Je čas sklizně pro váš život!

Je čas sklizně pro váš život!

Prorocké slovo

James W. Goll

 

Mám pro vás slovo povzbuzení – Bůh se chystá vydechnout požehnání na váš život. Vaše sklizeň je přímo před vámi. Ano, slyšeli jste mě. Je čas sklizně pro váš život!

 

Měli jste někdy chuť to vzdát? Jen to nevzdávejte a nevzdávejte se. Bůh vám chce dát „dokončovací pomazání“, abyste svůj úkol nebo dílo dokončili a dokončili ho dobře!

 

Mám pro vás slovo povzbuzení – je čas sklizně pro váš život!

 

Pojďme na chvíli do Písma a podívejme se na výstižnou lekci z Noemova života, jak je zaznamenána v Genesis 8,20-22:

 

Noe pak postavil Hospodinu oltář a vzal ze všeho čistého dobytka a ze všeho čistého ptactva a přinesl na oltáři zápalnou oběť. I ucítil Hospodin příjemnou vůni a řekl si v srdci: Již nikdy neprokleji zemi kvůli člověku, protože zaměření lidského srdce je od jeho mládí zlé, a už nikdy nepobiji všechno živé tak, jak jsem učinil. Po všechny dny země nikdy nepřestane setba ani žeň, chlad ani žár, léto ani zima, den ani noc.

 

Podívejte se na to! První, co Noe po opadnutí potopy udělal, bylo, že postavil Hospodinu oltář a přinesl Hospodinu Nejvyššímu oběť. Tehdy Hospodin ucítil „příjemnou vůni“, kterou Noe po potopě obětoval, a řekl si: „Již nikdy neprokleji zemi…“ A tak se stalo, že Noe přinesl obětní dar.

 

Tohle je tak důležité pochopit. To, co Bůh naposledy vdechl, se stalo tím dalším, co Bůh vydechl!

 

Bůh vdechl přijatelnou oběť a pak vydechl převeliké požehnání! Milost! Protože co vystupuje nahoru, to se vrací dolů! Už to vidíte? Chápete to? Dostává se vám tohoto úžasného vhledu?

 

Brzy vám Bůh vydechne požehnání na váš život. Proč? Protože jste rozsévali a rozsévali a rozsévali.

 

A stále trvá čas setby a sklizně. Tak vydržte. Galatským 6,9: V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Vždyť to, co se děje, se děje v pravý čas. Ano, mám pro vás slovo! Mám pro vás slovo povzbuzení!

 

Vaše sklizeň je přímo před vámi. Nastal čas sklizně pro váš život. Tak se nevzdávejte!

 

Modlím se, aby vás Duch svatý posiloval, abyste drželi ruku na pluhu a neohlíželi se zpět.

 

To nejlepší vás neminulo. Naděje stojí přímo před vámi. Protože ještě zbývá čas setby a sklizně. Je čas sklizně pro váš život v Ježíšově jménu, amen a amen!

 

Bůh žehnej každému z vás!

 

James W. Goll

https://godencounters.com/a-prophetic-word-its-harvest-time-for-your-life/