SLOVA ZÁKLADŮ PRO UČEDNÍKY

Vyhraď si nejméně 30 minut na rozjímání nad danými verši. Pros Ducha svatého, aby ti dal porozumění! (J 16,13; Ž 119,18) Vezmi si též zápisník a dělej si poznámky.

 

1.          Nejdůležitější rozhodnutí tvého života

1Te 1,9; Sk 26,18

Od čeho se máme odvrátit?

Ke komu se máme obrátit?

Co to prakticky znamená?

 

2.          Přijmi nabízenou záchranu v Ježíši Kristu

Sk 2,37-42; Ef 2,8-9

Co máme dělat, abychom byli zachráněni?

Co vytrvale dělali zachránění učedníci v první církvi?

 

3.          Choď v odpuštění a čistotě, abys měl zdar

1J 1,7.9; 2,1-2; Př 24,16

Co máme dělat s hříchy?

Co to je pokání?

 

4.          Skrze znovuzrození vstoupíš do Božího království

2K 5,17; Ř 12,1-2

Co se při znovuzrození stalo s tvým duchem? Co s tvojí duší? Co s tvým tělem?

A co se svým duchem, duší a tělem máš dělat nyní – poté, co ses znovu narodil?

 

5.          Učedník Ježíše Krista miluje Boží slovo

J 8,31-32; Ž 119,105

Jak se projevuje opravdový učedník Ježíše Krista?

Co to znamená zůstávat v Božím slovu?

Co se stane, když zůstáváme v Božím slovu?

 

6.          Rosteš skrze jedení Božího slova

1Pt 2,1-3; Jk 1,22

Jak máš číst Písmo, aby přineslo ve tvém životě co největší užitek?

Co dělají lidé, kteří slyší Boží slovo, ale nejednají podle něho?

 

7.          Místo nenávisti, hořkosti, žárlivosti a sebelítosti miluj druhé

1J 2,9-11; 3,10-15; 4,19-21

Co je řečeno o člověku, který nenávidí?

Co je řečeno o Božích dětech?

 

8.          Křtem do jména Ježíše Krista jsi vyznal svoji víru

Mk 16,16; Ř 6,3-6

Proč je vodní křest tak důležitý?

Co musí křtu předcházet?

Co vodním křtem vyjadřujeme?

 

9.          Buď plný Ducha svatého, který tě miluje a povede

L 11,13; J 14,16-17.26; 16,13-14

Proč potřebuješ Ducha svatého?

Jak ho můžeš přijmout?

Jak s ním můžeš každý den žít?

 

10.      Spravedlivý žije z víry

Žd 11,1.6; Ř 10,17

Co to je víra a jak se projevuje?

Jak víra vzniká?

 

11.      Skrze modlitbu máš vztah s Bohem

Ef 6,18; Mt 7,7-11

Jaké znáš druhy modliteb?

Jak se modlit, abys dosáhl výsledku?

 

12.      Církev je tvůj duchovní domov

Ef 2,19-22; Mt 16,18

Co to je církev?

Komu patří a kdo ji buduje?

Proč je tak důležitá?

 

13.      V tomto světě jsi vyslancem

Mt 5,13-16; J 3,16

Jak tě Bůh vidí v tomto světě?

Jak máš v tomto světě jednat?

Co Bůh udělal pro tento svět?

 

14.      V každé zkoušce a pokušení můžeš s Ježíšem zvítězit

1K 10,13; Ř 8,28

Co říká Písmo o každé zkoušce a pokušení?

Co se děje v životech těch, kteří milují Boha?

 

15.      Jsi povolán k tomu, abys dával

Ga 6,7-10; 2K 9,6

Co zaséváš? Jak zaséváš? Co budeš sklízet?

Co všechno můžeš dávat?