Biblická slova, která ti pomohou cvičit víru v uzdravení

BIBLICKÁ SLOVA, KTERÁ TI POMOHOU CVIČIT VÍRU V UZDRAVENÍ

 

[Tyto verše jsou upraveny podle různých překladů ke každodennímu rozjímání a vyznávání. Můžou být také vodítkem při čtyřicetidenním zápase za uzdravení, třeba i s postem.]

 

 1. Bojuji dobrý boj víry. Neochabuji a skrze vytrvalost, víru a vykonání Boží vůle obdržím zaslíbení. Moje smělá důvěra má velikou odplatu. Neochvějně držím své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. (1Tm 6,12; He 6,12; 10,23; 10,35-36)
 2. Ježíš na svém těle vzal moje hříchy na kříž, abych zemřel hříchům a byl živ spravedlnosti. Jeho rány mne uzdravily. Bloudil jsem jako ovce, ale nyní jsem se obrátil k pastýři a strážci své duše. (1Pt 2,24-25)
 3. Ježíš sám moje slabosti vzal a nemoci nesl. (Mt 8,17)
 4. Byly to však moje nemoci, jež nesl, moje bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. On však byl proboden od mé nevěrnosti, rozdrcen od mých nepravostí. Trestání mého pokoje na něm se událo, a v jeho jizvách mi bylo dáno uzdravení. (Iz 53,4-5)
 5. Dostal jsem od svého Pána Ježíše Krista moc a autoritu nad všemi démony, abych je vyháněl a uzdravoval každou nemoc i každou slabost. (L 9,1; Mt 10,1)
 6. Hle, dostal jsem autoritu šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou nepřítele, a naprosto nic mi neublíží. (L 10,19)
 7. Ježíš přišel, abych měl život a měl ho v hojnosti. (J 10,10)
 8. Bůh pomazal Ježíše, toho z Nazareta, Duchem Svatým a mocí, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla, protože Bůh byl s ním. (Sk 10,38)
 9. Jestliže ve mně přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i moje smrtelné tělo skrze svého Ducha, který ve mně přebývá. (Ř 8,11)
 10. Kristus mne vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za mne prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě.’ To proto, aby ke mně přišlo to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši a abych skrze víru přijal zaslíbení Ducha. (Ga 3,13-14)
 11. Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (He 13,8)
 12. Poddávám se Bohu. Vzpírám se ďáblu a uteče ode mne. (Jk 4,7)
 13. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky ďáblovy. (1J 3,8)
 14. Vím, že jsem přešel ze smrti do života, neboť miluji bratry; kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. (1J 3,14)
 15. Bůh touží, abych jako jeho milovaný ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá moje duše. (3J 2)
 16. Jestliže opravdu budu poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nedopustí na mne žádnou nemoc, kterou dopustil na Egypt. Neboť on je Hospodin, který mne uzdravuje. (Ex 15,26)
 17. Nebudu se klanět cizím bohům a nebudu jim sloužit. Nebudu se dopouštět toho, co páchají svévolníci. Úplně rozmetám a na kusy roztříštím modly ve svém životě. Budu sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná mému chlebu a mé vodě. Vzdálí ode mne nemoc. (Ex 23,24-25)
 18. Hospodin ode mne odvrátí každou nemoc, nevloží na mne žádnou ze zhoubných chorob egyptských, které jsem poznal. (Dt 7,15)
 19. Hospodin dá, že moji nepřátelé, kteří proti mně povstanou, budou přede mnou poraženi. Jednou cestou proti mně vytáhnou a sedmi cestami budou přede mnou utíkat. (Dt 28,7)
 20. Oči Hospodinovy obhlížejí celou zemi, takže se mohu vzchopit, protože moje srdce je cele při něm. (2Pa 16,9)
 21. Hospodine, můj Bože, křičel jsem k tobě a tys mě uzdravil. (Ž 30,3)
 22. Mám porozumění pro slabého, ve zlý den mne Hospodin zachrání. Hospodin mne bude chránit, zachová mne naživu a učiní mne na zemi šťastným, nevydá mne choutkám mých nepřátel. Na posteli nemocných mne Hospodin posilní. V nemoci mi změníš celé lože [zcela mne uzdravíš]! (Ž 41,2-4)
 23. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: “Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.” Vysvobodí mne z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje mne svými perutěmi, pod jeho křídly mám útočiště; pavézou a krytem je mi jeho věrnost. Nelekám se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po mém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc mně po pravici, mne nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatřím, uzřím odplatu, jež stihne svévolníky. (Ž 91,1-8)
 24. Mám útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, proto se mi nestane nic zlého, pohroma se k mému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o mně příkaz, aby mne chránili na všech mých cestách. Na rukou mne budou nosit, abych si o kámen nohu neporanil; po lvu a po zmiji šlapat budu, pošlapu lvíče i draka. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu. (Ž 91,9-16)
 25. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. (Ž 103,2-3)
 26. Hospodin posílá své slovo a uzdravuje mne, a vysvobozuje mne z hrobu. (Ž 107,20)
 27. Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. (Ž 118,17)
 28. Hospodin uzdravuje ty, kdo mají zlomené srdce; obvazuje jejich rány. (Ž 147,3)
 29. Nejsem moudrý sám u sebe, bojím se Hospodina, od zlého se odvracím. To dá mému tělu zdraví a svěžest mým kostem. (Př 3,7-8)
 30. Věnuji pozornost slovům mého nebeského Otce, k jeho výrokům nakloňuji ucho. Nesejdou mi z očí, střežím je v hloubi srdce. Jsou mi životem a zdravím pro celé mé tělo. Především střežím a chráním své srdce, vždyť z něho vychází život. (Př 4,20-23)
 31. Jazyk moudrých je lékařství. (Př 12,18)
 32. Veselé srdce občerstvuje jako lékařství. (Př 17,22)
 33. Žádná zbraň vyrobená proti mně se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti mně povstane na soudu, usvědčím ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, moje spravedlnost je od Hospodina. (Iz 54,17)
 34. Rozevírám okovy svévole, rozvazuji jha, dávám ujařmeným volnost, každé jho rozbíjím. Budu lámat svůj chléb hladovému, budu přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší. Uvidím-li nahého, obléknu ho, nebudu netečný k vlastnímu tělu. Tehdy vyrazí jak jitřenka mé světlo a mé zdraví rychle zkvetne. Přede mnou půjde má [od Boha darovaná] spravedlnost, za mnou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavolám a Hospodin odpoví, vykřiknu o pomoc a on se ozve: »Tu jsem!« (Iz 58,6-9 – půst, který si přeje Hospodin)
 35. Uzdrav mě, Hospodine, a budu uzdraven, zachraň mě a budu zachráněn, protože ty jsi má chvála. (Jr 17,14)
 36. Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok Hospodinův. (Jr 30,17)
 37. Hospodin zahojí a vyléčí moji ránu, uzdraví mě a zjeví mi hojnost pokoje a pravdy. (Jr 33,6)
 38. [Toto praví Panovník Hospodin:] Řekl jsem ti, když jsi ležela ve vlastní krvi: Žij! Řekl jsem ti, když jsi ležela ve své krvi: Žij! (Ez 16,6)
 39. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit. (Ez 34,15-16)
 40. Bojím se Hospodinova jména, proto mi vzešlo slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnu se a budu poskakovat jako vykrmený býček, rozšlapu svévolníky, že budou jako popel pod chodidly mých nohou v ten den, který připravuje Hospodin zástupů. (Mal 3,20-21)