KURS JISTOT

(Zpracováno podle kursu Na cestě víry)

 

1. Ujištění o spasení

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12)

Kdo dává věčný život?

Kde nalezneme věčný život?

Kdo má věčný život?

Kdo nemá věčný život?

Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. (1J 5,13)

A TO JE TO SVĚDECTVÍ …

1. Jak Bůh ukázal, že tě miluje? (Ř 5,8)

2. Proč byla napsána Bible? (J 20,31)

… BŮH NÁM DAL VĚČNÝ ŽIVOT …

3. Co je důsledkem lidské hříšnosti? (Iz 59,2) (viz schéma mostu; kde stojíš?)

4. Proč selhávají lidské pokusy dosáhnout Boha? (Ef 2,8.9)

5. Co udělal Bůh, aby přivedl lidi k sobě? (1Pt 3,18)

6. Které tři věci plynou podle Jana 5,24 ze slyšení a věření?

·Přítomnost

·Budoucnost

·Minulost

… KDO MÁ SYNA, MÁ ŽIVOT …

7. Jak přijímá člověk dar spásy? (J 1,12)

8. Co slíbil Pán Ježíš svým následovníkům skrze Jana 10,27-29?

9. Co se děje, když se někdo stane křesťanem? (2K 5,17)

Které z uvedených změn jsi ve svém životě zakusil(a)?

·vnitřní pokoj

·vědomí hříchu

·láska k Bohu

·vědomí odpuštění

·touha číst Písmo

·vítězství nad hříchem

·změny postojů k lidem, odpuštění

·zájem o druhé

Jak víš, že máš věčný život?

Nyní poděkuj Otci za všechno, co ti dal v Ježíši Kristu.

 

2. Ujištění o odpuštění

Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. (1J 1,9)

Co chce Bůh, abychom dělali se svými hříchy?

Co znamená „vyznat hřích“?

Co je psáno o Bohu, který nám odpouští?

Co ještě Bůh dělá, když vyznáváme své hříchy?

JESTLIŽE SVÉ HŘÍCHY VYZNÁVÁME …

1. Co máme o sobě poznat? (1J 1,8-10)

2. Jaký má být náš postoj k hříchu? (Ž 139,23-24; Ž 38,19)

3. Co má provázet vyznání hříchu? (Př 28,13)

… ON JE VĚRNÝ A SPRAVEDLIVÝ, ABY NÁM HŘÍCHY ODPUSTIL A OČISTIL NÁS OD KAŽDÉ NEPRAVOSTI.

4. Co je o Bohu řečeno v Ž 86,5?

5. Na základě čeho je nám odpuštěno? (Ef 1,7)

6. Co říká Žd 10,12 o Kristově oběti?

7. Proč je nesmyslné cítit se vinen po vyznání hříchu? (Žd 10,17)

8. Jaký má být tvůj postoj k druhým, když jsi zakusil(a) Boží odpuštění? (Ef 4,32)

APLIKACE 1J 1,9:

Vzpomeneš si na nějaký hřích, který jsi udělal a o jehož odpuštění jsi neprosil?

Pokud ano, vyznej ten hřích Bohu a poděkuj mu za jeho odpuštění.

Odpustil ti Bůh a zapomenul na tvůj hřích?

 

3. Ujištění o vyslyšené modlitbě

Až dosud jste o nic nepožádali v mém jménu; žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná. (J 16,24)

Co je modlitba?

V jakém jménu se máme modlit?

Co plyne z modlitby?

AŽ DOSUD JSTE O NIC NEPOŽÁDALI V MÉM JMÉNU …

1. Co učí Pán Ježíš o modlitbě v Mt 7,7-8?

2. Čím se vyznačují Boží odpovědi na modlitbu? (Jr 33,3; Ef 3,20)

… ŽÁDEJTE A DOSTANETE …

3. Jaké jsou důležité podmínky pro vyslyšení modlitby? (J 15,7; 1J 5,14-15)

4. Přečti Mt 7,9-11

·Jaké dary Bůh dává svým dětem?

