Prorocké slovo pro rok 2007

Přijato na Apoštolsko – prorocké radě starších, září 2006 (Židovský nový rok 5767)

Toto slovo vzniklo skrze zpracování prorockých slov a bylo rozsouzené ve shodě Apoštolsko – prorocké rady  starších (ACPE). Tento rok se tato Rada sešla raději na počátku židovského kalendáře, než v lednovém období Nového roku, proto, aby poskytla určitý čas k rozlišení a slyšení Slova od Pána dříve, než začne Nový rok podle gregoriánského kalendáře. Existují různé proměnné okolnosti, které mohou ovlivnit načasování, anebo naplnění těchto prorockých slov:
Každé proroctví, které není obsaženo v Písmu, je podmíněno.
Čas, kdy se proroctví uskuteční, se nemusí naplnit v průběhu jednoho roku.
Je možné, že pokud je dáno prorocké varování, může to způsobit, že jednotlivec, nebo celý národ učiní pokání a odvrátí tím soud, který byl prorokován. V Bibli je popsáno, že když Jonáš prorokoval k městu Ninive, obyvatelé města činili pokání, a to způsobilo, že Bůh od soudu odstoupil.
Rok 2007 je rokem posunu od nemožného poslání k dosaženému poslání. Je to rok zkvalitňování, zkompletování a dokončování.

Zde jsou některá „završení“, která se uskuteční:
Završení cyklu budování. Je tu čas, kdy budou uvolněny nové strategie pro budování. Završení období reformy pětinásobné služby v církvi. Apoštolská a prorocká služba se budou pohybovat společně.
Završení pomazání pro odvrácení Božích soudů v Americe. Tento národ se pohybuje na hraně. Nesmíme propást tuto vhodnou příležitost ke změně.

Čas politického přeskupování. Válka proti vlivu démona Jezábel.
Dosažení pomazání pro uvolnění zázraků.
Dosažení pomazání pro přesun bohatství. Mnoho transakcí, které nyní probíhají, bude dokončeno. Satan vybudoval pevnosti, které jsou velice staré a nyní musí být strženy, aby se bohatství přesunulo do Těla Kristova.
Nastává období sklizně. Probuzení, probuzení. Dojde k probuzení mezi mládeží na vysokých školách.
Bude završena jedna kapitola našich životů a začne nové období. Nedržte se starých věcí, když Bůh chce, abyste se natlačili do nových. Dokončete věci v roce 2007, abyste se mohli dostat do nových věcí v roce 2008.
Ukončení období různých spoutaností. Období otroctví bude zlomeno v životech jednotlivců, celospolečenských vizích a základech národů. Ve Spojených státech amerických byl vydán v roce 1967 zákaz čtení Bible ve veřejných školách a je čas ukončit toto čtyřicetileté období „bloudění po poušti“. Toto je rok čtení Bible ve školách!

V židovském kalendáři se píše rok 5767. Je to rok „srážky mečů“. Duchovní boj na osobní rovině bude v tomto roce veden snahou pokusit se vás zastavit v dokončování věcí ve vašem životě. Číslo 7 znamená plnost. Toto je rok zbraní a vyzbrojení. Je to rok, kdy se musíme tlačit do toho, abychom vytlačili nepřítele ven z bran našich životů a dokončili bitvu, která zuří všude kolem nás. Nebuďte zastrašeni tou bitvou, protože Bůh vám dává dvojsečný meč, abyste bitvu vyhráli!!! Nepřítel povstane, aby se pomstil, ale nám bude dáno rozeznání, abychom se s ním mohli vypořádat.

V tomto období není místo pro pasivitu! Satan uvolnil do duchovního světa své „vřeštění“, aby se nás pokusil zastrašit v úsilí o věci Božího království. Toto vřeštění způsobí rozptýlení jako například problémy v rodině, nedostatek ve financích a dokonce obecný postoj sebeuspokojení. Pokud budete v tomto období pasivní a nenatlačíte se do záměru, který má s vaším životem Bůh, nezískáte jeho zaslíbení.

Jazyk je přirovnáván k meči a tento rok je rokem, kdy je třeba dostat svůj jazyk do souladu s tím, co o vašem životě říká Bůh. Uvolněte svoji víru, protože se naplní prorocká zaslíbení, která vám Pán dal. Ať jsou ve vašem srdci jakékoliv sny, nenechte se zastrašit velkým duchovním zápasem. Bůh je věrný a bitvu můžete prohrát jedině, když se vzdáte!!! Začněte říkat to, co Bůh říká, a on vám dá Ducha moudrosti a zjevení, kterého potřebujete. Prohlášení, která jsme učinili v minulosti, dostanou mocný vykřičník! Rok 2007 je rokem přivlastnění si zaslíbení.

Buďte na pozoru, protože satan se bude snažit tento rok rozdmýchávat problémy mezi blízkými přáteli, v rodině a mezi spolupracovníky, protože jde o rok „srážky mečů“. Svažte moc satana, aby nemohl ovlivňovat vás, ani ty, kteří jsou kolem vás. Jákob a Ezau se budou snažit střetnout, ale vy se toho odmítněte účastnit. Tak jako Jákob poslal před sebou dary (Gn 32:18), tak i vy máte před sebou posílat požehnání. Požádejte Boha o strategii, jak otevřít srdce těch, kteří se obracejí proti vám.

Dejte si pozor na past smilstva a cizoložství a buďte opatrní před duchy svůdnosti. Tento rok je rokem pročišťování motivů a posvěcování v myšlení i jednání.

