Nová apoštolská reformace

Ježíš budoval svou církev téměř 2000 let. Od prvního století do počátku třetího tisíciletí je církev v neustálém procesu proměny a růstu ke zralosti. Každá úspěšná generace přináší větší zjevení, projevy i výsledky pro Boží království. Evangelium království je kázáno po celém světě na svědectví všem národům (Mt 24,14). Lidé mnoha národů reagují na poselství o Kristově lásce nevídaným způsobem.
Co to znamená? Jak bychom těmto nádherným událostem měli rozumět? Přestože nás okolnosti vyzývají k širšímu pohledu na toto dění, můžeme zůstat krátkozrací a náš pohled zúžený.
Dr. C. Peter Wagner, který je přes 30 let profesorem na Fuller Theological Seminary a je široce přijímán jako vůdčí autorita v oblasti církevního růstu a duchovního boje, pojmenoval toto současné Boží hnutí ovlivňující národy světa „Novou apoštolskou reformací“. Chce toto hnutí prozkoumat a umožnit mu růst a efektivitu po celém světě. Tvrdí, že je nejrychleji rostoucí částí křesťanství ve všech šesti světadílech. A to je velmi silné prohlášení.
„BOŽÍ HNUTÍ PRO NOVÉ TISÍCILETÍ. Nová apoštolská reformace je zvláštním Božím dílem započatým na sklonku 20. století, které do značné míry změnilo tvář protestantského křesťanství. Po téměř 500 let fungovaly křesťanské sbory v rámci tradičních denominačních struktur toho nebo onoho druhu. Obzvláště v devadesátých letech 20. století (s kořeny sahajícími zpět přes téměř celé století) se objevují nové formy a postupy v oblastech jako je například vláda (vedení) v místní církvi, mezisborové vztahy, financování, evangelizace, misie, modlitba, výběr a výcvik vedoucích, role nadpřirozené moci, uctívání a v dalších důležitých aspektech církevního života. Některé z těchto změn můžeme pozorovat i v rámci samotných denominací, ale ve své většině jsou zformovány do volně strukturovaných apoštolských sítí“ (Dr. C. Peter Wagner)
Taková prohlášení vzbuzují nadšení v každém z nás, kdo jsme zapojeni do sítě ICLC (International Christian Leadership Connections). Když čtete slova Dr. Wagnera, vidíte prvky, které tvoří podstatu a dávají výraz sborům, se kterými jsme propojeni.
Každý z nás jsme během svého vlastního vývoje a podle svého porozumění slyšeli, že Bůh vede v posledních desetiletích svou církev ke zralosti a k moci. Poselství o Boží vládě v církvi skrze pětinásobnou služebnost z Efezským 4,11-16 bylo odkryto a my jsme uvěřili, že Bůh vede své království vpřed po celé zemi. Mnozí z nás jsme tato vyučování poslouchali, ale většina jiných křesťanů o těchto věcech neslyšela. Nebo jsme si to alespoň mysleli. Bůh však odhaloval tyto pravdy mužům a ženám ve všech světadílech.
Byli jsme jedněmi z Božích služebníků, kteří slyšeli jeho hlas a zvolili si věřit a poslouchat jeho nařízení. Když jsme se o těchto pravdách sdíleli s jinými, zjistili jsme, že i ostatní slyší tytéž věci jako my. Další se pak přiklonili k učení týkajícímu se těchto pravd. Církve byly založeny, lidé byli spaseni a novozákonní řád a vláda byla ustanovena.
Dnes si uvědomujeme, že přijaté vize, zjevené pravdy, praktikovaná poslušnost a plány, které čekají na uskutečnění, nás staví do první linie Božího hnutí, které je nejrychleji rostoucí částí křesťanství ve všech šesti světadílech. Nesnažíme se „být u toho“, nemáme pouze naději. Jsme jedněmi z vedoucích v tomto svrchovaném Božím díle. Se vztahy, které se již zformovaly nebo se právě formují, jsme na prahu uskutečnění jedné z nejstrategičtějších a nejsystematičtějších evangelizací 21. století. Nebudujeme spolu sítě vztahů, protože je to v tuto chvíli v církevním světě populární. Jsme uspořádáváni Duchem, který si buduje své tělo a umísťuje jednotlivé části pospolu pro jeho slávu.
Máme přes 6000 církví ve více než 90 národech a náš Otec tyto církve uvádí do opravdové jednoty. Nesnažíme se získávat lidi, kteří by se k nám připojili, ale Duch svatý sám spojuje naše srdce svou milostí a podivuhodnými skutky. Nevstupujeme do nějaké organizace, ale Bůh nás spojuje jako kost ke kosti a dává život tomuto novému tělu. Ježíš Kristus si buduje svou církev a brány pekla ji nepřemohou!
Jsme jedním z Božích projevů v této nové apoštolské reformaci. Jsme apoštolští v teologii a praxi skrze místně samostatné církve, pluralitu staršovstva, regionální a rozšířené národní nebo cestující apoštolské týmy a apoštolskou skupinu s cílem směřovat hnutí ke zralosti a strategicky uvádět do praxe tuto vizi mezi národy.
Jsme nová apoštolská reformace! Když v těchto dnech chodíme v poslušnosti Pánu, píšeme dějiny. Děkuji ti Pane Ježíši, že jsi nás povolal na svoji žeň v tomto světě!
Článek je převzatý z internetových stránek ICLC – www.iclcnetwork.com; přeložil Lukáš Bílek. Dr. Sam Matthews je vůdčí osobností apoštolského společenství International Christian Leadership Connections (ICLC).

