Význam zkoušek a pokušení

  1. Zkoušky a pokušení jsou v životě křesťana normální. I sám Ježíš byl zkoušen ve všem jako my – proto nám rozumí a pomáhá. (viz He 2,18; 4,15; L 4,1–14)
  2. Máme vědět, že když milujeme Boha, všechny věci nám napomáhají k dobrému a Bůh obrací zlé v náš prospěch. Jeho úmysly s námi jsou o pokoji, a ne o zlu, aby nám dal budoucnost a naději. (viz Ř 8,28; Gn 50,20; Jr 29,11)
  3. Skrze vytrvalost ve zkouškách vcházíme do hlubokého poznání Pána, do proměny našeho charakteru a do požehnání ve všech oblastech. (viz Jk 5,11; Jb 42; Ř 5,2–5; Jk 1,2–4)
  4. Zkoušky nás pokořují a odhalují, co je v našem srdci. Bůh nás nechá pokoušet, aby se ukázaly naše postoje. Ve zkouškách si uvědomujeme, co je v našem životě podstatné. Hospodin nás vychovává jako své syny a dcery. Božím cílem je, aby nám prokázal dobro a uvedl nás do našeho určení. (viz Dt 8 )
  5. Cílem Boží výchovy je život, podíl na jeho svatosti a pokojné ovoce spravedlnosti. (viz He 12,1–13)
  6. Protivenství vypůsobí požehnání, když nehledíme na věci dočasné a viditelné, ale na věci věčné a neviditelné. (viz 2K 4,16–18; 5,7)
  7. Bůh nás chce vychovávat především skrze poslušnost jeho Slova v Písmu za jakýchkoli okolností. Když sami sebe nerozsuzujeme, jsme vychováváni Pánem skrze okolnosti. (viz 2Tm 3,16–17; Př 3,11–12; 1K 11,31–32)
  8. Nikdy nás nepotká zkouška nad naše síly. Bůh je věrný: nedopustí, abychom byli podrobeni zkoušce, kterou bychom nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou nám připraví i východisko a dá nám sílu, abychom mohli obstát. (viz 1K 10,13; 2Pt 2,9; Zj 3,10)
  9. Bůh nám dal štít víry k uhašení všech hořících šípů nepřítele a nikdy nás neopustí! (viz Ef 6,16; He 13,5–6; Mt 28,20; 1J 4,4)
  10. Osvědčenost vaší víry je vzácnější než pomíjející zlato. (viz 1Pt 1,6–9)

(Tomáš Korčák: Uzdravující vděčnost – Jak nás děkování, chvála a uctívání otevírá pro Boží jednání, Juda 2018, s. 70-72)

Článek si můžete stáhnout zde v PDF formátu k vytištění jako brožuru…