Nevěsta se připravila

NEVĚSTA SE PŘIPRAVILA aneb kde, jak a co nakupovat, abychom byli připraveni na příchod Ženicha

Tomáš Korčák, 2022

Minule jsme si ukázali na podobenství o deseti pannách z Matouše 25,1-13, že máme být bdělí, abychom byli připraveni na příchod ženicha. Rozumné panny vyšly ženichovi vstříc, a nakonec s ním vešly na svatební hostinu. Byly připravené tím, že měly dostatek oleje Ducha svatého. Naproti tomu pošetilé panny olej neměly a ani nevěděly, kde a jak tento olej získat. Bláhově ho hledaly u lidí místo u Boha.

Rozumné panny poslaly ty pošetilé, aby si ho nakoupily u prodavačů. Jenom Bůh je však tím prodavačem, u kterého můžeme olej Ducha svatého nakoupit. Na svatbu Beránkovu můžeme být připraveni jedině skrze důvěrný vztah s Bohem Otcem, Synem a Duchem svatým. Tento božský olej je však tak drahý, že za něj nikdy nemůžeme zaplatit. Zaplatil však za nás Kristus svojí krví prolitou na kříži. Nyní můžeme od Boha vše přijmout pouze jako dar jeho milosti.

Je čas přípravy na Beránkovu svatbu. Vidíme sami sebe jako součást nevěsty Kristovy? Církev je nevěstou Kristovou a když jsme její součástí, připravujeme se na nebeskou svatbu jako na vyvrcholení dějin. Jde o naši vroucí lásku k Ženichovi – o náš důvěrný vztah ke Kristu, což pošetilé panny vůbec neznaly. Jejich křesťanství bylo pouze lidmi zprostředkované a na lidech závislé, nebylo to bezprostřední napojení a osobní vztah s Bohem.

V knize Zjevení nalézáme prorocký vhled do budoucnosti na svatbu Beránkovu a připravenou nevěstu: A od trůnu vyšel hlas, který říkal: „Chvalte našeho Boha všichni jeho otroci a vy, kdo se ho bojíte, malí i velcí.“ A uslyšel jsem jakoby hlas velikého zástupu a jakoby zvuk mnohých vod a jakoby zvuk silných hromů: „Haleluja, ujal se kralování Pán, náš Bůh, ten Všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila; a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“ Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. A řekl mi: „Napiš: Blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině.“ Ještě mi řekl: „Toto jsou pravá Boží slova.“ (Zj 19,5-9)

Když jsem rozjímal nad těmito věcmi, vnímal jsem, jak Duch svatý jemně mluví k mému srdci: Povolám své služebníky, aby připravovali svaté na svatbu Beránkovu. Elijášovo pomazání připravuje Boží lid pro každé dobré dílo – tedy pro to, co je pro ně připraveno, aby do toho vstupovali. To se také stane jejich svatebním rouchem – spravedlivé činy svatých. Rozumné a prozíravé panny nakupují ode mne dostatek oleje pro každé dobré dílo. Vše dostávají zdarma jako milost, protože za to bylo draze zaplaceno Beránkovou krví. Ať vám září Beránek a jeho kříž. Ať vášeň naplní vaše srdce – láska, která nepřestává.

Kupujte vodu, chléb, mléko a víno

Rozumné panny poslaly druhé pro olej slovy: Jděte raději k prodavačům a kupte si! (Mt 25,9) Samy tam předtím nakupovaly. Prodavači nejsou lidé, ale Bůh ve třech osobách. Na více místech Bůh o sobě mluví v množném čísle (např.: Gn 1,26; Iz 6,8; j 14,23). Když budeme jednat podle zásady výkladu Písma, že Písmo vykládá Písmo, co je tedy psáno o nakupování u Boha?

První z míst, kde se mluví o božském nakupování, je Izaiáš 55,1-3: Aj, všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Proč vydáváte peníze za to, co není chléb, a svůj výdělek za to, co není k nasycení? Bedlivě mě poslouchejte a budete jíst dobré věci, vaše duše si bude libovat v tuku. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije. Uzavřu s vámi věčnou smlouvu – spolehlivá milosrdenství zaslíbená Davidovi.

Abychom mohli nakoupit to, co skutečně nasycuje, musíme jako žízniví přijít k Pánu a naslouchat mu! Mnozí lidé utrácejí peníze, čas a energii za marnosti, které nikdy nenasytí. Máme Bohu pozorně naslouchat a soustředit se na to, co nám říká. Máme si zadarmo nakoupit vodu, chléb, mléko a víno. Za všechno již bylo zaplaceno. Voda a chléb je nápoj a pokrm života, což představuje Ducha svatého a Boží slovo. Víno je smluvní nápoj představující Ježíšovu krev. Víno také symbolizuje Ducha svatého. Mléko je nápoj zaslíbené země, která oplývá mlékem a medem.

Kupujte zlato v ohni pročištěné, bílé šaty a oční mast

Druhé místo Písma, kde se mluví o nakupování, nacházíme v Ježíšově výzvě sboru v Laodiceji: Toto praví Amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření: Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! Takto však, že jsi vlažný, a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Neboť říkáš: Jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné, a tak zbohatl, bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty, a mast k pomazání svých očí, abys viděl. (Zj 3,14-18)

Ti, kteří si uvědomují, že jsou ubozí, politováníhodní, chudí, slepí a nazí, si mají od Ježíše koupit zlato v ohni pročištěné, bílé šaty a mast k pomazání svých očí. I zde nakupujeme bez peněz a bez úhrady, protože velmi vysokou cenu zaplatil sám Pán.