·Jak myslíš, že Bůh odpoví, budeš-li prosit o něco, o čem ví, že je to pro tebe špatné?

·Co myslíš, že Bůh udělá, ví-li, že je lépe odpovědět na tvoji modlitbu jindy?

5. Jaké jsou překážky vyslyšení modliteb? (Jk 4,3; Ž 66,18)

… ABY VAŠE RADOST BYLA ÚPLNÁ

6. Napiš podle Fp 4,6-7 jaké jednání od tebe Bůh očekává a jak na něj odpoví:

·tvoje jednání

·Boží jednání

7. Co dobrého plyne z modlitby? (Fp 4,4-7)

8. Co se stalo, když se Zachariáš a Alžběta modlili o syna? (L 1,13-14)

APLIKACE J 16,24:

Jaké znáš druhy modliteb?

Uveď věci, za něž se dnes můžeš modlit. Mluv hned teď se svým Bohem.

 

4. Ujištění o vítězství

Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské; věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. (1K 10,13)

Co platí o každém pokušení, jež tě potkává?

Kdo ti může dát vítězství nad pokušením?

Kdo může zabránit tomu, aby pokušení vedlo ke hříchu?

Odstraňuje Bůh pokušení?

Co pro nás dělá Bůh?

NEZACHVÁTILO VÁS JINÉ POKUŠENÍ NEŽ LIDSKÉ …

1. Jaký je smysl zkoušek podle Jk 1,2-4?

2. Jaký je hlavní zdroj pokušení? (Jk 1,13-14)

3. Jaké jsou tři oblasti pokušení ve světě? (1J 2,15-16)

4. Když tě ďábel pokouší, čeho tím chce dosáhnout?

… VĚRNÝ JE VŠAK BŮH, KTERÝ VÁS NENECHÁ ZKUSIT VÍCE, NEŽ SNESETE …

5. Co Bůh dělá pro tebe? (2Te 3,3)

6. Co se dovídáme o Pánu Ježíši ze Žd 4,15?

… ALE SE ZKOUŠKOU DÁ I VÝCHODISKO, ABYSTE JI MOHLI SNÉST.

7. Co můžeš dělat, aby pokušení nevedlo ke hříchu? (Mt 6,9-13; 1J 5,4-5; Ž 119,9-11; Jk 4,7)

APLIKACE 1K 10,13:

Jaké pokušení tě často ohrožuje?

Jaká je podle tvého názoru Boží cesta úniku?

 

5. Ujištění o Božím vedení

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. (Př 3,5-6)

Jaké tři věci máš dělat?

Jsou-li tyto podmínky splněny, co je ti zaslíbeno?

DŮVĚŘUJ HOSPODINU CELÝM SRDCEM …

1. V čem se můžeš na Pána Boha spolehnout? (Ž 32,8)

2. Přečti Ř 12,1-2.

·Co máme dělat, abychom zakusili Boží vůli?

·Jak je popsána Boží vůle?

3. Komu zaslibuje Bůh zvláštní požehnání?(Jr 17,7)

… NA SVOJI ROZUMNOST NESPOLÉHEJ …

4. Před čím varuje Hospodin Jeremjáše v Jr 17,5?

5. Proč se nemáme omezovat na lidské porozumění? (Iz 55,8-9)

6. Jakou zásadou se řídil ve svých rozhodnutích Pán Ježíš? (J 6,38)

… ON SÁM NAPŘÍMÍ TVÉ STEZKY.

7. Jaké prostředky nám dal Bůh, abychom poznávali jeho vůli? (Ž 119,105; 1K 2,12)

8. Jak se máme zachovat v situacích, kterým nerozumíme? (Jk 1,5)

9. Co předchází splnění Božích zaslíbení? (Žd 10,36)

APLIKACE:

Popiš nějakou svou životní situaci, v níž hledáš Boží vedení.

Jak v důvěře v Boha tuto situaci řešíš?

 

Kurs si můžete stáhnout zde v PDF formátu k vytištění jako brožuru…