Izákovy studny

Mnozí křesťané vykopali u Boha své studny, ale někde se najednou duchovně zastavili.

Kdosi jednou řekl: „Od toho dne, kdy jsi přestal růst, odpadáš od Boha.“ Boží slovo přirovnává náš duchovní život k setkávání se s Ježíšem jako pramenem živé vody. Je to jako kopání studní u živého Boha. Když je ve Staré smlouvě řeč o kopání studní, můžeme to obrazně přirovnat k setkávání se s Bohem. Izák neměl bezstarostný život – v podstatě procházel poušt_d. Jeho snachy, Ezauovy manželky, působily jemu a jeho ženě Rebece „hořké trápení“ (1M 26,35). Musel se rozhodnout, co bude dělat: Zůstat stát nebo hledat Boha. Mnozí křesťané šli s Bohem a najednou se dostali na vyprahlé místo, na místo rozhodnutí. Zůstanu stát kde jsem nebo půjdu dál? Izák šel dál. Kopal studny (1M 26,15-33). To znamená: hledal setkání s Bohem.

1. Zasypaná studna: (v. 15) Studna byla jednou vykopaná, ale nyní je zasypaná. Příčiny zasypání studní jsou například závist nebo zloba (v. 14). Nebo všechno, co je pro tebe důležitější než Ježíš. Jedním slovem: hřích. Mnozí křesťané mají zasypané studny. Už nejsou u zdroje života. Již zde není živá voda. Již se neradují v Bohu, protože jejich studna je zasypaná. Došel jsi k zasypané studni? Izák se nejprve dostal k této studni. Ale nezůstal zde stát. Šel dál.

2. Otevřená studna (v. 18) Když jsi se stal křesťanem a ze svého života jsi vyklidil vinu a hřích, přišel jsi ke druhé studni: Studna tvých předků a otců. Pokud se v sobě pereš se svou minulosti, svými rodiči a předky, pak se pro tebe Duch svatý nestane zdrojem živé vody. Musíš se s tím vypořádat. Nezáleží na tom, zda jsi byl zraněný nebo zneužitý. Jinak nikdy nevykopeš studnu, protože ti to bude stále prosakovat. Duch svatý přichází jen tam, kde je smíření, kde jsi odpustil, kde už není hořkost. Izák se nezastavil ani tady. Šel dál.

3. Studna v úvalu (v. 19) Studna v údolí ukazuje na situace, ve kterých nechceš být, ale nějak ses do nich dostal: krize, problémy, nouze, nemoci. Právě v těchto situacích se nás Pán ptá: Jak se rozhodneš? Boží slovo říká, že je tam studna. Právě v této situaci vykopal Izák studnu. Setkal se s Bohem. Problém je v tom, že se zde mnozí zastaví. Ve svém údolí se zabydlí.

4. Studna „Váda“ (v. 20). Pokud chodíš s Duchem svatým, bude tě Bůh zkoušet, jak zacházíš se sváry a spory. Zůstaneš plný hněvu stát, nebo půjdeš rychle dál? Izák šel dál.

5. Studna „Sočení“ (v. 21). Přesný překlad je: „Studna nepřátelství“. Tentokrát byl skutečný odpor, ne jen trochu hašteření a mrzutostí. Když na tebe sestoupí Duch svatý se svojí silou a autoritou, nebudeš mít jen přátele. Narazíš na odpor a nepřátelství. Zde se tě Pán zeptá, jak s tím zacházíš. Reaguješ ve stejném duchu zloby a hněvu, nebo odpouštíš a žehnáš? Mnozí se zde zastaví a reagují celý život se zaobírají prožitou nespravedlností. Ve skutečnosti se s nespravedlností setkal každý. Studnu nepřátelství musíš opustit!

6. Studna „Prostorná“ (v. 22). Izák šel dál a vykopal novou studnu. Je to studna zaslíbení! Bůh chce dát tvým nohám volnost (Ž 31,9). Chce, abys rozšířil místo ve svém stanu (Iz 54,2). Mnozí by se zde rádi usídlili. Ale Izák šel dál a vykopal ještě jednu studnu.

7. Studna „Přísahy“ (v. 33). Je to nejdůležitější studna. Je to studna smlouvy. Uzavřít smlouvu znamená: pokládám svůj život pro Boha a lidi. Podřizuji své plány dokonalé Boží vůli a uzavírám s ním smlouvu. Bůh tě chce mít u této studny!

Zastavil jsi se u nějaké studny? Ježíš chce, abys dosáhl cíle. Pouze on je zdrojem života. Tvoji žízeň nemůže ukojit jiná voda. Má pro tebe studnu, ať jsi právě kdekoli. Jsi ochoten k této studni jít a kopat tam?
Přeložil Petr Dvořák, použito se svolením vydavatele, TOS Trendletter © TOS-Dienste Deutschland e.V. Zdroj: www.glaube.de