VIZE A HODNOTY
International Christian Leadership Connections (ICLC)

Co je ICLC?
ICLC je dynamickým vyjádřením Ježíše Krista skrze jeho Tělo, církev. ICLC nebyla zorganizována za účelem udělat něco pro Boha, ale vznikla, protože Bůh něco dělal skrze svůj lid. Každý člověk a každá církev, kteří jsou do ní zapojeni, cítí, že tato práce má cíl.
Jsme muži a ženy, kteří jsou posedlí myšlenkou vidět, jak Ježíše uctívá celý svět. Věříme, že celá země bude naplněna jeho chválou, nebesa jeho nádherou a rodiny země budou shromážděny, aby uctívaly Božího Beránka.
Věříme, že církev oznamuje rozmanitou moudrost Boží všem vládám a mocnostem a že brány pekel nikdy neobstojí, neboť se přiblížilo Království Boží. Věříme, že Ježíš Kristus dal své církvi apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele. Skrze každý dar přivádí Ježíš svou církev do jednoty a dospělosti, poznání a vyjádření v míru postavy jeho plnosti.
Ježíš ustanovuje své království skrze svou církev. Věříme, že když bude toto evangelium Království kázáno po celém světě na svědectví všem národům, přijde konec.
Cíl
Zasáhnout evangeliem celý svět.
Vize
Snažit se o to, aby byla plnost Kristova vyjádřena skrze společné dílo celého Těla.
Mise
Umožnit správnou funkci misijních týmů v pětinásobné služebnosti (Ef 4,11) pod apoštolským vedením a autoritou
Naše hodnoty
Kromě základních principů křesťanské víry jsou následující body našimi základními hodnotami:

  1. Smluvní vztahy – Naším cílem je vybudovat společenství založené na hlubokých vzájemných vztazích, které jsou spolu spojeny v jednom srdci, aby národy zasáhly národy. Není naší touhou vykonávat apoštolskou autoritu, ale poskytovat něžnou péči, jakou dává matka svým dětem.
  2. Dary pětinásobné služebnosti – Co se týče patera služebností, věříme, že lidé, kteří jsou v tomto úřadu, jsou stejně Božským darem jako úřad sám.
  3. Pluralita vedení – Královská vláda má pluralitu vedení. Je zde uznaný vedoucí starší, ale každý vedoucí smí přijmout vedoucí úlohu v jakékoli dané situaci.
  4. Průkopnictví – Věříme v otevírání nových území, připravování a zorávání nové půdy, zdolání další hory, a snažíme se o to, aby druzí byli schopni dělat to samé. Naše důvěra by měla být zaměřená dopředu, nejen se soustředit na řešení problémů.
  5. Služba ostatním – Stávající členové apoštolské společnosti uznávají, a každý nový člen týmu musí uznávat, že naším úkolem je sloužit Pánu a Tělu Kristovu. Toužíme vydat své životy Kristu a jeho následovníkům, aby se nevěsta mohla připravit (Te 2; Zj19)
  6. Sociální služba Království – Uznáváme důležitost Královského pořádku a toho, aby skrze církev odpovídal na potřeby společnosti.
  7. Jednota – Bůh a jeho Království je větší než jakákoli oblast našeho vlivu a on touží po tom, aby tyto oblasti byly živým a dynamickým způsobem spojeny dohromady, aby mohlo být co nejefektivněji naplněno Velké poslání. Bůh sjednocuje naše srdce, životy, služby, personál a zdroje, aby nás zkoordinoval do maximální efektivnosti.
Jaký mohu mít k ICLC vztah?
My nevidíme ICLC jako nějakou organizaci, ke které je možné se připojit. Jsme muži a ženy v církvi Ježíše Krista, které Duch Svatý strategicky spojil dohromady. Jsme vyjádřením Ezechielova vidění údolí suchých kostí. Nebylo to na rozhodnutí těch kostí, kde a s kým se spojí, byly spojeny Božím dechem.
Hluboký smluvní vztah je charakteristikou a také podstatou toho, kým jsme. Hluboká smlouva se vytváří, protože ji Bůh určuje a protože my toužíme ho následovat a budovat takové vztahy vzájemné důvěry. Protože jsme postaveni pevně na základě smluvních vztahů a důvěry, máme několik úrovní zapojení. Protože se nemůžeš k nám připojit, toto jsou úrovně vztahu s námi:

