S veselím budete čerpat z pramenů spásy

Sláva Bohu! Bůh nás povzbuzuje. Modlili jsme se za otevření studnice uzdravení a Bůh nás slyšel. Není náhoda, že v tom samém měsíci, kdy jsme začali dělat shromáždění zaměřená na uzdravování, byla městem uspořádána slavnost ke znovuotevření historické studny v centru města. A voda ze studny, která byla dříve zkažená, se dá opět pít. Bůh dává různá prorocká znamení a slova, aby nám pomohl vidět jeho vůli a vstoupit do ní.

 

Pokud budeme slyšet Boží povolání a s Boží pomocí to začneme dělat, staneme se mocnými Božími nástroji, neboť se projeví Boží skutky skrze nás. To je čerpání ze studny uzdravení. Bůh chce napojení každého osobně na pomazání k uzdravování. Boží povolání pro náš sbor je mimo jiné, abychom byli místem uzdravení (tzn. lidmi, kteří uzdravují nemocné v Ježíšově jménu). Čtěme Izajáše 12 a uvidíme prorocké povzbuzení pro nás v tomto čase.

 

Vzdávám tobě chválu, Hospodine! – Bůh ti dává nezaslouženou milost – pro Ježíše Krista se odvrátil Boží hněv a on dává své potěšení, svou spásu. To zahrnuje i účast na konání jeho vůle – uzdravovat.

 

Hle, Bůh je má spása. Důležitým slovíčkem je zde HLE… Je to povzbuzení: zahleď se pouze na Boha, Ježíše. Hospodin je má spása, ne rozum, zkušenosti, schopnosti. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. Musíme svým duchem vidět Boha a jeho skutky v našem životě (slovu) a opřít se o toto zjevení: Ježíš je ta hlubina, ze které bereme své přesvědčení a inspiraci do praktického života. Čerpáme z hloubky, z Boží podstaty – Hospodin, který uzdravuje. Bůh je silný pramen – totálně pro uzdravení. Toto zjevení se stává naší záštitou, písní, vyznáním a vede nás ke skutkům (= čerpání).

 

Čerpání (dávání uzdravení) je spojené s naší vírou, nadšením, očekáváním a se SKUTKY. Necháme se prostoupit a změnit zjevením, že ve jménu Ježíš je uzdravení? Jak to prakticky změní tvůj život? Boží vůle je, aby byl každý osobně stále napojen na pramen uzdravení – Krista. Ať voda uzdravení, kterou si bereme, mění naše dny.

 

Tři případy těch, jejichž život byl změněn zjevením Ježíše a poslušností jeho poslání:

 

Vyšli a vyhlásili, aby lidé činili pokání. Vyháněli mnoho démonů, mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali. (Mk 6,12-13)

 

Těch sedmdesát dva se vrátilo s radostí a říkali: “Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu.” (L 10,17) Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky … uzdravujte nemocné v něm a říkejte jim: ‚Přiblížilo se k vám království Boží.’ (L 10,3.9)

 

Ti, kteří se rozprchli, prošli zemí a zvěstovali Slovo. Filip přišel dolů do města Samaří a hlásal jim Krista. Zástupy jednomyslně věnovaly pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšely a viděly znamení, která činil. Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velikým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. V tom městě nastala veliká radost. (Sk 8,4-8)

 

Musím vidět Krista jako pramen uzdravení a rozumět tomu, co znamená v mém životě „nasbírat vodu“. Pro mne osobně to znamená víc a víc se modlit za nemocné (učím se to), aktivně zvát a doprovodit lidi na uzdravovací shromáždění, mluvit o tom se svou rodinou a vést je tímto směrem, často o tom rozjímat ve svém srdci.

 

Otevřme oči a rozhlédněme se kolem sebe. Kdo potřebuje naše povzbuzení, pomoc, modlitbu. Například koncem měsíce se zamysleme nad lidmi, které můžeme pozvat a vzít na uzdravovací shromáždění. Naše víra, její provozování a vztah s Kristem musí být vztažen ke konkrétním lidem okolo nás.

 

S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. (Iz 12,3) Vidíš pramen a vodu uzdravení v Kristu? Začal jsi již svými skutky nabírat a dávat? Je čas s veselím čerpat vodu uzdravení pro tento svět přes všechen odpor. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. (Iz 12,4) Děkuj za jeho vůli uzdravovat. Modli se za porozumění, jak se ty osobně a prakticky máš zapojit do uzdravování.