Rok 2007 je rokem, kdy se Duch svatý bude mocně pohybovat napříč celou zemí. Budou porozena nová hnutí Ducha svatého a bude uvolněno nové víno. Pamatujte na to, že toto je také rok konfrontace, a proto zůstaňte v Boží vůli a pokračujte v pohybu navzdory překážkám. Toto je rok, kdy se staré vinné měchy střetnou s novými. Pán nám také řekl, že v tomto čase zrychlování potřebujeme nové vinné měchy dokonce každý rok, abychom byli schopni udržet krok s Božím pohybem na zemi. Pravda a porozumění budou nástroji rozdělení. Bude téměř nemožné sedět na dvou židlích.

Meč představuje také nástroj soudu. Bůh bude soudit ty věci, které nám brání pohnout se dopředu. Pánův meč vládne a na Boží lid přichází pomazání k vládnutí. Je to rok, kdy mají být zbaveni vlády terorističtí duchové, kteří se snaží zastrašit národy skrze duchovní válku.

Ve větší míře budou uvolněny finanční prostředky, což umožní Tělu Kristovu vyučovat národy. Klíčovým slovem pro církev bude vliv.

Vzniknou nové odolné kmeny bakterií pohlavních a jiných nemocí.

Bůh se chystá jednat se světskými sdělovacími prostředky. Je zde určitý duch odporu proti taktikám sdělovacích prostředků, které se obrací proti křesťanům a Božským principům. Ti, kteří se tímto živí a tvrdí o sobě, že jsou křesťané, při tom se schovávají pod roušku „náboženství“ a „politické korektnosti“, budou odhaleni a již nebudou v oblibě. Politikaření v církvi se stane nepopulární, když křesťané budou stát za tím, co je správné, zvolí si poslušnost Bohu a ne člověku, a vystoupí ve sdělovacích prostředcích.

Tělo Kristovo vejde do hlubšího porozumění „Janova“ Ducha lásky. Jan – Miláček Páně – lehával Ježíšovi na prsou. Hříšníci díky církvi porozumějí Ježíšově lásce. Hollywood toto pocítí a probudí se pro Krista! Budeme se učit milovat ztracené bez odsouzení a současně neustále udržovat normu spravedlnosti Božího slova. Díky této lásce se budou obracet ke Kristu homosexuálové. V tomto roce čtyřicátého výročí Haight Ashbury a Hnutí volné lásky nastane obrovské hnutí lásky ke Kristu. Toto ovlivní hlavě San Francisco, kde se mnoho homosexuálů obrátí k Ježíši.

Vyraší nové hnutí svatosti. Učitelé budou vyučovat o svatosti a kázat proti hříchu. To zapálí mnohá hnutí probuzení a na mnohé padne Boží bázeň. Nové zapálené skupiny mladých lidí budou kázat svatost svým vrstevníkům a tato „reality“ generace uvidí, kým Ježíš opravdu je.

Jsme na počátku dalšího hnutí Ježíšových lidí (Jesus people). Společenské skupiny založené na Bohu vyzdvihnou teistické myšlení. Sekularismus začne ochabovat a radikálně levicově orientovaní profesoři budou z vysokých škol v Americe podivuhodnými způsoby odstraněni. V našem výchovně vzdělávacím systému se otevírají dveře spravedlnosti. Školy budou v následujících letech zasaženy a země se již teď začíná nadzdvihávat.

Prorocká slova mezinárodního významu

Irán a Střední Východ

Proroci dospěli k závěru, že se satan pokouší podnítit Třetí světovou válku, ale ještě pro to není Boží čas. To by se mohlo stát, pokud bychom se nemodlili, avšak bylo by to předčasné. Musíme se modlit a postit proti duchu Džihádu a proti duchu Nébo (babylonský bůh moudrosti, literatury, vzdělání, umění a vědy – je to duch násilí a terorismu, který je v těchto dnech uvolňován na zemi). V každém případě se však Nébo musí podřídit Boží vůli (Iz 46:1-2). Musíme roztrhat okultní závoj, který chrání iránského prezidenta, a modlit se aby jej prodemokratické hnutí v této zemi svrhlo.

Komunismus a Latinská Amerika

Uvědomili jsme si, že se satan právě teď snaží „restrukturalizovat“ svět (Da 7:25) a že přesouvá své mocenské základny. Komunismus se zakořeňuje v Latinské Americe a „silný muž“ této ideologie se sem přesunul z Asie. Chce si vybudovat základnu zejména v Mexiku. Musíme se právě teď modlit za Mexiko. Komunismus je padělkem opravdového křesťanství.

Izrael

Bůh otřásá, otřásá a otřásá Izraelem. Toto je čas vykořeňování a odhalení korupce. Sýrie bude odhalena ve svém programu vůči Izraeli.

Centrální Asie

Rok 2007 bude pro centrální Asii významným obdobím, neboť semena, která jsme zasévali dokonce skrze krev mučedníků, vyraší. Je to čas pro církve, církve, církve a pro sklizeň. V následujících několika letech bude založeno více sborů, než v posledních sto letech dohromady.

Upozorňujeme, že toto proroctví je zvláště v některých specifikách určeno především pro Spojené státy americké. Věříme však též, že Bůh jedná i globálně s celým Tělem Kristovým, proto mnohé může být prorockým povzbuzením a napomenutím i pro nás zde v České republice. Modlete se a rozsuzujte, co vám Bůh chce říci skrze toto proroctví do vašeho osobního života.

Překlad: Renata Korčáková, Zdroj: http://www.ministrytothenations.org/