Čas porodních bolestí

Toto je doba tlačení, kdy říkáme: „Ano, my to chceme – to, co v nás bylo počato skrze Ducha svatého, musí být porozeno.“ Chceme nové životy, chceme nové Boží děti. Naše smysly a tělo budou stále více zacíleny na jediné – porod. Stahy při porodních bolestech skrze puzení Ducha budou stále intenzivnější, neboť Bůh naplánoval porod Božích dětí, domácích skupinek a sborů.

Pomysli, jak celé tělo těhotné ženy pracuje k porodu. Při tlačení a porodu je důležitý každý úd či orgán. Zrychluje se práce srdce i dech. Oči se musí zavřít, aby v nich nepopraskaly žilky. Uši naslouchají pokynům lékaře a očekávají křik novorozence. Mysl se soustředí na to, co se děje v celém těle. Správná koordinace všech procesů je velmi důležitá pro dobrý porod. Porod je velmi silnou událostí v životě ženy.

Církvi, tělo Kristovo, vnímáš stahy či puzení Ducha svatého k porodu a k plodnosti? Boží lide, nové Boží dílo se rodí pouze skrze moc Ducha svatého. Duch svatý jedná v každém z nás i v církvi jako celku. Mluví k nám skrze Písmo, kázání Božího slova, při modlitbě, skrze proroctví a mnoho obyčejných věcí a situací. Buďme otevření pro vedení a puzení Ducha svatého v nás. Měli bychom dělat to, co nám říká a jít tím směrem.

Otevřme svého ducha dokořán a své smysly a tělo dejme k dispozici práci Ducha svatého v nás. Naše mysl se ptá podobně jako Marie: „Jak se to může stát?“ (L 1,34) Odpověď zní: „Duch svatý a moc Nejvyššího na tebe sestoupí…“ U Boha není nic nemožné. Věnujme pozornost Bohu – tomu, co nám říká a co nám dává. Neboť „blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“

Bůh sestupuje na neplodné svým Duchem a všechny, které si chce použít k svým nadpřirozeným záměrům, povzbuzuje: „Neboj se!“ (Zacharjáš – L 1,13; Josef – Mt 1,20; Marie – L 1,30) Chaně Bůh odpověděl na její zoufalou touhu mít dítě: „Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, oč jsi tak naléhavě prosila.“ Boží touhou je, abychom byli plodní a rodili syny a dcery do Božího království. A proto Pán vede církev (své tělo), aby přijala své povolání, vydala se působení Ducha a s odvahou a vírou byla přivedena k rození.

Potřebujeme víru, odvahu a věrnost, aby se uskutečnil nadpřirozený Boží plán skrze nás. Povzbuzením a příkladem je nám Josef (Mt 1,18-25). Přemýšlej, jak se to týká tebe. V čem tě Bůh chce povzbudit, jaké dílo v tobě Duch svatý započal a jak to ovlivňuje tvůj praktický život? Jdi za Duchem svatým, který pracuje k porodu. Duch svatý do nás vkládá Boží milost, která nás uschopňuje a vede k naplnění Božích záměrů na zemi. Bůh chce, abychom si uvědomili jeho povolání, přijali jeho pomazání a pracovali na tom, aby jeho milost nepřišla nadarmo. Apoštol Pavel jasně ukazuje, že milost je k tomu, abychom něco dělali (Ef 3,7-8; Ko 1,29). Mějme úzký vztah s Pánem a tlačme se do jeho vůle.