Zlato v ohni pročištěné je moudrost, která vychází z Božího slova v Písmu oživeného Duchem svatým. Je to skutečné zlato Království, které můžeme užívat v záplavě marných, zmatených a zcestných zpráv tohoto světa.

David vyznával: Hospodinova řeč je protříbená. (Ž 18,31) Hospodinovy řeči jsou čisté, jsou jako stříbro přetavené v hliněné peci, sedmkrát přečištěné. (Ž 12,7) Nebo jinde žalmista se modlí: Tvá řeč je důkladně protříbená; tvůj otrok ji miluje. (Ž 119,140) Moudrost volá: Přijměte mé naučení, a ne stříbro, poznání je víc než pročištěné zlato. (Př 8,10) Mít Boží moudrost a růst v poznání Pána je skutečné bohatství.

Toto zlato vkládáme vírou a rozjímáním do svého srdce a záleží zcela na nás, kolik si tohoto věčného bohatství od Pána vezmeme. Proto nás apoštol Pavel vybízí: Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. (Ko 3,16) Zlato Božího slova v nás totiž může také přebývat velmi chudě.

Bílé šaty označují Kristovu čistotu a spravedlnost, kterou od něj v pokání vírou přijímáme. Tato darovaná spravedlnost z víry se konkrétně projevuje ve spravedlivých činech, které svatí vykonají. Jak jsme si již ukazovali, připravená nevěsta na svatbu Beránkovu si oblékla zářivě čistý kment, kterým jsou spravedlivé činy svatých (Zj 19,8).

Oční mast představuje pomazání Ducha svatého, které přináší duchovní poznání, pohled a porozumění. S Duchem svatým nedisponujeme, ale rád přichází, když ho v pokoře zveme. Proto neseme zodpovědnost za to, abychom se stále naplňovali Duchem svatým (viz Ef 5,18). Tuto oční mast máme aktivně a důkladně vetřít do svých očí, což znamená, že žádáme Ducha moudrosti a zjevení, aby osvítil oči našeho srdce (viz Ef 1,17-18). Duch svatý nám pak oči otevírá a my vidíme, tak jak vidí Bůh.

Vzkříšený Ježíš sboru v Laodiceji dále říká: Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům. (Zj 3,19-22)

 

Nedávno jsem v noci ve snu slyšel hlas, jak mi říká: „Přečti si ty dva verše: ‚Hle, stojím u dveří a tluču…‘“ Po probuzení jsem přemýšlel, co to znamená. Věděl jsem o tomto verši ve Zjevení a pro jistotu jsem hledal, jestli není v Bibli ještě jedno místo, kde Pán stojí u dveří a klepe. Nic jsem nenašel. Když jsem si však přečetl kontext tohoto verše, uvědomil jsem si, že nejde oddělit od předešlého. Jinými slovy, verš ze Zjevení 3,19 je potřeba číst v kontextu 18. verše. Oba spojeny v jednu výzvu.

Jenom ten, kdo se poddá Pánově výchově a v pokání se oddělí od vlažnosti, kompromisů a lhostejnosti, uvidí Pána u dveří a uslyší jeho klepání. Pak může otevřít a mít s Pánem hluboké vnitřní společenství. Večeře symbolicky poukazuje na smluvní společenství, které měl Pán se svými učedníky při Poslední večeři. Toto vnitřní důvěrné společenství s Pánem, kdy slyšíme jeho hlas a uvědomujeme si jeho přítomnost, je základem naší přípravy na svatbu s nebeským ženichem. Sjednocení s Pánem v našem duchu vyvrcholí ve své dokonalosti při Beránkově svatbě.

Kristus koupil pole, abychom my mohli koupit nejdražší perlu

Ježíš vyslovil o nakupování také dvě podobenství: Království Nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl; a z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole. Království Nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. (Mt 13,44-46)

Ježíš koupil pole celého světa, zaplatil za něj svojí krví, aby v tomto poli získal poklad, což jsou všichni ti, kteří tuto záchranu v Kristu přijmou. Ježíš zaplatil za celé pole, aby nás získal jako svůj poklad. Druhé podobenství je o našem koupení nejdražší perly. Kristus se nám stává drahocennou perlou, když mu dáme celé své srdce. Dáváme mu celý svůj život, protože on nám dal celý svůj život. Stává se nám drahocenným pokladem, protože my jsme se pro něho stali drahocenným pokladem.

Podobně Šalomoun radí: Kup si pravdu a neprodávej ji, moudrost, naučení a rozumnost. (Př 23,23) Koupit či získat pravdu nikdy nemůžeš za peníze a majetek tohoto světa. Získáš ji však svým odevzdáním – vydáním všeho, co jsi a co máš. Když budeš hledat Boha celým svým srdcem, nalezneš ho (viz Jr 29,12-14). Pak to, co jsi od něho přijal, pevně drž a nepouštěj. Zůstaň Bohu věrný až do konce tohoto pozemského života. Připravuj se na svatbu a vyjdi vstříc svému Ženichovi. On ti říká: Nakloň své ucho a poslouchej slova moudrých, připrav své srdce pro mé poznání. (Př 22,17)