „Přijď tvé království, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“. Pán jim dá autoritu a porozumění toho, jak přinést nebe na zemi.

Těm, kdo to učiní, Pán umožní vidět věci z nebeské perspektivy. Problémy, výzvy, vize, těžkosti v jejich rodinách, finanční potřeby, všechno to uvidí z Jeho pohledu.
7. „Hledám ty, kdo věří v Moji moc. Zázraky jsou připraveny, jen je vzít.“

Chuck Pierce prorokoval, že tohoto roku uvidíme Boží pohyb, ve kterém se prolomí znamení a zázraky na universitách. Byly zvlášť zmíněny university v Texasu a v Yale, ale slovo nebylo omezeno jenom na ně. Boží moc přichází, aby zasáhla university v Americe.

8. „Řekni mým vůdcům, aby se víc modlili a méně pracovali.“

Z toho jsem pochopil, že pokud se budou více modlit, budou moci méně pracovat.
9. „Toto je také nejdůležitější rok pro správné uspořádání.“

Pokud tento rok nebudeme ve správném uspořádání s vedoucími, správným způsobem spojeni s těmi, se kterými potřebujeme jít, a nebudeme mít správné přikrytí těmi, kdo jsou v pozicích autority, bude nás to stát plodnost a zdraví. Způsobí to zkázu i v jiných oblastech, ztrátu zjevení a našeho určení. Lidé, kteří nejsou ve správném uspořádání, nebudou mít zdar.
10. „Tento rok je nejdůležitější pro správné načasování.“

Příležitosti rychle přijdou a odejdou.
Rozhodující bude načasování našeho úsilí.
Být ve správný čas na správném místě bude zásadní.

11. „Tento rok začne velký přesun bohatství.“

12. „Přichází Boží řeka, ale ne tak, jak byla známa dříve.“

Nebude to pouze občerstvení a obnovení.
Bude hlubší a přinese velkou moc a velkou sklizeň.

13. „Toto je rok jedinečných úkolů.“

14. „Toto je rok, ve kterém uvolním hojnost tvořivosti.“

Obchod
Technologie
Vynálezy
Písně, nápady a strategie.

Slyšel jsem, jak říká: „Tajemství Nebes přicházejí na zem.“ Část z toho budou zjevené tvořivé nápady, jak přetvořit celé regiony světa.
15. „Přicházím, abych vylil pohromu na některé vládní úseky U.S.A.“

Bude odkryta korupce.
Budou odkryty špatné motivy.
Na tento národ přichází soud s velkou intensitou a Bůh ukáže, kdo je na Jeho straně.

16. „Je to rok, ve kterém bude odstraněna poklice z hnutí mládeže.“

Když mi to Pán říkal, viděl jsem obraz obrovského tlakového hrnce, který se otřásal a byl připraven k explozi. Víko bylo najednou odhozeno a všude létal obsah.

Posun tohoto roku bude obrovský. Posuň se s Ním a uvidíš svůj nejvýznamnější rok.

„Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemýšlejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.“ (Izajáš 43,18-19)
Pojďme se posunout s Ním!

Dutch Sheets je hlavní pastor církve Springs Harvest Fellowship v Colorado Springs, Colorado, zdroj: http://www.dutchsheets.org