  1. SMLUVNÍ ÚROVEŇ = VLÁDA – Toto je největší úroveň vztahu a je založena na poznání, že nás Bůh spojil dohromady, abychom budovali jeho Království. Znamená to vzájemně se ctít a dávat přednost jeden druhému, s tím, že máme právo vzájemně si mluvit do života. Zahrnuje to poradenství v dohlížení, vykazatelnosti, osobním podrobení se, podrobení se společenství, nápravě, učednictví, disciplině, mentorování, právu odvolání se, věrnosti, opatrném rozhodování, doktrinální čistotě, konfirmaci (potvrzení), směrování a v klíčových ustanovováních starších a vedoucích v církvi.
  2. ÚROVEŇ VLIVU = PORADENSTVÍ – Tato úroveň zahrnuje výše uvedené činnosti s výjimkou vzájemné dohody mluvit si jeden druhému do života. Tady je zapojení skrze vedoucího, který pozve službu poradce týmu nebo jakéhokoliv člena týmu. Vedení je poskytováno spíše skrze pozvání než dohodnutou smlouvu a dohled.
  3. ÚROVEŇ PŘÁTELSTVÍ = NEFORMÁLNÍ INTERAKCE – Toto je vztah na úrovni rovnosti, vzájemného přátelství a sdílení se jako sourozenci v Kristu bez jakéhokoliv zavedeného dohledu nebo vládnutí.
AUTONOMIE MÍSTNÍ CÍRKVE
Silně věříme v místně autonomní sbory. Každý sbor má být veden pluralitním staršovstvem, jemuž byla autorita dána Ježíšem Kristem, který je hlavou své církve. Věříme, že mají být nejen místní starší v jednotlivých sborech, ale také fungující model trans-lokálních nadsborových starších, kteří mají dohled nad místním staršovstvem.
Autoritu má místní vedení, ta není z centrální rady nebo staršovstva. Nadsborové staršovstvo poskytuje dohled, vklad – impartaci, a vykazatelnost, která je založena na základě důvěry, nikoliv kontroly. Nepodřizujeme se mužům nebo ženám, ale Kristu, který je v tom člověku.
REGIONÁLNÍ APOŠTOLSKÉ TÝMY
Toto vše probíhá v atmosféře vzájemné úcty a vážnosti a upřednostňování druhých před sebou. Místní starší (pl.) spolu s vedoucím starším jsou ve vztahu s ostatními sbory a regionálním apoštolským týmem. Apoštolský tým, který zastupuje několik sborů, je ve vztahu s ostatními apoštolskými týmy skrze vzájemnou dohodu. Apoštolské týmy naopak jsou zase ve vztahu k apoštolské společnosti. Tato apoštolská společnost je složená ze zralých apoštolských vedoucích, kteří mají vizi pozvedat další mezinárodní, regionální a místní týmy, aby zaručovaly dohled a osobní péči sborům.
APOŠTOLSKÁ SPOLEČNOST
Každý člověk v naší společnosti reprezentuje okruh sborů v národním i mezinárodním měřítku. Viděli jsme, že abychom mohli naplnit Ježíšův příkaz o zasažení celého světa, musíme být komplexnější v našem dosahu. Viděli jsme, že společně můžeme zapojit duchovní, mentální, psychické a finanční zdroje, což každého z nás učiní silnějším.
Vidíme naši roli v tom, že budeme dále impartovat, předvídat, posilňovat, trénovat a usnadňovat kázání evangelia a budování sborů a škol po celém světě. Jsme služebníci, kteří touží pozvedat fungující apoštolské týmy v každém národě a v každém regionu těchto národů. Toto se uskutečňuje skrze místně autonomní sbory, smluvně spojené mezi sebou a s Apoštolskou společností. Připravujeme mezinárodní, národní, regionální a místní týmy k dílu dospívání Kristovy církve.
Bůh připravuje celosvětovou síť pro svou žeň a pro zbudování stěn jeho stánku, aby jeho církev mohla být domem jeho oslňující slávy. Bůh nás požehnal schopností vidět zjevení, a pak vidět její praktické provedení. Děláme to, protože to Ježíš dělá skrze nás. Modlete se a budujte s námi, jestliže vás Bůh tak vede. Beránek je hoden naší chvály.